27
Paź

POMOC DE MINIMIS

W praktycznym ujęciu pomoc de minimis to charakterystyczny rodzaj wsparcia publicznego udzielanego przez państwo dla małych i średnich przedsiębiorców, które może przybierać różne formy, poprzez szkolenie lub inwestycje. Jest to taki rodzaj pomocy, która może być udzielona, małym i średnim przedsiębiorstwom przy spełnieniu określonych warunków.

Przedsiębiorcy mogą również w ramach pomocy de minimis uzyskać zwolnienia podatkowe, odroczenia podatkowe, anulowanie zobowiązań wobec ZUS, itp. Poniżej przedstawiamy szczegółowy katalog zawierający rodzaje pomocy de minimis, o które może ubiegać się przedsiębiorca.

Rodzaje pomocy de minimis:

1. Dotacje i ulgi podatkowe:

 • umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami;
 • dofinasowanie szkoleń;
 • dotacje na inwestycje;
 • umorzenie odsetek ZUS;
 • jednorazowa amortyzacja środka trwałego;
 • umorzenie kar;
 • rekompensaty;
 • dopłaty do oprocentowania kredytów;
 • zaniechanie poboru podatku lub opłaty.

2. Tzw. Miękkie kredytowanie:

 • pożyczki i kredyty preferencyjne;
 • odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej.

3. Poręczenie i gwarancje:

 • na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego;
 • gwarancja w ramach programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wy-korzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.

Podstawa przyznawanej pomocy wywodzi się z założenia, iż pomoc o niskiej wartości nie jest w stanie zakłócić konkurencji lub wpłynąć na handel między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Instytucja pomocy de minimis obecna jest w wielu programach, z których mogą skorzystać polscy przedsiębiorcy.

Ze względu na epidemię małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się starać o gwarancje de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego na warunkach korzystniejszych niż do tej pory. Wcześniej maksymalna wysokość gwarancji wynosiła 60 proc. kwoty kredytu, natomiast obecnie – 80 proc. Nie zmienia się jednak przy tym maksymalna wysokość gwarancji. Pozostaje ona na poziomie 3,5 mln zł, co jednak nie powinno stanowić żadnego znaczącego ograniczenia dla firm ubiegających się o gwarancję. W czasie epidemii Bank Gospodarstwa Krajowego nie pobiera również prowizji od udzielonej gwarancji. BGK nie będzie też w czasie epidemii pobierać prowizji od udzielanej gwarancji.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez naszego prawnika i doradcę obywatelskiego Panią Darię Smycz poradnikiem pt. „Pomoc de minimis”, w którym wyjaśnione zostały najważniejsze zagadnienia związane z pomocą de minimis, m.in.: kwestia czym właściwie jest pomoc de minimis, rodzaje pomocy de minimis i informacjie kto może, a kto nie może, skorzystać z omawianej pomocy. W poradniku zamieszczona została również instrukcja, jak wypełnić formularz przy ubieganiu się o dotację publiczną z tytułu pomocy de minimis. Niniejsza publikacja jest niejako drogowskazem przekazującym wiedzę, w jaki sposób możemy starać się o wsparcie finansowe dla naszego przedsiębiorstwa.

 

 

JEŚLI POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z PRAWNIKAMI I DORADCAMI OBYWATELSKIMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI Z NASZYM STOWARZYSZENIEM. ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ W JEDNYM Z PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO TUTAJ 

19
Paź

SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO JAKO ALTERNATYWNA FORMA ODBYWANIA KARY

Czym jest system dozoru elektronicznego? Kto może skorzystać z odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego? Kto może wystąpić z wnioskiem o zastosowanie dozoru elektronicznego? Czy sąd może uchylić wydane zezwolenie? – na te i inne pytania odpowie w naszym materiale filmowym Pani adwokat Adrianna Biała i Pan adwokat Marek Maślanka – prawnicy współpracujący ze Stowarzyszeniem „DOGMA”.

