1. POUFNOŚĆ

Porady prawne i obywatelskie udzielane są w warunkach i na zasadach pełnej poufności, z uwzględnieniem wyjątków wynikających z obowiązującego prawa

Zasada poufności oznacza, że:

warunki lokalowe oraz sposób świadczenia usług pozwalają na udzielanie porad prawnych i obywatelskich oraz prowadzenia spraw w warunkach poufności

sposób przechowywania dokumentacji uniemożliwia dostęp do niej osobom nieuprawnionymi

osobom trzecim nie są udzielane informacje na temat prowadzonych spraw oraz klientów bez ich uprzedniej zgody

dopuszczalna jest konsultacja merytoryczna danej sprawy z innymi organizacjami lub specjalistami w danej dziedzinie, jednakże w sposób uniemożliwiający identyfikację klienta

klient jest informowany o ograniczeniach zasady poufności, tj. obowiązku przekazania informacji na temat prowadzonej sprawy na żądanie sądu, prokuratury lub innego uprawnionego organu

wszyscy udzielający porad znają ograniczenia wynikające z przestrzegania zasady poufności

2. Bezpłatność

Informacje prawne, porady prawne i obywatelskie udzielane są nieodpłatnie

Zasada bezpłatności oznacza, że:

niedopuszczalne jest żądanie oraz przyjmowanie wynagrodzenia za prowadzenie sprawy lub udzielenie informacji

organizacja nie jest zobowiązana do ponoszenia opłat administracyjnych lub sądowych, wynikających z prowadzenia sprawy

3. Rzetelność

Informacje prawne, porady prawne i obywatelskie udzielane są w sposób rzetelny, konkretny i wyczerpujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizacja podejmuje systematyczne działania służące monitorowaniu przestrzegania standardów

Zasada rzetelności oznacza, że:

informacje prawne, porady prawne i obywatelskie udzielane są na podstawie przedstawionego przez klienta stanu faktycznego
informacja prawna, porady prawne i obywatelskie udzielane są jedynie po pełnym przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy i odpowiednich przepisów
informacje prawne, porady prawne i obywatelskie udzielane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa
informacja prawna, porada prawna i obywatelska musi być przekazana w sposób zrozumiały i dostosowany do możliwości percepcyjnych klienta
organizacja posiada zasady kontroli wewnętrznej przestrzegania standardów
informacje prawne, porady prawne i obywatelskie udzielane są w sposób możliwie pełny i wyczerpujący

4. Profesjonalizm

Informacje prawne, porady prawne i obywatelskie udzielane są przez osoby kompetentne, przygotowane do prowadzenia sprawy zarówno merytorycznie, jak i metodologicznie

Zasada profesjonalizmu oznacza, że:

organizacja określa poziom wymagań formalnych, merytorycznych oraz umiejętności interpersonalnych osoby udzielającej porad, niezbędnych do udzielania informacji oraz porad prawnych i obywatelskich

organizacja określa warunki, na jakich pracownik może samodzielnie udzielać informacji i porad
w razie potrzeby, a w zwłaszcza w trudnych lub skomplikowanych sprawach, osoba udzielająca porady prawnej i obywatelskiej konsultuje się z innym prawnikiem lub specjalistą w danej dziedzinie, z zachowaniem zasady poufności

5. Samodzielność klienta

Informacja prawna, porady prawne i obywatelskie udzielane są z poszanowaniem autonomii klienta, w sposób mobilizujący klienta do możliwie najszerszej aktywności i samodzielności

Zasada samodzielności klienta oznacza, że:

osoba prowadząca sprawę przedstawia możliwe rozwiązania problemu i ich konsekwencje, uwzględniając zarówno zalety, jak i wady poszczególnych rozwiązań, nie podejmuje jednak ostatecznej decyzji za klienta

osoba prowadząca sprawę w miarę możliwości zachęca klienta do aktywności i mobilizuje go do samodzielnego działania i uczestniczenia w rozwiązywaniu sprawy

6. Współpraca pomiędzy organizacjami poradniczymi

Organizacje pozarządowe udzielające informacji prawnych, porad prawnych i obywatelskich wspierają się na zasadach partnerskiej współpracy, dzieląc się wzajemnie swoją wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami

Zasada współpracy pomiędzy organizacjami poradniczymi oznacza, że:

przekazywanie prowadzenia spraw pomiędzy organizacjami następuje według ustalonych pomiędzy organizacjami zasad i odbywa się za zgodą klientów

organizacje współpracują w celu świadczenia usług poradniczych jak najwyższej jakości i zapewnienia klientom kompleksowej informacji prawnej, porady prawnej i obywatelskiej

współpraca pomiędzy organizacjami polega w szczególności na konsultowaniu spraw, przekazywaniu pomiędzy organizacjami spraw klientów do merytorycznego prowadzenia, monitorowaniu prawa i praktyki jego stosowania, a także monitowaniu błędów legislacyjnych i złego stosowania prawa
Powiększ czcionki
Social