wrzesień 2017

15
wrz

Prezydent poszerzy krąg uprawnionych?

Na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta Andrzeja Dudy pojawił się komunikat o skierowaniu do Marszałka Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany zawarte w projekcie ustawy wniesionej do Sejmu przez Prezydenta mają przede wszystkim na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej , usprawnienie regulacji ustawy dotyczących wyłaniania organizacji pozarządowych świadczących nieodpłatną pomoc prawną, umożliwienie tym organizacjom świadczenia, w ramach ustawy, dodatkowo nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz ograniczenie wyłączeń przedmiotowych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Motywacją, którą kierował się Prezydent jest wniosek, iż w oparciu o dotychczasowe brzmienie ustawy, możliwości stworzonego systemu nie zostały w pełni wykorzystane.

Jeżeli Sejm podzieli stanowisko Prezydenta już w najbliższej przyszłości krąg osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie znacząco poszerzony.

Zgodnie z projektem ustawy pomoc będzie bowiem dedykowana osobie:

 1. której dochód członka rodziny, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, osiągnięty w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nie przekroczył kwoty 2000 zł, a w przypadku osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe – kwoty 3000 zł;
 2. która uzyskała decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 3.  bezrobotna;
 4. niepełnosprawna;
 5. która w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego była objęta pomocą na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a potrzebę uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z uwagi na trudną sytuacją życiową osoby uprawnionej potwierdził kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, pracownik socjalny lub asystent rodziny;
 6. która jest objęta pomocą na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 7. która jest objęta kuratelą, a potrzebę uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego potwierdził kurator sądowy;
 8. która zamieszkuje w lokalu, który wchodził w skład publicznego zasobu mieszkaniowego i:
  a) która otrzymała wypowiedzenie stosunku prawnego odpłatnego używania lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 lub ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, lub
  b) wobec której zostało wytoczone powództwo o nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu;
 9. która uzyskała wizę repatriacyjną wydaną na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji w okresie 5 lat od nabycia obywatelstwa polskiego;
 10. która jest obywatelem polskim, powróciła i przebywa z zamiarem stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w ciągu 5 lat kalendarzowych bezpośrednio przed powrotem, nieprzerwanie zamieszkiwała poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba taka jest uprawniona do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w okresie 12 miesięcy od dnia powrotu;
 11. która pełni funkcję rodziny zastępczej lub prowadzi rodzinny dom dziecka.

Więcej informacji oraz sam projekt ustawy znajdziecie pod tym adresem:
http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,16,prezydencki-projekt-zmian-w-ustawie-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-edukacji-prawnej.html

12
wrz

Zmiany, zmiany, zmiany…

Wszystko wskazuje na to, że już od nowego roku nową siedzibą naszego Stowarzyszenia będzie serce Górnego Śląska, a zarazem jego stolica – Katowice. To nie koniec gruntownych zmian, które wcielamy ostatnio w życie. DOGMA aktywizuje się również w świecie wirtualnym i już wkrótce wielkie otwarcie naszej nowej strony internetowej, która z jednej strony będzie ukazywała to, czym na co dzień się zajmujemy i kim jesteśmy, a z drugiej będzie także przewodnikiem po różnych potrzebnych instytucjach.

Planujemy stworzyć narzędzie do nowoczesnego komunikowania się z osobami zainteresowanymi naszym wsparciem, które będzie zarazem przyjazne i ciekawe w odbiorze. Zaglądajcie do nas jak najczęściej – zapraszamy także do śledzenie naszego fanpage’a na Facebook’u!

Ale to jeszcze nie koniec nowości, którymi postanowiliśmy zaakcentować kończący się powoli rok. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy zakomunikować, że znacząco powiększył się nasz zespół i aktualnie współpracujemy już z 55 prawnikami! Doradzamy obecnie na terenie 3 województw Polski południowej w 33 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, ale i tutaj nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, gdyż konsekwentnie od 14 lat naszej działalności przyświeca nam zasada, że kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu. I mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy dotrzeć z naszą misją do jeszcze większej liczby potrzebujących.

Obserwujcie nas uważnie !

8
wrz

DOGMA wspiera seniorów i uczniów

Każdy z nas wejdzie kiedyś w jesień życia i życzyłby sobie znaleźć wokół siebie pomocnych ludzi. Nasze Stowarzyszenie kontynuuje cykl spotkań z seniorami na terenie kolejnych miast.

A że nic tak nie integruje w jesienne dni, jak uśmiechnięte i życzliwe twarze, stawiamy na spotkania poświęcone edukacji prawnej wypełnione ciekawymi wykładami w miłej i przyjaznej atmosferze. Już 17 września br. spotkamy się z seniorami w Sosnowcu, następnie 30 września br. w Jaworznie na Dniach Seniora. Przygotowujemy także spotkanie dla seniorów w Gliwicach, o którego szczegółach poinformujemy już wkrótce. Pamiętamy także o najmłodszych dla których wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego opracowujemy cykl paneli edukacyjnych. Pierwszy z nich już niebawem w Gliwicach. Oj, będzie się działo !

Powiększ czcionki
Social