System dozoru elektronicznego jest jednym z systemów wykonywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności. Polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu elektronicznej aparatury monitorującej. Odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym następuje na mocy zezwolenia sądu penitencjarnego i dotyczyć może kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 1 roku.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa karnego zapraszamy do kontaktu z prawnikami i doradcami obywatelskimi współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

14
Paź

SZKOŁY W OBLICZU KORONAWIRUSA

Do czego zobowiązani są dyrektorzy szkół w czasie pandemii koronawirusa? Jakie dodatkowe obostrzenia są przewidziane dla szkół znajdujących się w strefie żółtej lub czerwonej? Czy brak zgody rodzica na pomiar temperatury u dziecka uniemożliwi mu wstęp na teren szkoły? Czy w szkole może działać sklepik prowadzony przez osobę z zewnątrz? Czy uczniowie muszą chodzić w maseczkach? Jak należy postępować w przypadku pojawienia się symptomów choroby u ucznia? Kto powiadamia dyrektora o zakażeniu ucznia? – na te i inne pytania odpowie w naszym materiale filmowym Pani Paula Majcher-Guzika – prawnik, mediator i doradca obywatelski współpracujący ze Stowarzyszeniem „DOGMA”.

Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia koronawirusem w szkole stanowi ogromne wyzwanie jakim zostali obarczeni dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice oraz uczniowie w bieżącym roku szkolnym. Szkoła jest dużym skupiskiem ludzkim, gromadzi osoby z różnych miast. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 Karty Nauczyciela – dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do uwzględnienia w funkcjonowaniu jednostki przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Dyrektorzy szkół są zobligowani do opracowania kompleksowych regulacji dotyczących zasad bezpieczeństwa w szkole oraz wprowadzenia reżimu sanitarnego. W szkole bezwzględnie powinno się przestrzegać podstawowych zasad higieny: częstego mycia rąk, stosowania ochrony twarzy podczas kichania i kaszlu, unikania dotykania oczu, nosa i ust, regularnego czyszczenia i wietrzenia pomieszczeń, osoby trzecie przychodzące do szkoły obowiązkowo powinny zakrywać usta i nos. Na wejściu do szkoły musi zostać umieszczony numer telefonu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych. 

 

 

JEŚLI POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ LUB CHCIAŁBYŚ SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ MEDIACJI – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z PRAWNIKAMI, DORADCAMI OBYWATELSKIMI ORAZ MEDIATORAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI Z NASZYM STOWARZYSZENIEM. ZADZWOŃ I ZAPISZ SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ ORAZ MEDIACJĘ W JEDNYM Z PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO TUTAJ

13
Paź

PRAWO BUDOWLANE

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. znowelizowała Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zmiany obowiązują od 19 września 2020 r. i ich celem było przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zwiększenie stabilności decyzji podejmowanych w tym procesie, a także skuteczne nakłonienie inwestora lub właściciela do zalegalizowania samowolnie użytkowanego obiektu budowlanego.
 
Na projekt budowlany składa się:
 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu.
 2. Projekt architektoniczno-budowlany.
 3. Projekt techniczny.
Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez naszego prawnika i doradcę obywatelskiego Panią dr Olenę Krawczyk-Antoniuk poradnikiem pt. „Prawo budowlane”.
 
 
W niniejszym poradniku przedstawiono najważniejsze zmiany, m.in.:
 • nowy podział projektu budowlanego;
 • pozwolenie na budowę;
 • odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;
 • postępowanie legalizacyjne samowoli budowlanych;
 • konsekwencje prawne nielegalnego użytkowanie;
 • ekspertyza przy zmianie sposobu użytkowania budowli;
 • uprawnienia budowlane.

