Aktualności

30
maj

RODZINA W ŚWIETLE PRAWA

Rodzina w świetle prawa - artykuł kampanii społecznej dotyczącej prawa rodzinnegoJAK WAŻNA JEST RODZINA?

Rodzina to największy skarb. To właśnie ona stanowi o naszym miejscu na ziemi. Dom jest najważniejszą, podstawową strukturą naszego życia. Relacje z rodziną i ognisko domowe są tym na czym budujemy nasze pomysły na życie i otaczający nas świat.

Czas majowo-czerwcowy obfituje w święta związane z rodziną: Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka zachęca do przyjrzenia się prawom i obowiązkom najmniejszej, a zarazem najdroższej dla każdego formy życia społecznego. Dlatego startujemy z kampanią, która:

 • wskazuje jak ważna jest rodzina
 • przypomina jakie ma prawa i obowiązki
 • przybliża prawo rodzinne
 • wskazuje, gdzie  szukać pomocy, kiedy napotykamy na problemy

 

Rodzina odgrywa kluczową rolę w życiu człowieka, wpływając na jego rozwój emocjonalny i społeczny. Silne więzi rodzinne mogą pomóc jednostce w budowaniu zdrowych relacji w przyszłości. Jednocześnie, brak wsparcia rodziny rzutuje na całe przyszłe życie człowieka… .Rodzina od zawsze zapewniała opiekę, wychowanie, przygotowywała do życia poza jej strukturami. Stąd jako instytucja stanowi wartość dla jednostki.

Zgodnie z Konstytucją RP rodzina :

 • znajduje się pod ochroną i opieką RP
 • w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietna i niepełna, ma prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych (art. 71).

 

Prawa i funkcje rodziny - artykuł kampanii społecznej dotyczącej prawa rodzinnego

PRAWA I FUNKCJE RODZINY

Rodzina jako podmiot prawa ma szereg uprawnień i obowiązków wynikających z różnych aktów normatywnych. Jednym z najważniejszych jest:

 • prawo do ochrony życia rodzinnego przed ingerencją państwa lub osób trzecich, gwarantowane przez art. 47 Konstytucji,
 • prawo do korzystania ze świadczeń rodzinnych, które reguluje Ustawa o świadczeniach rodzinnych,
 • prawo do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących swoich dzieci, zgodnie z art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Obowiązki, funkcje i zadania rodziny jako instytucji społecznej:

 • udział w wychowaniu dzieci
 • zapewnienie im opieki i bezpieczeństwa
 • alimentacji zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • przekazywania wartości, norm i tradycji kulturowych, co umożliwia rozwój osobisty i edukację jej członków
 • tworzenie więzi emocjonalnej i tożsamościowej, co jest istotne dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

 

 

 

Twoja rodzina przeżywa trudności? - artykuł kampanii społecznej dotyczącej prawa rodzinnegoTWOJA RODZINA PRZEŻYWA TRUDNOŚCI?

W ramach Kampanii „Rodzina w świetle prawa” zwracamy uwagę na prawa i obowiązki rodziny, ale również na jej codzienne problemy prawne.

Pomoc prawną, wsparcie, akceptację, poświęcony czas, obecność oraz uważność w rozmowie oferują nasze punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i pomocy prawnej.

TO PIERWSZE I WAŻNE miejsca, w których jako członek rodziny: mama, tata, nastolatek, krewny, dziadek itp.:

 • będziesz wysłuchany, z pełnym szacunkiem i akceptacją,
 • doświadczysz pomocy w rozwiązaniu swoich problemów,
 • otrzymasz wsparcie.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami i doradcami, aby poznać możliwe rozwiązania swoich trudności.

 

 

 

 

 

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA”
SĄ DO DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:
Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka POWIAT OŚWIĘCIMSKI

 

 

Prawo rodzinne - co warto o nim wiedzieć? - artykuł kampanii społecznej dotyczącej prawa rodzinnego

PRAWO RODZINNE – CO WARTO O NIM WIEDZIEĆ?

Definicja rodziny może się różnić w zależności od kontekstu prawnego.

W prawie konstytucyjnym, rodzina to podstawowa i nienaruszalna wspólnota życia ludzi. Ta definicja ma na celu uznanie roli rodziny w budowaniu społeczeństwa oraz gwarantowanie jej praw i wolności. Jest to bardzo ważne, ponieważ rodzina pełni szereg funkcji i zadań, które są niezbędne dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W  prawie cywilnym, rodzina to komórka społeczna, która powstaje w wyniku zawarcia małżeństwa. Taka definicja ma na celu uregulowanie stosunków majątkowych i osobistych między małżonkami oraz między rodzicami a dziećmi.

