Doświadczenie

2020

01 stycznia 2020 – do nadal świadczenie pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej w 41 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Obywatelskiej, w tym: 24 Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, 14 Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz 3 Punkty Pomocy Prawno-Obywatelskiej. 

W roku 2020 Stowarzyszeniu „DOGMA” powierzono do obsługi Punkty NPP i NPP zlokalizowane w:

 • Powiat Będziński: Sławków i Psary (PNPO), Siewierz i Mierzęcice (PNPO), Wojkowice i Bobrowniki (PNPP);
 • Miasto Gliwice: 2 PNPP i 2 PNPO;
 • Powiat Gliwicki: Rudziniec (PNPO) i Wielowieś (PNPP);
 • Miasto Jastrzębie-Zdrój (NPO);
 • Gmina Miasta Jaworzna (NPO);
 • Miasto Katowice: 3 PNPP i 3 PNPO;
 • Powiat Mikołowski: Mikołów (PNPP), Łaziska Górne (PNPO);
 • Powiat Oświęcimski: Chełmek (PNPP), Osiek (PNPO), Oświęcim (PNPO);
 • Powiat Lubliniecki: Lubliniec (PNPP);
 • Gmina Miasta Mysłowice (NPPO);
 • Gmina Piekary Śląskie (PNPP-PNPO);
 • Powiat Pszczyński: Kobiór i Suszec (PNPO) oraz Goczałkowice-Zdrój i Wola (PNPP);     
 • Powiat Raciborski: Kuźnia Raciborska (PNPO);
 • Powiat Rybnicki: Rybnik (PNPO), Czerwionka-Leszczyny (PNPP);
 • Miasto Rybnik: 3 Punkty NPP i NPO;
 • Siemianowice Śląskie (PNPO);
 • Gmina Sosnowiec (PNPO);
 • Powiat Tarnogórski: Kalety (PNPP-NPO);   
 • Gmina Miasta Tychy (PNPO);
 • Powiat Zawierciański: Szczekociny (PNPP), Włodowice (PNPO), Żarnowiec (PNPO);
 • Gmina Miejska Żory (PNPP-NPO).

W sumie zaangażowanych w świadczenie pomocy z ramienia Stowarzyszenia jest obecnie …… Doradców Obywatelskich, …… Prawników oraz …. mediatorów wpisanych na listy stałych mediatorów prowadzone przez Prezesów poszczególnych Sądów Okręgowych.

Od dnia 16 marca 2020 r. nastąpiła zmiana sposobu udzielania porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze naszego kraju. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. 

Niezbędne stało się dostosowanie form realizacji edukacji prawnej do bieżących potrzeb i możliwości. Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego “DOGMA” zainicjowało internetową kampanię społeczną za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

 • Stowarzyszenie “DOGMA” w serwisie Facebook prowadzi profil #dogmapomoc dedykowany owej kampanii internetowej, na którym publikowane są m.in. informacje dotyczące obecnych zmian prawnych w zakresie zdrowia, pracy, działalności szkół i urzędów oraz wymiaru sprawiedliwości, podatków, zagrożeń związanych z cyberprzestępczością i przede wszystkim posty dot. upowszechniania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego oraz informacje na temat dostępu do telefonicznych nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich, a także o zakresie i zasadach udzielania porad.
 • Opracowano 28 poradników prawnych w wersji cyfrowej i papierowej.
 • Opracowano 13 rodzajów materiałów informacyjno-promocyjnych (plakaty, ulotki, informatory), w tym materiałów upowszechniających informacje o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 • Nagrano 44 filmy (wywiady i prelekcje online) w ramach cykl “Spotkanie z prawnikiem” oraz “Spotkanie z mediatorem” z udziałem naszych prawników, doradców obywatelskich i mediatorów. W ramach cyklu wyjaśniane są różne problemy natury prawnej.
 • Zaktualizowano serwis internetowy pod adresem: www.dogma.org.pl, na którym znajdują się wszystkie materiały multimedialne (e-ulotki, e-plakaty, e-informatory, e-poradniki oraz nagrania prelekcji czy spotkań z prawnikiem/doradcą/mediatorem). Na stronie znajduje się także wygodna wyszukiwarka prowadzonych przez naszą Organizację punktów pomocy prawnej i obywatelskiej wraz z informacją w jaki sposób można skorzystać z nieodpłatnej porady mając na względzie dynamicznie zmieniającą się sytuację w Polsce w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2. Jest też mapa ułatwiająca dotarcie do Punktu w sytuacji, kiedy Punkty działają stacjonarnie.