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa budowlanego zapraszamy do kontaktu z prawnikami i doradcami obywatelskimi współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ 

25
Sie

CUDZOZIEMCY W POLSCE W CZASIE EPIDEMII

Ukraińcy są największą grupą obcokrajowców w Polsce. Przede wszystkim wspierają nasz rynek pracy. Epidemia znacząco wpłynęła na ich sytuację w Polsce. Część Ukraińców wyjechała, a sytuacja tych, którzy pozostali jest różna. W związku z obecną sytuacją, weszły w życie kolejne zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Українці – є найбільшою групою іноземців у Польщі. Перш за все, вони підтримують наш ринок праці. Епідемія значно вплинула на їхню ситуацію в Польщі. Деякі українці виїхали, а ситуація тих, хто залишився є різна. У зв’язку з нинішньою ситуацією набули чинності подальші зміни до закону, які передбачають, зокрема, спеціальні рішення для іноземців у Польщі. Чинні норми дозволяють законно перебувати людям, які хочуть переслідувати свою нинішню мету перебування або не можуть виїхати з Польщі через поширення вірусу SARS-CoV-2.

Obecna sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią koronowirusa spowodowała, iż czasowo została zawieszona obsługa klientów przez Urzędy Wojewódzkie i Urzędy do Spraw Cudzoziemców. Tu przyszedł z pomocą ustawodawca, który wprowadził w życie przepisy prawne przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce i ich legalnego pobytu.

Сучасна ситуація епідеміологічна, пов’язана з пандемією коронавірусу, призвела до тимчасового припинення обслуговування клієнтів у воєводських управліннях та управліннях у справах іноземців. Тут на допомогу прийшов законодавець, який запровадив, зокрема, законодавчі положення, спеціальні рішення для іноземців у Польщі та їх законне перебування.

 

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez naszego prawnika i doradcę obywatelskiego Panią Tetianę Volts-Bryja, poradnikiem pt. „Cudzoziemcy w Polsce w czasie epidemii„. 

 

 

Masz pytania, wątpliwości? Obawiasz się o swoje prawa? Skontaktuj się z nami!

У вас є запитання і сумніви? Ви стурбовані яки Ви маєте  права? Зверніться до нас!

14
Lip

PRZEDŁUŻENIE LEGALNEGO POBYTU OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie kolejne zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego, w którym nasz prawnik i doradca obywatelski Pani Tetiana Volts-Bryja opowie o prawie pobytowym obywateli państw trzecich na terenie Polski.

 

 

W przypadku pytań zapraszamy do skorzystania z usług prawników i doradców obywatelskich współpracujących z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i dowiedz się jak umówić się na bezpłatną poradę prawną tel. 514 797 671

Więcej informacji na temat specjalnych rozwiązań dla cudzoziemców na stronie Urzędu Do Spraw Cudzoziemców TUTAJ

16
Cze

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA CUDZOZIEMCÓW

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać nie tylko osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady czy przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale także CUDZOZIEMCY mieszkający na terenie Polski.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii  na obszarze naszego kraju udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

 

Film w języku polskim

 

Film w języku ukraińskim

 

Zapraszamy do skorzystania z usług prawników i doradców obywatelskich współpracujących z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i dowiedz się jak umówić się na bezpłatną poradę prawną. Aktualne numery telefonów do zapisów – TUTAJ

30
Kwi

SPOTKANIE Z PRAWNIKIEM – MAJÓWKA W CZASIE EPIDEMII

Zbliża się długi weekend majowy, który zazwyczaj kojarzył się nam z podróżami, grillem oraz spotkaniami z rodziną i znajomymi. Czy można wyjechać na majówkę w czasie epidemii? Niektórzy porzucili plany o podróżach i spotkaniach towarzyskich, ale są też osoby, które zamierzają wykorzystać tych kilka wolnych dni. Czy jest to możliwe w czasie kwarantanny?

Na te i inne pytania odpowie pan Marek Maślanka adwokat i mediator sądowy współpracujący z naszym Stowarzyszeniem. Zachęcamy do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu „Spotkanie z prawnikiem”.

