STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO „DOGMA”

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, zwana dalej “Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie może używać skrótu: Stowarzyszenie „DOGMA”.
 3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.
 4. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach.
 5. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swej działalności.
 6. Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieoznaczony.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz krajowych jest miasto Katowice.
 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może  prowadzić działalność także poza graniami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3

Stowarzyszenie posiada logo, może używać pieczęci oraz wyróżniających je znaków graficznych.

§ 4

Nazwa i symbole wykorzystywane przez Stowarzyszenie podlegają ochronie prawnej.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Rozwój i upowszechnienie nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
 2. Rozwój i upowszechnianie mediacji.
 3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw, wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i publicznym.
 4. Promocja przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności
 5. Promocja zdrowia – rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz upowszechnianiu edukacji zdrowotnej, kultury fizycznej oraz sportu.
 6. Promowanie równych szans obywateli w życiu publicznym, zawodowym  i społecznym.
 7. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
 8. Rozwój i upowszechnienie dialogu społecznego.
 9. Promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej i zawodowej. Upowszechnianie edukacji oraz samodoskonalenia społeczeństwa w szczególności osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminowanych oraz zamieszkałych na obszarach wiejskich.
 10. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Świadczenie powszechnie dostępnej stacjonarnej i mobilnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i prawnego oraz edukacji i informacji prawnej.
 2. Udzielanie obywatelom informacji i porad o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących im prawach, nałożonych na nich obowiązkach oraz sposobach i możliwościach rozwiązania ich problemów prawnych, w tym możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, sporządzanie projektów pism w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, poinformowanie o możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, o rodzajach krajowych i międzynarodowych instytucji, podmiotów i organów pomocy prawnej oraz o możliwościach uzyskania u nich pomocy prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów, samotnych matek, kobiet w ciąży, objętych pomocą społeczną, repatriantów oraz dotkniętych przemocą domową.
 3. Propagowanie instytucji mediacji, stanowiącej dobrowolną poufną metodę rozwiązywania sporów, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora samodzielnie dochodzą do porozumienia. Tworzenie i wspieranie inicjatyw związanych z mediacją, prowadzenie mediacji i przygotowywanie projektów dokumentów związanych z mediacją. W tym zakresie Stowarzyszenie dopuszcza możliwość współpracy z mediatorami oraz stałymi mediatorami, a ponadto może powołać do życia Ośrodek Mediacji, którego tryb i sposób działania określą odrębne przepisy.
 4. Prowadzenie poradnictwa dostosowanego do indywidualnej sytuacji osoby potrzebującej pomocy, zamierzającej samodzielnie rozwiązać problem na podstawie pozyskanych informacji prawnych (poradnictwo obywatelskie), w szczególności w zakresie spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego czy osób zadłużonych.
 5. Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, w szczególności do upowszechniania wiedzy obywateli o dostępie do nieodpłatnych form pomocy i poradnictwa prawnego i obywatelskiego w zakresie opisanym w pkt. 2, 3, 4 (edukacja prawna), w tym rozpowszechnianiu tych informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych form komunikacji.
 6. Ułatwianie społecznej readaptacji, a w szczególności przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa skazanym oraz ich rodzinom poprzez udzielanie porad prawnych i obywatelskich, na warunkach określonych właściwymi przepisami. W tym zakresie Stowarzyszenie może powołać do życia Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej, którego tryb i sposób działania określą odrębne przepisy.
 7. Mobilizowanie środowisk prawniczych do pracy „pro bono” na rzecz lokalnych społeczności oraz środowisk osób tzw. wykluczonych.
 8. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących i poszukujących zatrudnienia, w tym poprzez udzielanie pomocy w zakresie utrzymywania zatrudnienia w sytuacjach naruszenia praw pracowniczych.
 9. Podwyższanie i ujednolicanie standardów poradnictwa, o którym mowa w pkt 1.
 10. Tworzenie narzędzi, w tym o charakterze elektronicznym, do prowadzenia poradnictwa (np. opracowywanie baz danych, broszur, wydawnictw, informatorów i poradników), stosowanie nowych technologii edukacji prawnej, prowadzenie otwartych wykładów i warsztatów.
 11. Prowadzenie działalności wychowawczej o profilu prawniczym, służącej zapobieganiu wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych.
 12. Współpracę z administracją publiczną oraz samorządową, organizacjami społecznymi i związkowymi, a także podmiotami gospodarczymi i uczelniami wyższymi w celu realizacji zadań statutowych.
 13. Występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji administracji publicznej i samorządowej, w zakresie zadań statutowych.
 14. Wspieranie projektów prowadzonych przez inne organizacje lub instytucje, w szczególności poprzez poradnictwo, szkolenia, spotkania i konsultacje.
 15. Organizowanie programów badawczych z zakresu różnych gałęzi prawa, zbieranie i przetwarzanie danych, przygotowywanie raportów i analiz o charakterze statystycznym, tworzenie raportów.
 16. Organizowanie masowych akcji i imprez celem popularyzowania celów Stowarzyszenia, uczestnictwo w imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje samorządowe i publiczne oraz inne organizacje.
 17. Organizowanie warsztatów, szkoleń, sympozjów, a także krajowych i międzynarodowych spotkań i konferencji, związanych z ideami poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
 18. Organizowanie wolontariatu oraz  staży, praktyk  dla  studentów,  absolwentów  deklarujących  chęć zdobycia doświadczenia w wybranym obszarze działalności Stowarzyszenia.