2019

01 stycznia 2019 – 31 grudnia świadczenie pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej w 35 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Obywatelskiej, w tym: 22 Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, 9 Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, 4 Punkty Pomocy Prawno-Obywatelskiej, w 4 województwach:

 • śląskim: w miastach na prawach powiatu: Bytom (2 Punkty), Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice (4 Punkty), Piekary Śląskie, Tychy, Rybnik (3 Punkty), Sosnowiec, Żory oraz w powiatach: będzińskim (2 Punkty: Siewierz-Psary i Sławków-Mierzęcice), bieruńsko-lędzińskim, mikołowskim (2 Punkty: Mikołów i Łaziska Górne), pszczyńskim (2 Punkty: Goczałkowice Zdrój-Wola oraz Kobiór-Suszec), raciborskim, rybnickim (2 Punkty: Rybnik i Czerwionka-Leszczyny), tarnogórskim, wodzisławskim (3 Punkty: Mszana, Radlin, Pszów);
 • małopolskim: w powiecie oświęcimskim (3 Punkty: Chełmek, Osiek, Oświęcim);
 • podkarpackim: w powiecie rzeszowskim (Rzeszów);
 • łódzkim: Łódź

W sumie zaangażowanych w świadczenie pomocy z ramienia Stowarzyszenia było 45 doradców obywatelskich, 56 prawników oraz 5 mediatorów wpisanych na listy stałych mediatorów prowadzone przez Prezesów poszczególnych Sądów Okręgowych. Udzielono łącznie 8935 porad, natomiast najwięcej porad udzielono z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego.

Zaktualizowano i wdrażano Procedury i standardy świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

01 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 prowadzono działania edukacyjne:

 • w każdym powiecie, w którym powierzono Stowarzyszeniu prowadzenie PNPP i PNPO prowadzone były wykłady i prelekcje dla młodzieży oraz grup osób dojrzałych; 
 • opracowano kolejne części Poradnika Prawnego;
 • udział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Katowicach.

2018

01 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018 świadczono pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w 29 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Obywatelskiej w 7 województwach:

 • śląskim: w miastach na prawach powiatu: Jaworzno, Katowice, Tychy, Rybnik, Sosnowiec, Żory oraz w powiatach: lublinieckim, mikołowskim, pszczyńskim, rybnickim, tarnogórskim, wodzisławskim;
 • małopolskim: w powiecie oświęcimskim w gminach: Chełmek, Osiek, Oświęcim;
 • dolnośląskim: w powiecie bolesławieckim w gminach: Warta Bolesławiecka i Osiecznica;
 • podkarpackim: w powiecie rzeszowskim (Głogów Młp.)
 • łódzkim: Łódź
 • lubelskim: w powiecie łęczyńskim (Łęczna)
 • pomorskim: Gdańsk

Łącznie zaangażowanych było 61 prawników działających z ramienia Stowarzyszenia “DOGMA”. Udzielono 6049 porad prawnych i obywatelskich. 

01 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018 prowadzono Punkty Informacyjno-Poradnicze, w których zaangażowano na podstawie Porozumień wolontariackich osoby pierwszego kontaktu, które udzielały informacji jaką i gdzie pomoc można otrzymać, a także kierowały do właściwych instytucji oraz organizacji pomocowych. W Punkcie zapewniono także poradnictwo obywatelskie świadczone przez wolontariuszy – doradców obywatelskich, w szczególności osobom nie kwalifikującym się do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej. Doskonalono procedury i standardy świadczenia poradnictwa obywatelskiego oraz metodę pracy z osobami z trudnościami (bezrobocie, uzależnienia, przemoc w rodzinie, sytuacje kryzysowe, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczych, problemy natury prawnej itp.).