W ustawie o pomocy społecznej rodzina to osoby, które są spokrewnione lub niespokrewnione, ale pozostające w faktycznym związku. Taka definicja ma na celu zapewnienie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej.

 

PRAWO RODZINNE to:

 • jedno z najbardziej obszernych i najbardziej dopracowanych rodzajów prawa w Polsce.
 • wyspecjalizowany dział prawa cywilnego, który wprowadza regulacje dotyczące stosunków prawnych w rodzinie
 • zbiór norm i zasad prawnych, które regulują oraz wskazują stosunki majątkowe oraz niemajątkowe między małżonkami i ich krewnymi.
 • Przepisy zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jasno określają prawa i obowiązki każdego członka rodziny

W jakim celu zostało stworzone prawo rodzinne?

Głównym celem ustaleń wynikających z prawa rodzinnego jest ułożenie i zachowanie porządku norm oraz zasad panujących w życiu społecznym oraz rodzinnym. Poprzez ustanowienie zbioru praw wynikających z Kodeksu, każdy obywatel ma obowiązek przystosowania się do nich. Dzięki temu możliwe jest zachowanie odpowiedniej ochrony podmiotów prawa rodzinnego oraz opiekuńczego.

 

 

Zasady prawa rodzinnego - artykuł kampanii społecznej dotyczącej prawa rodzinnego

ZASADY PRAWA RODZINNEGO

Prawo rodzinne ma za zadanie przede wszystkim chronić prawa każdego członka rodziny oraz wskazywać obowiązki każdego członka rodziny oraz każdego innego obywatela podlegającego pod dyrektywy tego prawa.

 

Najważniejsze zasady prawa rodzinnego to:

 • zasada dobra dziecka – jest to najważniejsza zasada, która została zapisana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Prawo jasno nakazuje ochronę dziecka i służyć jego dobru oraz rozwojowi. Dziecko postawione jest na samym szczycie piramidy rodzinnej, oznacza, to, że wszelkie działania podejmowane przez rodziców/opiekunów prawnych lub państwo muszą uwzględniać i mieć na celu przede wszystkim jego dobro.

 

 • zasada dobra (ochrony) rodziny – zasada ta mówi o tym, że prawo rodzinne posiada jedno podstawowe zadanie, które polega na ochronie rodziny przed jej rozpadem. Wówczas przy wystąpieniu jakiegokolwiek konfliktu, kończącego sprawę rozwodem, kończy się rola prawa rodzinnego, a zaczyna obowiązywać prawo karne.

 

 • zasada monogamii – zasada, która mówi o wierności małżeńskiej. Monogamia to najpopularniejszy rodzaj związku małżeńskiego, w którym jedna osoba związana jest na stałe wyłącznie z jednym partnerem.

 

 • zasada równouprawnienia kobiety i mężczyzny oraz trwałości małżeństwa – jest to zasada opiewająca za równością małżonków oraz trwałością związku małżeńskiego. Oznacza to, że zarówno kobieta jak i mężczyzna posiadają takie same prawa wobec dziecka, samych siebie oraz państwa. Zasada ta podlega konieczności udowodnienia winy któregokolwiek z małżonków w przypadku rozwodu.

 

 • zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo – polega na tym, że państwo ma obowiązek zapewnić rodzinie życie w społeczeństwie, w którym respektowane są z góry ustalone normy i zasady, do których każdy obywatel powinien się ustosunkować. Obowiązkiem państwa jest odpowiednie wsparcie oraz zapewnienie najlepszych rozwiązań w celu łagodzenia konfliktów oraz trudnych sytuacji.

 

Masz pytania, potrzebujesz porady? Zadzwoń i umów się!

PROFIL STOWARZYSZENIA DOGMA NA FACEBOOKU – POST Z INFORMACJAMI NA TEMAT ZAPISÓW DO PUNKTÓW PORADNICZYCH

 

 PROFIL STOWARZYSZENIA DOGMA NA FACEBOOKU
– POST Z INFORMACJAMI NA TEMAT ZAPISÓW DO PUNKTÓW PORADNICZYCH

 

 

Rządowe programy wspierające rodzinę - artykuł kampanii społecznej dotyczącej prawa rodzinnego

RZĄDOWE PROGRAMY WSPIERAJĄCE RODZINĘ

 • Aktywny Rodzic
 • Rodzina 800 plus
 • Dobry Start
 • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
 • Program Maluch+
 • Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3
 • Karta Dużej Rodziny
 • Świadczenia rodzinne
 • Fundusz alimentacyjny
 • Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • Opieka zastępcza nad dzieckiem
 • Usamodzielniani w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Adopcja
 • Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł “Za życiem”

 

WAŻNE STRONY INTERNETOWE:

https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#rodzina-i-malzenstwo

https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#zasilki-i-pomoc-finansowa

https://obywatel.gov.pl/pl/dzieci

 

Uprawnienia rodziców w 2024 r. - artykuł kampanii społecznej dotyczącej prawa rodzinnego

UPRAWNIENIA RODZINY W 2024R.