§ 7

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może także:

 1. Prowadzić działalność wydawniczą.
 2. Prowadzić badania naukowe.
 3. Opracowywać, administrować i zarządzać programami lub projektami innych organizacji lub instytucji.

§ 8

 

 1. Do realizacji zadań statutowych Zarząd Stowarzyszenia może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora oraz Dyrektora Programowego Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 

§ 9

 

Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

 

§10

 

Dyrektor Programowy wykonuje swoje obowiązki na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:

 1. Zwyczajnych,

 2. Wspierających,

 3. Honorowych.

§ 12

 

Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w drodze uchwały, na pisemny wniosek kandydata, zaś odmawia przyjęcia osobie nie spełniającej warunków określonych w statucie, odmowa zostaje sporządzona na piśmie.

 

§ 13

 

 1. Członkowie założyciele wraz z zarejestrowaniem Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

      1)  czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.

      2)  prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów stowarzyszenia

      3)  prawo korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

1)  dbać o jego dobre imię,

2)  popierać i czynnie realizować cele statutowe,

3)  przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminów, Uchwał władz Stowarzyszenia DOGMA

4)  przestrzegać zasad etyki przy prowadzeniu poradnictwa i reprezentować wartości, które nie powinny stać w sprzeczności z normami etycznymi, zasadami koleżeństwa ani z przepisami prawa lub przyjętą praktyką

5)  przestrzegać najwyższych standardów etyczno-zawodowych związanych ze świadczeniem  poradnictwa

6)  współdziałać w celu pełnej realizacji postawionych przed Stowarzyszeniem zadań i nie naruszać solidarności organizacyjnej wobec instytucji publicznych władz państwowych, organizacji, mediów

7)  regularnie opłacać składki.

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bez względu na miejsce zamieszkania czy obywatelstwo, która zadeklaruje pomoc finansową czy rzeczową dla Stowarzyszenia i będzie ją realizować.
 2. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd w drodze uchwały.

 

§ 14

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, tak krajowa jak i zagraniczna, bądź osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bez względu na miejsce zamieszkania czy obywatelstwo, która zadeklaruje pomoc finansową czy rzeczową dla Stowarzyszenia i będzie ją realizować.
 2. Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały.
 3. Do obowiązków członków wspierających należy wywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy oraz działanie dla dobra Stowarzyszenia.

 

§15

 

 1. Osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla Stowarzyszenia Zarząd, w drodze uchwały, może przyznać członkostwo honorowe.
 2. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem wnoszenia składek członkowskich.

 

§16.

 

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

 1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Śmierci lub utraty osobowości prawnej.
 3. Pozbawienia praw publicznych.
 4. Skreślenia uchwałą Zarządu w przypadku nie uczestniczeniu w działaniach Stowarzyszenia dłużej niż 6 miesięcy
 5. Wskutek podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu z powodu: nieprzestrzegania Statutu, Regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych, Uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę, prowadzenia działalności godzącej w dobre imię i dorobek Stowarzyszenia w tym poprzez obniżanie jego autorytetu lub zaleganie ze składką członkowską przez jeden pełny okres. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu Zarząd umożliwi członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. W czasie prowadzenia postępowania wyjaśniającego Zarząd Stowarzyszenia, ma prawo zawiesić członka w jego prawach.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§17.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

 

§18.

 

 1. Kadencja władz wymienionych w §17 pkt. 1 trwa cztery lata.
 2. Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru. Nie można łączyć funkcji pochodzących z wyboru.
 3. Na najbliższym Walnym Zebraniu Członków dokonuje się uzupełnienia członków władz Stowarzyszenia drogą wyboru.
 4. Kadencja tak wybranych władz trwa do ukończenia kadencji członków władz wybranych pierwotnie
 5. Walne Zebranie Członków z ważnych powodów może zawiesić w czynnościach lub odwołać poszczególnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Wyboru władz Stowarzyszenia dokonuje w trybie głosowania jawnego Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

§19.

 

Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 20

 

W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 15 minut później następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych na sali. Dotyczy to także głosowań w sprawie wyboru członków władz Stowarzyszenia.

 

§ 21

 

 1. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest w drodze głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
 2. W razie równowagi głosów, w przypadku jawnego głosowania, rozstrzyga głos przewodniczącego.

Walne Zebranie Członków

§22.

 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

 

§23.

 

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd. O terminie i porządku Walnego Zebrania członkowie Stowarzyszenia informowani są na co najmniej 7 dni przed jego odbyciem.
 2. O zwołaniu Walnego Zebrania informuje się pocztą lub pocztą elektroniczną lub w inny sposób uzgodniony z członkami Stowarzyszenia.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.