01 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018 prowadzono działania edukacyjne:

 • w każdym powiecie, w którym powierzono Stowarzyszeniu prowadzenie PNPP i PNPO prowadzone były wykłady i prelekcje dla młodzieży i osób w wieku 65+;
 • opracowywane były kolejne części Poradnika Prawnego;
 • udział w Festiwalu Organizacji Pozarządowych w Katowicach.

15 marca 2018 – 31 grudnia 2018 realizacja projektu „Seniorze-masz prawo!” na terenie Miasta Rybnika (całkowity okres realizacji projektu do grudnia 2018 roku). Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Rybnika, którego celem było zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa w celu przeciwdziałania wykluczeniu osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu ich szans we współczesnej przestrzeni społecznej przez stworzenie programu edukacji prawej dla mieszkańców Rybnika, w szczególności osób starszych. Łączna wartość projektu: 9.412,50 zł.

01 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018 realizacja kolejnego etapu Programu pod nazwą: „Standaryzacja organizacji pozarządowej w zakresie mediacji, jako systemowego narzędzia rozwiązywania sporów polubownie”. Analiza przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej w obrębie mediacji oraz wypracowanie rekomendacji oraz praktyk, pomocnych przy obsłudze punktów pomocy, w których realizowana będzie nieodpłatna mediacja. Profesjonalizacja zasobów kadrowych organizacji, rekomendowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych na kursach przygotowujących do zawodu mediatora. Odbył się cykl spotkań poświęconych zagadnieniom etyki pracy mediatora. Analiza spraw rozpatrywanych w PNPP i PNPO pod kątem możliwie najszerszego wdrożenia polubownej formy rozstrzygania konfliktów.

2017

01 stycznia – 31 grudnia świadczono pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w czterech województwach:

 • śląskim: w miastach na prawach powiatu: Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Jaworzn, Tychy, Rybnik, Żory oraz w powiatach: mikołowskim, pszczyńskim, rybnickim, lublinieckim, oświęcimskim, raciborskim, tarnogórskim, wodzisławskim;
 • małopolskim: w powiecie chrzanowskim  w gminach: Alwernia, Babice, Libiąż;
 • dolnośląskim: w powiecie bolesławieckim w gminach: Osiecznica i Gromadka;
 • podkarpackim: Rzeszów

Łącznie zaangażowanych było 55 prawników, w tym 48 radców prawnych i adwokatów oraz 7 prawników z ponad trzyletnim doświadczeniem w udzielaniu indywidualnych porad prawnych. Udzielono łącznie 8553 porad prawnych i obywatelskich. 

1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2017 prowadzono Punkty Informacyjno-Poradnicze, w których zaangażowano na podstawie Porozumień wolontariackich osoby pierwszego kontaktu, które udzielały informacji jaką i gdzie pomoc można otrzymać, a także kierowały do właściwych instytucji oraz organizacji pomocowych. W Punkcie zapewniono także poradnictwo obywatelskie świadczone przez wolontariuszy – doradców obywatelskich, w szczególności osobom nie kwalifikującym się do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej. W ramach współpracy wolontariusze świadczyli wszechstronne doradztwo obywatelskie dla ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i mieli problem, z którym sami nie potrafili sobie poradzić (m.in. kłopoty mieszkaniowe, utrata prawa najmu, zagrożenie eksmisją, długi, świadczenia i zasiłki, prawo do emerytur i rent itd.) Pomagali w znalezieniu najlepszego rozwiązania dla danego problemu. Wypracowano standardy poradnictwa obywatelskiego.

01 stycznia 2017 – 31 grudnia 2017 prowadzono działania edukacyjne:

 • w każdym powiecie, w którym powierzono Stowarzyszeniu prowadzenie PNPP i PNPO przeprowadzono wykłady i prelekcje dla młodzieży i osób w wieku 65+;
 • opracowano 7 części Poradnika prawnego.