 

Zmiany w urlopie rodzicielskim

 • Wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 41 tygodni (ciąża pojedyncza) i 43 tygodni (ciąża mnoga), w tym 9 tygodni jest zarezerwowane dla drugiego rodzica.
 • Urlop rodzicielski jest prawem indywidualnym, co oznacza, że ojciec dziecka może wziąć urlop rodzicielski niezależnie od zatrudnienia matki.
 • 9 tygodni z wymiaru urlopu rodzicielskiego jest nieprzenoszalne i przypisane indywidualnie do każdego rodzica.
 • Urlop rodzicielski w sumie można podzielić maksymalnie na 5 części.
 • Wniosek o dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego należy złożyć w zakładzie pracy rodzica, który będzie korzystał z urlopu.
 • Samozatrudniony rodzic nie ma prawa do urlopu rodzicielskiego, ale może uzyskać zasiłek macierzyński za 9 tygodni.
 • Rodzice dziecka, u którego zdiagnozowano nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (tj. posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”) mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze 65 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka (przy jednym porodzie) i 67 tygodni w przypadku urodzenia 2 i więcej dzieci (przy jednym porodzie).
 • Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wynosi 70% podstawy wynagrodzenia (Tak! Nawet tata, który wykorzystuje urlop rodzicielski, z punktu widzenia prawa pobiera zasiłek macierzyński).
 • Mama dziecka może złożyć wniosek o uśrednienie zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (52 tygodnie). Wtedy wyniesie on 81,5% podstawy wynagrodzenia.

 

Zmiany w urlopie ojcowskim

Niezależnie od urlopu rodzicielskiego, ojcom nadal przysługuje urlop ojcowski. Przypomnijmy, że jego podstawową funkcją jest opieka nam dzieckiem i matką w połogu. Dlatego zgodnie z wymogami dyrektywy work life-balance skróceniu uległ czas na wykorzystanie tego świadczenia. 

 • Czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego został skrócony do 1 roku życia dziecka.
 • Urlop ojcowski wynosi 2 tygodnie.
 • Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wynagrodzenia.

 

Dodatkowe uprawnienia wynikające z dyrektywy work-life balance

 • Rodzic wychowujący przynajmniej jedno dziecko do lat 8 może złożyć wniosek o elastyczną organizację czasu pracy.
 • Pracownicy mają prawo do 2 dni urlopu rocznie z powodu działania siły wyższej z prawem do 50% wynagrodzenia.
 • Pracownicy mają prawo do 5 dni urlopu opiekuńczego (bez wynagrodzenia) na opiekę nad członkami rodziny.

 

Dziewczynka bawiąca się wycinankami przy stoliku w przedszkolu

 

Dofinansowanie do żłobków

Rodzice mogą wnioskować o obniżenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny i wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty za pobyt w placówce.

Dofinansowanie przysługuje jeśli:

 • jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka
 • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna
 • nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego

Wnioski należy składać do ZUS  za pośrednictwem, platformy PUE ZUS lub aplikacji ZUS, Portalu empatia.mpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej

 

Świadczenie 800+

Od 1 stycznia 2024 roku wysokość świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 800+ (wcześniej Rodzina 500+) będzie wynosić 800 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód osiągany przez rodzinę czy aktywności zawodowej rodziców.

Zmiana wysokości świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł na 800 zł będzie dokonywana z urzędu i nie będzie wymagała złożenia dodatkowych wniosków ani decyzji.

Nowe wnioski należy złożyć do ZUS przez Internet za pośrednictwem: Platformy PUE ZUS lub aplikacji ZUS, Portalu empatia.mpips.gov.pl, bankowości elektronicznej.

 

„Babciowe”

Od 1 października br. „Babciowe”.

Jest to świadczenie w ramach programu Aktywna Mama. Otrzymają go matki potrzebujące wsparcia przy opiece nad małym dzieckiem, kiedy zdecydują się na powrót do pracy. To świadczenie ma zachęcać mamy do aktywności zawodowej. Według zapowiedzi, „babciowe” wyniesie 1500 zł miesięcznie.

