Prezydent poszerzy krąg uprawnionych?

Na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta Andrzeja Dudy pojawił się komunikat o skierowaniu do Marszałka Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany zawarte w projekcie ustawy wniesionej do Sejmu przez Prezydenta mają przede wszystkim na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej , usprawnienie regulacji ustawy dotyczących wyłaniania organizacji pozarządowych świadczących nieodpłatną pomoc prawną, umożliwienie tym organizacjom świadczenia, w ramach ustawy, dodatkowo nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz ograniczenie wyłączeń przedmiotowych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Motywacją, którą kierował się Prezydent jest wniosek, iż w oparciu o dotychczasowe brzmienie ustawy, możliwości stworzonego systemu nie zostały w pełni wykorzystane.

Jeżeli Sejm podzieli stanowisko Prezydenta już w najbliższej przyszłości krąg osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie znacząco poszerzony.

Zgodnie z projektem ustawy pomoc będzie bowiem dedykowana osobie:

 1. której dochód członka rodziny, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, osiągnięty w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nie przekroczył kwoty 2000 zł, a w przypadku osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe – kwoty 3000 zł;
 2. która uzyskała decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 3.  bezrobotna;
 4. niepełnosprawna;
 5. która w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego była objęta pomocą na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a potrzebę uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z uwagi na trudną sytuacją życiową osoby uprawnionej potwierdził kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, pracownik socjalny lub asystent rodziny;
 6. która jest objęta pomocą na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 7. która jest objęta kuratelą, a potrzebę uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego potwierdził kurator sądowy;
 8. która zamieszkuje w lokalu, który wchodził w skład publicznego zasobu mieszkaniowego i:
  a) która otrzymała wypowiedzenie stosunku prawnego odpłatnego używania lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 lub ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, lub
  b) wobec której zostało wytoczone powództwo o nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu;
 9. która uzyskała wizę repatriacyjną wydaną na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji w okresie 5 lat od nabycia obywatelstwa polskiego;
 10. która jest obywatelem polskim, powróciła i przebywa z zamiarem stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w ciągu 5 lat kalendarzowych bezpośrednio przed powrotem, nieprzerwanie zamieszkiwała poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba taka jest uprawniona do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w okresie 12 miesięcy od dnia powrotu;
 11. która pełni funkcję rodziny zastępczej lub prowadzi rodzinny dom dziecka.

Więcej informacji oraz sam projekt ustawy znajdziecie pod tym adresem:
http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,16,prezydencki-projekt-zmian-w-ustawie-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-edukacji-prawnej.html

Komentowanie wyłączone.

Powiększ czcionki
Social