01 czerwca 2017 – 15 grudnia 2017 realizacja projektu “Senior na plus (całkowity okres realizacji projektu do grudnia 2017). Głównym celem Projektu było zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa przez stworzenie programu edukacji prawej odpowiadającemu na potrzeby mieszkańców Katowic, w szczególności osób starszych. Dodatkowymi celami związanymi z głównym celem projektu było: upowszechnienie wiedzy o możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej w Katowicach, upowszechnienie wiedzy prawnej na temat aktualnych regulacji prawnych przydatnych w życiu codziennym poprzez poruszanie najbardziej palących tematów. Cele zostały w całości zrealizowane. Łączna wartość projektu: 10.925,00 zł.

01 sierpnia 2017 – 31 grudnia 2017 – podjęcie zmian w statucie Organizacji, uwzględniających mediację w celach i sposobach realizacji owych celów przez Stowarzyszenie. Opracowanie Programu pod nazwą: „Standaryzacja organizacji pozarządowej w zakresie mediacji jako systemowego narzędzia rozwiązywania sporów polubownie”. Analiza spraw rozpatrywanych w PNPP i PNPO pod kątem możliwie najszerszego wdrożenia polubownej form rozstrzygania konfliktów. Wymiana doświadczeń w obszarze rozpoznania niezbędnych kompetencji, które winien posiadać mediator. Rozpoczęcie spotkań poświęconych zagadnieniom etyki pracy mediatora.

 

MARZEC – opracowanie Raportu z realizacji przez Stowarzyszenie DOGMA nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. na terenie województwa śląskiego oraz wybranych powiatów województwa małopolskiego oraz dolnośląskiego.

8 marzec – podpisanie przez władze Stowarzyszenia petycji w sprawie zmian w Ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

CZERWIEC – inauguracja programu edukacji prawnej „Senior na plus” – cykl wykładów na najbardziej popularne tematy natury prawnej.

5 czerwiec – propagowanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej podczas Śląskich Senioraliów organizowanych w Gliwicach.

11 czerwiec– działania promocyjne na rzecz upowszechnienia informacji o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na Senioriadzie w Tychach.

17 czerwiec – promowanie nieodpłatnej pomocy prawnej na stoisku poradniczym podczas Rybnickich Dni Seniora.

19 czerwiec – prelekcje z zakresu nauk prawnych dla uczniów w Szkole Podstawowej w powiecie mikołowskim.

23 czerwiec – członkowie “DOGMY” na Dniach Aktywności Społecznej w Mikołowie.

25 czerwiec – krzewienie idei poradnictwa prawnego podczas Dni Osieka.

30 czerwiec – udział władz Stowarzyszenia w panelu ekspertów „Nieodpłatna pomoc prawna – założenia a praktyka” organizowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie.

10 wrzesień – promowanie nieodpłatnej pomocy prawnej podczas Jesiennego Pikniku Rodzinnego w Osieku.

17 wrzesień – upowszechnianie wiedzy na temat działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wśród mieszkańców Sosnowca w trakcie Sosnowieckich Dni Seniora.

30 wrzesień – popularyzowanie nieodpłatnej pomocy prawnej podczas Dni Seniora w Jaworznie.

 

2016

01 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016 prowadzono Punktu Informacyjno-Poradniczy, w którym zaangażowano osoby pierwszego kontaktu, które udzielały informacji jaką i gdzie pomoc można otrzymać, a także kierowały do właściwych instytucji i organizacji pomocowych. W Punkcie zapewniono także doraźne wsparcie świadczone przez doradców, w szczególności osobom nie kwalifikującym się do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej. 

01 stycznia 2016 – 30 kwietnia 2016kontynuowano realizację Projektu „Mobilny Prawnik” (całkowity okres realizacji projektu od 01.04.2014 do 30.04.2016). Projekt dofinansowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG. Celem projektu było zwiększenie zakresu i form wsparcia osób niepełnosprawnych, dotkniętych chorobą, którym stan zdrowia uniemożliwia dotarcie do miejsca świadczenia pomocy prawnej. Udzielono 800 godzin indywidualnego doradztwa prawnego ponad 800 osobom. Teren wsparcia: województwo śląskie – 8 podregionów: Rybnicki, Tyski, Bielski, Katowicki, Gliwicki, Sosnowiecki, Bytomski, Częstochowski. Wartość projektu 388.200,00 zł. Wszystkie cele projektu zrealizowane zostały zgodnie z przyjętymi założeniami i zgodnie z zaplanowanym planem rzeczowym i finansowym. Sprawozdania okresowe zostały zaakceptowane, przekazane transze prawidłowo rozliczone.