 

§24.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej lub wniosku co najmniej 1/3 członków zwyczajnych lub własnej uchwały w ciągu do jednego miesiąca od wpłynięcia wniosku lub uchwały Komisji Rewizyjnej.

 

§25.

 

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni i honorowi zaś z głosem doradczym członkowie wspierający.

 

§26.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie programów działania Stowarzyszenia.
 2. Zmiana Statutu Stowarzyszenia.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansów oraz sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zgłoszonych wniosków przez te władze oraz podejmowanie w tym zakresie uchwał.
 4. Ustalanie wpisowego i wysokości składki członkowskiej,
 5. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielanie absolutorium Zarządowi.
 6. Wybór oraz odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i o przeznaczeniu majątku.

 

Zarząd

§27.

 

 1. Zarząd składa się z 1 -5 liczby członków, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Do Zarządu mogą być powołani członkowie zwyczajni i honorowi.
 3. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.
 4. Członkowie Zarządu są powoływani na cztery lata i mandaty ich wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków sprawozdawczo-wyborczego.
 5. Walne Zebranie Członków z ważnych powodów może zawiesić w czynnościach lub odwołać poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 

§28.

 

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli upoważnieni są:

a) prezes Zarządu jednoosobowo,

b) dwóch członków Zarządu działających łącznie.

       2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Stowarzyszenia określając zakres ich umocowania.

       3. Udzielone pełnomocnictwa ewidencjonowane są w rejestrze pełnomocnictw prowadzonym przez sekretariat Prezesa Zarządu.

       4. Uchwałą Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony może zostać Główny Księgowy, Dyrektor Biura, Dyrektor Programowy lub inny członek Stowarzyszenia.

        5. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkami Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

§29.

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
 3. Wybór delegatów do organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem.
 4. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
 5. Przystępowanie Stowarzyszenia do innych organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym zakresie i charakterze działania.
 6. Skreślanie, wykluczanie i zawieszanie członków.
 7. Nadawanie godności członka honorowego.
 8. Powoływanie w miarę potrzeb fachowych organów takie jak: komisje, zespoły do realizacji celów Stowarzyszenia.
 9. Opracowywanie planów działania Stowarzyszenia, w tym plany realizacji jego budżetu.
 10. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.
 11. Powoływanie punktów informacyjnych, poradniczych i edukacyjnych i uchwalanie ich regulaminu działania.
 12. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Stowarzyszenia.
 13. Upoważnianie członków Stowarzyszenia do wykonywania czynności prawnych w zakresie stosunku pracy.
 14. Powoływanie Dyrektora Biura oraz Dyrektora Programowego oraz akceptacja regulaminów ich pracy.
 15. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich oraz wytycznych działalności programowo-statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia.
 16. Załatwianie spraw niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków.

 

§30.

 

 1. Zarząd realizuje zadania w formie decyzji i uchwał podejmowanych na posiedzeniach, odbywających się w miarę potrzeb.
 2. Uchwały zapadają większością głosów.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub przez niego upoważniony członek zarządu z podaniem przewidywanego porządku obrad.
 4. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły.

 

§31.

 

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia, wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Członek zostaje o niej poinformowany w ciągu dwóch tygodni od chwili jej podjęcia. Członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Członków na najbliższym posiedzeniu.
 2. Uchwała Zarządu w pozostałych przypadkach utraty członkostwa jest ostateczna.

Komisja Rewizyjna

§32.

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 liczby członków, zależnie od uchwały Walnego Zebrania Członków, a jej kadencja trwa cztery lata, rozpoczynając się i kończąc jak kadencja Zarządu.
 2. Na pierwszym swym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają jej Przewodniczącego i Zastępcę.

 

§33.

 

Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania przez:

 1. Prowadzenia kontroli finansowej Stowarzyszenia.
 2. Składania sprawozdań Walnemu Zebraniu ze swej działalności.
 3. Występowania z wnioskami pokontrolnymi.
 4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 5. Wnioskowania o udzielenie, lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

 

§34.

 

Komisja Rewizyjna obowiązana jest do dokonywania czynności rewizyjnych przynajmniej raz w roku.

 

 

§35.

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

Przepisy wspólne dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

§36.

 

 1. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Nie można wykorzystywać funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej do uzyskiwania nieuzasadnionych korzyści materialnych lub osobistych w rozumieniu art. 20 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§37.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są nabywane w trakcie prowadzenia działalności aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych, nieruchomości i ruchomości oraz prawa i fundusze.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1) Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego.

2) Wpływy z działalności statutowej.

3) Środki nabyte przez Stowarzyszenie w inny sposób, w szczególności pochodzące z:

a) grantów, czyli umów o przekazanie środków z obowiązkiem rozliczenia;

b) dotacji, subwencji i darowizn;

c) spadków i zapisów;

d) odsetek od środków pieniężnych Stowarzyszenia;

e) dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych;

f) z praw majątkowych przekazanych Stowarzyszeniu odpłatnie lub nieodpłatnie oraz dochody z użytkowania tych praw.

Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§38.

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie po upływie pół godziny – bez względu na ilość obecnych członków, większością 2/3 głosów.
 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje  o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
Powiększ czcionki
Social