Warunki otrzymania „babciowego”:

 • Powrót do pracy – świadczenie będzie przysługiwało matkom, które zdecydują się na powrót do pracy po urodzeniu dziecka. Jest to kluczowy warunek, który ma na celu nie tylko wsparcie finansowe rodzin, ale także stymulowanie aktywności zawodowej kobiet.
 • Dochód na poziomie minimalnym – aby kwalifikować się do programu, dochód rodzica musi być minimum na poziomie najniższego krajowego wynagrodzenia.
 • Świadczenie to przysługuje mamom z dziećmi poniżej trzeciego roku życia.

 

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA”
SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:
Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka POWIAT OŚWIĘCIMSKI

 

9
gru

Zatrudnienie – etat czy B2B? (POWIAT OŚWIĘCIMSKI)

Ilustracja z napisem: Umowa o pracę czy własna działalność gospodarcza?UMOWA O PRACĘ CZY UMOWA B2B CZYLI WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?

Samozatrudnienie staje się coraz bardziej popularne zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy cenią sobie niezależność i pracę na własnych zasadach. Elastyczne godziny pracy i więcej pieniędzy „na rękę”, ale brak płatnego urlopu i konieczność samodzielnego pilnowania terminów rozliczeń. Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, co wybrać – umowę o pracę czy samozatrudnienie? Jakie są wady i zalety obu rozwiązań? Podpowiadamy, jak wygląda przejście z UoP na B2B u tego samego pracodawcy i pokazujemy, z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się samozatrudnieni. W niniejszym informatorze postaramy się Państwu przybliżyć tą formę działalności oraz porównać ją z formą zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracja z hasłem: B2B - po co i dla kogo?

B2B – PO CO I DLA KOGO?

B2B – z angielskiego: business to business – oznacza taką formę prowadzenia współpracy, w której potencjalny pracownik staje się partnerem biznesowym prowadzącym własną działalność gospodarczą. Zarobkowanie w oparciu o umowę b2b to nic innego, jak inaczej własna działalność gospodarcza, zwana także samozatrudnieniem. B2b to forma współpracy polegająca na prowadzeniu interesów pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Są to dwie (albo więcej) strony – obie równoważne, działające na zasadzie partnerstwa – i jedna świadczy lub wytwarza pewne usługi lub produkty dla drugiej. Zawieranie umów pomiędzy przedsiębiorcami odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, a nie podlega w żaden sposób pod Kodeks pracy.

 

Dzięki zmniejszeniu kosztów zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę pracodawca może zaoferować osobie samozatrudnionej wyższą stawkę z tytułu braku konieczności odprowadzania dodatkowych świadczeń. Dlaczego? Pracownik etatowy, z punktu widzenia pracodawcy, to najdroższy z pracowników. I nie chodzi tutaj o wysokość jego wynagrodzenia, ale o wysokie koszty, związane z zatrudnianiem tego pracownika, a pokrywane przez pracodawcę. Kolejną zaletą jest brak stosunku podległości – pracodawca, w ramach B2B nie może wymagać od pracownika wykonywania określonych obowiązków na jego rzecz oraz pod jego kierownictwem, ponieważ ta umowa nie wynika ze stosunku pracy, co ma miejsce w przypadku umowy o pracę. Osoba decydująca się na współpracę B2B, nie jest pracownikiem firmy lecz jest jej kontrahentem – usługodawcą. W umowie b2b nie ma on (chociaż może mieć) narzuconego ani miejsca, ani pory pracy. Jest natomiast wskazane, w jakim terminie dane zadanie ma zostać wykonane.

 

Dodatkowo atutem – jeśli jest taka możliwość, jest fakt, że sami możemy decydować o tym, w jakich godzinach będziemy pracować – nasz usługobiorca, jeśli nie określiliśmy tego wcześniej w umowie, nie ma prawa wymagać od nas stawiennictwa w danym miejscu o danej porze, tak jak to jest w przypadku umowy o pracę. Oczekuje on jedynie, że uzyska takie efekty, jakie obiecaliśmy mu w umowie. Przy zarobkowaniu w tej formie nie chroni nas jednak Kodeks pracy i przepisy prawa pracy. Zastosowanie ma natomiast Kodeks cywilny oraz przepisy prawa cywilnego. Zarobkowanie w ramach umowy b2b nie zakłada płatnych urlopów oraz zasiłków chorobowych. Ten ostatni oczywiście występuje – ale od najniższego wynagrodzenia i dlatego też samozatrudniony w sytuacji korzystania ze zwolnienia lekarskiego traci część swoich dochodów. W kwestii urlopu oraz dni wolnych należy dodać, że można oczywiście wynegocjować – w ramach umowy b2b – dni przerwy w świadczeniu usług w określonym wymiarze, podczas gdy wynagrodzenie nie podlega zmianie.