01 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016 świadczenie pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w 23 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej (PNPP) i obywatelskiej (PNPO) w 3 województwach:

 • śląskim: w miastach na prawach powiatu: Katowice, Jaworzno, Rybnik, Tychy, Sosnowiec, Mysłowice oraz w powiatach: mikołowskim, będzińskim, pszczyńskim, rybnickim;
 • małopolskim: w powiecie chrzanowskim: Alwernia, Babice, Libiąż;
 • dolnośląskim: w powiecie bolesławieckim w gminach: Osiecznica i Gromadka.

Łącznie zaangażowanych było 37 prawników działających z ramienia Stowarzyszenia “DOGMA”, którzy udzielili łącznie 6154 porad prawnych.

01 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016 prowadzono działania edukacyjne:

 • w każdym powiecie, w którym powierzono Stowarzyszeniu prowadzenie PNPP i PNPO przeprowadzono wykłady i prelekcje dla młodzieży i osób w wieku 65+.

 

11 marzec – współorganizacja konferencji w przedmiocie nieodpłatnej pomocy prawnej w Rybniku w auli Zespołu Szkół Wyższych.

25 kwiecień –współorganizacja konferencji naukowej „Rola współpracy sektora publicznego i niepublicznego w rozwoju systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego” w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

30 kwiecień – uroczyste zakończenie projektu „Mobilny Prawnik” na spotkaniu z partnerami projektu w Starostwie Powiatowym w Mikołowie.

19 maj – Stowarzyszenie “DOGMA” otrzymuje statuetkę INNOWATOR 2016, za wdrożenie innowacyjnego projektu edukacji prawnej i obywatelskiej „Mobilny Prawnik”.

21 maj – spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie propozycji zmian systemowych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

15 lipiec – spotkanie z Panią Poseł na Sejm RP Izabelą Kloc w sprawie konieczności złożenia interpelacji poselskiej w przedmiocie wprowadzenia zmian do Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

16 wrzesień – spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości z szefem gabinetu politycznego Ministra oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej.

 

2015

5 styczeń – zgłoszenie uwag do projektu legislacyjnego Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

2-4 luty – przyznanie nagrody za wzorcowy model współpracy z samorządem przy realizacji bezpłatnego poradnictwa prawnego w trakcie Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Warszawie zorganizowanego przez Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS.

MARZEC – udział członków Stowarzyszenia w Konferencji Uzgodnieniowej w sprawie kształtu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

MAJ – WRZESIEŃ – realizacja drugiej edycji projektu pt. „Ruch tak wiele rzeczy wprowadza w ruch II” realizowanego ze środków otrzymanych z Gminy Mikołów.

MAJ – GRUDZIEŃ – realizacja projektu poradniczego „Razem przeciwko przestępstwom” w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości – Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym.

MAJ – GRUDZIEŃ – realizacja projektu pt. „Budowa Sieci Punktów Bezpłatnych Porad Prawnych” realizowanego ze środków otrzymanych od Gminy Mikołów.

CZERWIEC – udział w Targach Ekonomii Społecznej w Mikołowie.

WRZESIEŃ – Stowarzyszenie “DOGMA” liderem prac mających na celu wypracowanie wspólnego stanowiska organizacji poradniczych w ramach działania Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych w Polsce.

PAŹDZIERNIK – analiza dokumentów strategicznych w ramach badania problemów społeczności lokalnych w poszczególnych regionach kraju, celem oszacowania skali potrzeb danego regionu w zakresie pomocy prawnej.

PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ – realizacja projektu poradniczego „Powiatowy Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych” w Powiecie Mikołowskim.

LISTOPAD – opracowanie i budowa Struktury organizacyjnej Stowarzyszenia, Standardów współpracy, Regulaminu wyznaczania prawników oraz Modelu rekrutacji prawników do punktów nieodpłatnych porad prawnych.