23
Kwi

MEDIACJA ONLINE W DOBIE KORONAWIRUSA

W dobie szalejącej pandemii koronawirusa coraz częściej szukamy możliwości pozwalających na szybkie uregulowanie naszych spraw, przy jednoczesnym niewychodzeniu z domu. Mediacja pozwala rozwiązywać i regulować – również prawnie – istniejące spory i jest to możliwe przebywając nawet na drugim krańcu świata.

Należy jednak pamiętać, że warunkiem mediacji – zarówno tradycyjnej, jak i prowadzonej na odległość – jest wyrażenie na nią zgody przez obie strony konfliktu. W sytuacji, gdy tylko jedna strona wyraziła zgodę zadaniem mediatora jest ustalenie, czy druga strona również na to przystaje.

Mediacja on-line odbywa się całkowicie zdalnie przy pomocy elektronicznych środków przekazu (telefon, e-mail, komunikator internetowy) z uwzględnieniem wszelkich jej zasad tj.: dobrowolności, akceptowalności, poufności, neutralności i bezstronności mediatora.

Wśród przepisów regulujących mediacje (k.p.c. art. 183¹ – 183¹⁵) nie ma regulacji dotyczącej e-mediacji, jednak polskie przepisy nie stanowią przeszkody do stosowania mediacji zdalnej, zarówno w mediacji przedsądowej jak i sądowej. Należałoby tu również podkreślić fakt, że istotą mediacji jest odformalizowanie i możliwość dostosowania jej przebiegu do potrzeb i możliwości stron – zatem nie ma przeszkód, aby ugodę zawartą przed mediatorem, za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość zatwierdził sąd. 

 

Mediacja – na czym właściwie polega? 

Mediacja to ingerencja w konflikt niezależnej, bezstronnej osoby trzeciej, która towarzyszy skonfliktowanym osobom w szukaniu porozumienia. Mediator pomaga w określeniu interesów i kwestii do dyskusji, jest uważnym obserwatorem potrafiącym wychwycić istotne różnice i tak przeformułować tok prowadzonych rozmów, aby nadać im bardziej dynamiczny przebieg, prowadzący do jednego rozwiązania zaspokajającego interesy każdej ze stron.

Praca mediatora nie polega na rozstrzyganiu sporu, a na pogodzeniu interesów spierających się osób. Nie chodzi o to aby ustalać kto ma rację, chodzi o to aby uczestnicy znaleźli takie rozwiązanie, na które wspólnie mogą przystać. Celem jest więc doprowadzenie do pojednania i porozumienia.

Próba podjęcia mediacji nie oznacza jednak, że jej uczestnicy są zmuszeni do osiągnięcia porozumienia. Jeżeli w toku mediacji okaże się, że taka forma którejś ze stron nie odpowiada, może zerwać mediacje na każdym jej etapie i to bez konieczności podawania przyczyny, zachowując przy tym poufność. Dodatkowym atutem jest fakt, że jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody w drodze mediacji, nie można powoływać się na jakiekolwiek ustalenia poczynione w czasie jej trwania.

 

Przykładowe sprawy rozwiązywane w mediacji:

 •  wysokość alimentów,
 • miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie,
 • sprawy związane z opieką nad dziećmi, rodzicami, osobami wymagającymi naszej pomocy,
 • spory małżeńskie,
 • podział majątku,
 • sprawy spadkowe,
 • sprawy o zapłatę,
 • spory budowlane,
 • spory pracownicze,
 • spory dotyczące praw autorskich,
 • spory dotyczące zakresu lub realizacji zawartych umów.

 

Magda Dzieciuchowicz – mediator i doradca obywatelski w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Katowicach w budynku MOPS przy ul. Łętowskiego 6a oraz w puncie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Tychach w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym „Balbina Centrum” przy ul. Barona 30

 

Sprawdź jak zapisać się na bezpłatną poradę lub mediację! 

 

Powiększ czcionki