 

Kobieta pracująca przy biurku wśród dokumentów

 

W tym miejscu należy wspomnieć, że osoba działająca na zasadach b2b powinna zdawać sobie sprawę także z tego, że prowadzenie działalności gospodarczej to z jednej strony duża szansa, z drugiej natomiast większe ryzyko. Za zobowiązania powstałe w związku z działalnością firmy jednoosobowy przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem, w tym jego prywatną częścią. Dodatkowym atutem za to jest możliwość pracy dla kilku podmiotów jednocześnie. Samozatrudniony (prowadzący działalność gospodarczą), najczęściej wystawia swojemu zleceniodawcy fakturę VAT na określoną kwotę netto plus VAT, z której następnie musi odprowadzić obowiązkowe należności oraz składki, to jest: podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia społeczne i chorobowe oraz składkę na fundusz pracy (ta ostatnia przy opłacaniu składek ZUS w pełnej wysokości). Często okazuje się więc, że na początkowym etapie prowadzonej działalności wsparcie doświadczonego specjalisty jest nieocenione. Będzie ono jednak kosztować od stu do kilkuset złotych w skali miesiąca. Dlatego wiele osób zakładających działalność b2b decyduje się na skorzystanie z usług księgowej.

 

Ogromną zaletą umowy b2b jest możliwość „wrzucania” w koszty działalności gospodarczej wydatków poniesionych na takie rzeczy jak szkolenia, paliwo, samochód, komputer czy telefon, dzięki czemu zmniejszyć można wysokość należnego do zapłaty podatku dochodowego. Niestety rozwiązanie umowy B2B jest zdecydowanie prostsze niż zwolnienie osoby z umową o pracę na czas nieokreślony: można zrobić to na dobrą sprawę bez podania przyczyny. Dlatego eksperci zalecają, aby w umowie umieścić zapis o terminie wypowiedzenia umowy. Pozwala to zabezpieczyć się przed nagłym wypowiedzeniem współpracy. W tej umowie powinny być zapisane wszystkie uzgodnienia, które zostały wcześniej wynegocjowane. Trzeba zadbać o to, aby nie było kwestii, które zostały jedynie powiedziane.

 

 

Ilustracja z hasłem: Umowa o pracę - bezpieczny ale zależnyUMOWA O PRACĘ – BEZPIECZNY ALE ZALEŻNY

Umowa o pracę wydaje się być obecnie najbezpieczniejszą forma zatrudnienia. Zatrudnienie w tej formie reguluje i „strzeże” Kodeks pracy, dzięki któremu pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę ma wiele przywilejów oraz inne akty zawierające przepisy prawa pracy, w których znajdziemy wszystkie aspekty zatrudnienia, które musi przestrzegać zarówno pracodawca jak i osoba zatrudniona. Zawiera on, między innymi, regulacje prawne dotyczące czasu pracy i jego wymiaru, ochrony przed zwolnieniem (wypowiedzeniem umowy), urlopów czy też świadczeń pracowniczych. Przy trwającej umowie o pracę pracodawca jest zobowiązany do płacenia obowiązkowych ubezpieczeń oraz innych należności, wśród których wymienić należy ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne czy chorobowe oraz zaliczkę na podatek dochodowy (tzw. PIT). Pomijając wysoki koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę, często aspekt finansowy ma decydujący wpływ – w momencie zatrudniania (wysokość pensji), jak i podczas kryzysu – kiedy zwłaszcza w dużych firmach zachodzi tzw. redukcja etatów czy likwidacja stanowisk pracy.

 

Praca świadczona na podstawie umowy o pracę jest bezpieczniejsza dla osób, które chcą odkładać na swoją emeryturę, chociaż dużo mniej atrakcyjna finansowo. Kolejnym minusem jest brak możliwości wpływu na wysokość swojego dochodu – pracownik wykonuje pracę, w określonym wymiarze czasu i nie ma w tym czasie możliwości pracy dla innego kontrahenta. Jego czas pracy jest dużo mniej elastyczny, uniemożliwiając np. branie, według potrzeby i chęci dodatkowych zleceń. Przewidywalność finansowa, zależność od miejsca i czasu wykonywanej pracy (pracownik musi przepracować określoną ilość godzin w tygodniu, miesiącu i musi we wszystkie dni zaplanowanie w jego planie pracy stawić się u pracodawcy) oraz z reguły brak możliwości podniesienia swojej pensji w niedługim okresie czasu są niewątpliwie wadami tej formy zatrudnienia.