GRUDZIEŃ – budowa systemu teleinformatycznego, wspierającego monitoring wdrażania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

 

2014

 • GRUDZIEŃ – Uruchomienie Telefonicznego Punktu Porad w Mikołowie celem dotarcia przede wszystkich do tych, którzy potrzebują natychmiastowej porady prawnej
 • 8-12 GRUDNIA –Organizacja Otwartych Dni Poradnictwa w Mikołowie wraz samorządem powiatu
 • 1 KWIETNIA – Rozpoczęcie dwuletniego projektu poradniczego „Mobilny Prawnik”, finansowanego z funduszy norweskich EOG.

Partnerzy projektu: Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże w Mikołowie-Borowej Wsi, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Mikołów, Stowarzyszeniem Św. Józefa „Jesteśmy” w Mikołowie, GWSH w Katowicach oraz Caritas Polska

2013

 • MAJ – Współorganizacja z ROEFS realizacji warsztatów „AKADEMIA Liderek 50+”
 • MAJ – Organizacja Dni Aktywności Obywatelskiej w Mikołowie i Oświęcimiu z udziałem samorządów i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu
 • KWIECIEŃ – Udział w Konferencji „Nasze Dziedzictwo: uczenie się od społeczności na rzecz wszechstronności”
 • STYCZEŃ – PAŹDZIERNIK – Projekt poradniczy „Stop Przemocy”. Stworzenie specjalistycznego Punktu ds. Pomocy Prawnej w Rodzinie. Program współfinansowany przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Obywatel i Prawo VII”
 • Nawiązanie ścisłej współpracy z MOPS w Mikołowie, OPS w Łaziskach oraz Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.
 • Stworzenie Mapy instytucji pomocowych w powiecie mikołowskim

2012

 • Rozpoczęcie aktywnego udziału w Platformie Współpracy Organizacji Poradniczych
 • PAŹDZIERNIK – Rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego „Odkrywcy nowych technologii w zarządzaniu środowiskiem” w woj. śląskim. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
 • PAŹDZIERNIK – Inauguracja projektu edukacyjnego „@mbasadorzy nowych technologii w powiecie mikołowskim”. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
 • PAŹDZIERNIK 2012 – rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego „@mbasadorzy języków obcych w powiecie mikołowskim”. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
 • 1 WRZEŚNIA -31 GRUDNIA – Realizacja Programu aktywności lokalnej „Społeczni Detektywi w Powiecie Mikołowskim” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
 • WRZESIEŃ 2012 – WRZESIEŃ 2014 – Realizacja Projektu edukacyjno-poradniczego „MASZ PRAWO program edukacji obywatelskiej”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych.
 • MARZEC – rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Ruch tak wiele rzeczy wprowadza w ruch” realizowanego ze środków otrzymanych od Gminy Mikołów.
 • 1 STYCZENIA 2012 – 30 LISTOPADA 2014 – Realizacja Programu aktywności lokalnej „Centrum inicjatyw społecznych i gospodarczych”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

2011

 • 1 WRZEŚNIA 2011- 30 CZERWCA 2012 – Realizacja projektu poradniczego „Z prawem na Ty”. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). W ramach projektu prowadziliśmy podstawową edukację prawniczą z praktycznego zastosowania prawa w życiu codziennym. Finalnym efektem programu było wydanie publikacji pt. „Uczniowski (nie) codziennik prawny” prezentujący podstawowe zagadnienie prawne.
 • 1 MARCA 2011- 31 STYCZNIA 2012 – Realizacja drugiej edycji Programu rozwoju aktywności lokalnej

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 • Działaj lokalnie II – Łaziska Górne bliżej Europy
 • Działaj lokalnie II – Wyry bliżej Europy
 • Działaj lokalnie II – Orzesze bliżej Europy
 • Działaj lokalnie II – Ornontowice bliżej Europy
 • Dodaj życia do lat II – Łaziska Górne i Wyry
 • Dodaj życia do lat II – Orzesze i Ornontowice

2010

MARZEC – PAŹDZIERNIK:

 • Realizacja Programu rozwoju aktywności lokalnej:
 • Działaj lokalnie! Łaziska Górne bliżej Europy
 • Działaj lokalnie! Wyry bliżej Europy
 • Działaj lokalnie! Orzesze bliżej Europy
 • Działaj lokalnie! Ornontowice bliżej Europy

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Inicjatywa miała na celu nabycie wiedzy i doskonalenie umiejętności w obszarze nowych technologii informatycznych oraz języków obcych.