 

Zalety tkwią zatem w innych świadczeniach takich jak: wczasy pod gruszą, paczki świąteczne dla dzieci pracowników, dofinansowanie do żłobka czy kolonii, karty sportowe, prywatna opieka medyczna, bilety do kina, zapomogi związane z chorobą – to świadczenia socjalne, które pracodawca może sfinansować m.in. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Oprócz tego, niewątpliwą korzyścią jest płatny urlop, możliwość płatnego l4 – 80% lub 100 % (80% w przypadku choroby i 100% w przypadku np. ciąży), płatny urlop rodzicielski i macierzyński, możliwość opieki na dziecko lub członka rodziny. Dlatego też, wydaje się, że ta forma zatrudnienia jest najatrakcyjniejsza dla kobiet posiadających pod opieką niepełnoletnie dzieci. Nie dla każdego jednak płatny urlop, jasne zasady czy stabilizacja będą miały decydujące znaczenie. Często, a nawet coraz częściej kluczowe znaczenie ma aspekt finansowy czyli de facto kwota netto („ na rękę”) jaką uzyskujemy oraz pewnego rodzaju wolność i niezależność, a tym samym możliwość decydowania i posiadania wpływu na to za ile, co i dla kogo oraz na jakich zasadach chcemy robić.

 

 

Ilustracja z hasłem: Ulgi - czyli jak mogę zaoszczędzić, a przy tym zarobić?

ULGI – CZYLI JAK MOGĘ ZAOSZCZĘDZIĆ, A PRZY TYM ZAROBIĆ?

“ULGA NA START”

Aby skorzystać z ulgi na start ZUS należy być osobą fizyczną ponieważ ulga ta jest przewidziana dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych jak również nie podlegać ubezpieczeniu w KRUS.

 

Wyłączenia z tej ulgi dotyczą osób, które:

 • przed upływem co najmniej 60 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej podejmują ponownie tą działalność gospodarczą;
 • wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W czasie korzystania z omawianej ulgi nie odprowadza się żadnych składek emerytalnych i rentowych. Tym samym nie wypracowuje się również środków w tym zakresie. „Ulga na start” przysługuje na 6 pełnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Początkujący przedsiębiorca nie musi się jednak obawiać, że po zakończeniu korzystania z omawianej ulgi będzie miał obowiązek opłacania pełnych składek ZUS. Przewidziano bowiem możliwość korzystania przez kolejne 24 miesiące (po zakończeniu korzystania z „ulgi na start”) z preferencyjnych
składek ZUS.

 

Mężczyzna pracujący przy biurku, przeglądający dokumenty

 

„ SKŁADKI ZUS W PREFERENCYJNEJ WYSOKOŚCI”

Gdy skorzystasz z ulgi na start przez 6 miesięcy lub wcześniej z niej zrezygnujesz, możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek. Przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe będziesz opłacać składki od zadeklarowanej przez Ciebie kwoty, nie niższej jednak niż  30% minimalnego wynagrodzenia.

 

“MAŁY ZUS PLUS”

Od 2019 r. przedsiębiorcy mogli opłacać niższe składki proporcjonalne do przychodu – Mały ZUS. W 2020 r. ulga została rozszerzona, liberalizując próg przychodowy i uzależniając składki od uzyskanego dochodu (Mały ZUS Plus). Jest to rozwiązanie dobrowolne i wspierające najmniejszych przedsiębiorców.

 

MAŁY ZUS PLUS PRZEDŁUŻONY O ROK – ZASADY

To przedłużenie jest czasowym rozwiązaniem dotyczącym wyłącznie przedsiębiorców korzystających z Małego ZUS Plus w 2023 r. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy mogą korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy. Zachowanie takiego limitu jest niezbędne, aby zapewnić im zabezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru składek na Mały ZUS Plus („MZ+”) nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Nie może być też niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Przedsiębiorcy, którzy korzystają obecnie z Małego ZUS Plus („MZ+”) i których przychód w roku poprzedzającym nie przekroczył 120 tys. zł, będą mogli dłużej opłacać niższe składki ZUS. Dzięki
dodatkowym 12 miesiącom zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie, w zależności od tego, jak wysoki był ich ubiegłoroczny dochód. W tym czasie prowadzona działalność gospodarcza może się już na tyle rozwinąć, że opłacanie składek ZUS w pełnej wysokości – po zakończeniu okresu korzystania z ulg – nie będzie problemem oraz obciążeniem finansowym dla przedsiębiorcy.

 

Masz pytania, potrzebujesz porady? Zadzwoń i umów się!

PROFIL STOWARZYSZENIA DOGMA NA FACEBOOKU – POST Z INFORMACJAMI NA TEMAT ZAPISÓW DO PUNKTÓW PORADNICZYCH

 

 PROFIL STOWARZYSZENIA DOGMA NA FACEBOOKU
– POST Z INFORMACJAMI NA TEMAT ZAPISÓW DO PUNKTÓW PORADNICZYCH

 

 

Ilustracja z hasłem: Przejście z umowy o pracę na B2B u tego samego pracodawcy

PRZEJŚCIE Z UMOWY O PRACĘ NA B2B U TEGO SAMEGO PRACODAWCY

JAK WYGLĄDA PRZEJŚCIE Z UMOWY O PRACĘ NA B2B U TEGO SAMEGO PRACODAWCY?

Polskie prawo nie zabrania pracownikowi zmiany formy zatrudnienia z Umowy o pracę na B2B u tego samego pracodawcy. Konieczne jest jednak zakończenie poprzedniego stosunku pracy. Strony mogą jednak zakończyć stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, podpisując
wypowiedzenie w trybie natychmiastowym za porozumieniem stron. Następnie pracownik musi założyć jednoosobową działalność gospodarczą i zawrzeć kontrakt B2B z pracodawcą. Przy tworzeniu dokumentu należy jednak zwrócić uwagę na to, aby nowo sporządzona umowa nie nosiła znamion stosunku pracy. W przeciwnym wypadku może być bowiem uznana przez Sąd Pracy za umowę o pracę.

 

CZY OPŁACA SIĘ PRZECHODZIĆ Z UMOWY O PRACĘ NA B2B U TEGO SAMEGO PRACODAWCY?

Pracodawcy chętnie przystają na alternatywne formy zatrudnienia. Usunięcie etatu na rzecz podjęcia współpracy z osobą samozatrudnioną oznacza bowiem obniżenie kosztów pracowniczych. Pracodawca nie ma wówczas obowiązku odprowadzania składek za pracownika. Nie musi także przestrzegać okresu wypowiedzenia, w związku z czym łatwiej mu podjąć decyzję o zakończeniu współpracy. Rozważając możliwość przejścia z Umowy o pracę na B2B u tego samego pracodawcy, należy wziąć pod uwagę pewne „pułapki”. Samozatrudniony, który po rozwiązaniu umowy o pracę zamierza współpracować z tą samą firmą, w której był zatrudniony, traci możliwość korzystania z „ulgi na start” lub preferencyjnego ZUS-u. Oznacza to, że od samego początku będzie musiał opłacać tzw. duży ZUS. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli wraz z przejściem na samozatrudnienie zmieni się rodzaj świadczonych przez samozatrudnionego usług. Warto zwrócić także uwagę na kwestie opodatkowania. Rezygnując z Umowy o pracę, ale świadcząc te same usługi w ramach działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym, nie można wybrać podatku liniowego jako formy opodatkowania.

 

 

Ilustracja z hasłem: Podsumowanie

PODSUMOWANIE – B2B CZY UMOWA O PRACĘ

Podczas podejmowania decyzji: „etat” czy „umowa b2b” warto wziąć pod uwagę plusy i minusy obu form:

  Plusy Minusy
Umowa o pracę
 • stabilizacja
 • płatne urlopy
 • płatne chorobowe
 • benefity
 • niższa pensja
 • 8h dzień pracy
 • 40h tydzień pracy
B2B
 • wyższa pensja
 • swoboda
 • elastyczny czas pracy
 • niepłatne urlopy
 • niepłatne chorobowe
 • brak ochrony pracownika

 

 

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA”
SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:
Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka POWIAT OŚWIĘCIMSKI

 

28
lis

„Przeźroczysty problem”, czyli przemoc ekonomiczna…

Włączamy się w Międzynarodową Kampanię  poświęconą zlikwidowaniu przemocy ze względu na płeć („16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć”). Dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet), a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka) są symboliczne. Mają na celu wskazanie na związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka.

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia, by sprostać wyzwaniom związanym z naruszaniem ich praw. Podczas kampanii chcemy zwrócić uwagę na przemoc ekonomiczną, która dotyka kobiety. Zwracamy uwagę na ten problem ze względu na to, jak mało się o nim mówi.