 1. MARZEC – SIERPIEŃ – Realizacja Projektu „Poradnictwo obywatelskie sposobem na integrację”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Dzięki programowi powstał Punkt Informacji Obywatelskiej w Łaziskach Górnych, zlokalizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 2. STYCZNIA – 31 SIERPNIA – Realizacja Projektu Projekt doradczy i edukacyjny „Bliżej prawa – bliżej obywateli”, współfinansowany przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Obywatel i Prawo V”. Realizacja projektu zapewniła poszerzenie dostępu do informacji i wiedzy prawnej.

2009

 1. PAŹDZIERNIK – „Dodaj życia do lat II – Łaziska Górne i Wyry” oraz „Dodaj życia do lat II – Orzesze i Ornontowice” – II edycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. MARZEC 2009 – LUTY 2012 – Kampania edukacyjna „Masz prawo wiedzieć więcej, żyć lepiej”. Projekt stanowi kontynuację wcześniejszych przedsięwzięć, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).Program Dedykowany był osobom ubogim oraz narażonym na wykluczenie, z przyczyn życiowych i ekonomicznych. Program realizowany w imię idei kompleksowej pomocy obywatelskiej, przy współpracy m.in. z MOPS, Sądem oraz organami ścigania.

2008

 • WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ – DOGMA promuje zdrowy tryb życia w realizacji projektu „Czas na zdrowie”, współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
 • WRZESIEŃ – LUTY  – Realizacja Programu aktywności lokalnej „Dodaj życia do lat”. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
 • KWIECIEŃ – Kampania Edukacyjna „Wiedzieć więcej, żyć lepiej” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • MARZEC – LUTY – Inauguracja projektu poradniczego „Masz prawo znać prawo”, współfinansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Utworzenie pierwszego stałego Biura Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Powiecie Mikołowskim.
 • LUTY – PAŹDZIERNIK – Realizacja projektu „Uniwersytet dla zdrowia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe 2005 „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych”.

2007

 • Podpisanie umowy partnerskiej z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach celem wspólne organizacji projektów z zakresu aktywnego, zdrowego stylu życia.
 • Poszerzanie współpracy z Powiatem Mikołowskim i Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Mikołowie.
 • Utworzenie Biura Stowarzyszenia w Starostwie Powiatowym w Mikołowie.

2006

Inauguracja projektu szkoleniowego, dedykowanego osobom bezrobotnym. Program realizowany przy wsparciu Agencji Pracy Tymczasowej „Tardiss” z Katowic

2005

Zawarcie ramowej umowy partnerskiej z Powiatem Mikołowskim. Celem współpracy było podjęcie działań na rzecz poszerzenia świadomości prawnej społeczności lokalnej oraz zainicjowanie procesu integracji poprzez poradnictwo obywatelskie.

2004

 • Budowa struktury organizacyjnej oraz kadrowej,
 • Opracowanie metody projektowej w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
 • Aktywizacja innych organizacji pozarządowych,
 • Profesjonalizacja świadczonych przez Stowarzyszenie usług.

2003

 • 23 sierpnia 2003 – Zebranie założycielskie.
 • 3 października 2003 r. – rejestracja Stowarzyszenia w KRS

Stowarzyszenie DOGMA powstało z myślą o wspieraniu inicjatyw obywatelskich. Potrzeba kształtowania świadomości prawnej oraz idea przestrzegania i właściwego stosowania prawa połączyła ludzi z wiedzą, zaangażowaniem i doświadczeniem. Do głównych obszarów działalności DOGMY należy: poradnictwo prawne oraz edukacja obywatelska.

Powiększ czcionki
Social