 

Ilustracja z hasłem: Przemoc ekonomiczna jest formą przemocy psychicznej

Dowiedz się więcej na ten temat korzystając z bezpłatnych porad prawnych
i obywatelskich w Mieście Katowice

Zapisy przyjmowane są:

 • telefonicznie pod nr tel. 32 259-37-36 w godzinach pracy urzędu
 • elektronicznie poprzez stronę: https://zapisy-np.ms.gov.pl/
 • osobiście w UM, ul. Młyńska 4: poniedziałek – środa: 7.30 – 15.30, czwartek: 7.30 – 17.00, piątek: 7.30 – 14.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“KUPISZ, JEŚLI POZWOLĘ” – OGRANICZENIA FINANSOWE

 

 

Ilustracja z hasłem: Przykłady przemocy ekonomicznej w relacji

PRZYKŁADY PRZEMOCY EKONOMICZNEJ W RELACJI

 • Wydzielanie środków i skrupulatne kontrolowanie wydatków
 • Uniemożliwianie/ograniczanie dostępu do rodzinnych środków finansowych np. konta bankowego
 • Zmuszanie do składania fałszywych zeznań podatkowych
 • Ograniczanie możliwości podjęcia pracy zarobkowej
 • Zmuszanie do podpisywania zobowiązań finansowych np. pożyczka, kredyt
 • Zmuszanie partnera/kę o proszenie się o pieniądze
 • Odmawianie prawa posiadania własnych środków finansowych na własne wydatki
 • Zabieranie wynagrodzenia, dostępu do konta, kart bankowych
 • Zmuszanie do pracy w firmie rodzinnej bez otrzymywania wynagrodzenia
 • Zakaz wykonywania pracy zawodowej
 • Niszczenie rzeczy osobistych
 • Ukrywanie informacji o sytuacji finansowej rodziny
 • Kontrolowanie dostępu do opieki zdrowotnej
 • Zakazywanie lub utrudnianie dostępu do edukacji
 • Wyłączenie z podejmowania decyzji finansowych
 • Uchylanie się od płacenia alimentów

Mówi się o tej formie przemocy – przeźroczysty problem. Dlaczego? Ponieważ na wierzchu nie widać ran, podbitego oka tak jak w przypadku przemocy fizycznej. Problem jest dużo bardziej ukryty, często niewidoczny.

Przemoc ekonomiczna jest formą przemocy psychicznej, to nadużycia ekonomiczne, których celem jest utrzymanie dominacji i kontrola partnera.

 

 

Ilustracja z hasłem: Zaciskanie pasa zamiast pięści czyli zadłużanie“ZACISKANIE PASA ZAMIAST PIĘŚCI”, CZYLI… ZADŁUŻANIE

Piszę w sprawie mojej siostry – chciałabym jej pomóc. Rok temu moja siostra odkryła, że jej mąż ma do spłacenia wiele pożyczek (40 łącznie) – znalazła pełne worki upomnień, ponagleń i różnych tego typu karteluszek. Doszło do tego, że komornik chciał zająć dom.

 

Rodzina zmobilizowała się i częściowo spłaciła długi. Szwagier obiecywał, że nigdy więcej tego nie zrobi. Niestety już dwa miesiące później zaciągnął nowe pożyczki ( chwilówki) nie przyznając się do tego.

 

Jakiś miesiąc temu siostra przypadkiem znalazła nowe upomnienia. 6 czy 8 następnych pożyczek. Szwagier wykrada jej pieniądze z domu, pożycza u znajomych i do niczego się nie przyznaje. Oskarża dzieci (już dorosłe) o to, że to one lub ich przyjaciele wykradają pieniądze, a swoja żonę wyzywa od wariatek. Siostra jest strzępkiem nerwów i ciągle kombinuje skąd wziąć pieniądze na spłatę długów.

 

 

Ilustracja z hasłem: Celowe uzależnianie od siebie drugiej osobyCELOWE UZALEŻNIENIE OD DRUGIEJ OSOBY

Sprawca lub sprawczyni przemocy ekonomicznej często uzależnia od siebie drugą osobę, zaniżając jej poczucie własnej wartości mówiąc, że jest bezwartościowa, że sobie sama nie poradzi, że nie jest w stanie sama się utrzymać.

Z przemocą ekonomiczną mamy do czynienia w związku również wtedy, kiedy partner/ka wykorzystuje pieniądze jako kartę przetargową, uzależnia przekazanie środków na potrzeby drugiej osoby i prowadzenie domu od spełnienia jego/jej warunków, szantażem zmuszając do posłuszeństwa.

Celowe uzależnienie finansowe, wydzielanie, kontrolowanie, nadmierne krytykowanie wydatków, to przejaw przemocy. Niestety wciąż wiele osób, które doświadczają agresywnych, upokarzających zachowań w tym obszarze, nie wie, że ma prawo i może zwrócić się o pomoc.

Do tej pory przemoc ekonomiczna w polskim prawie w ogóle nie istniała. Zmieniła to tegoroczna nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

 

 

 

POTRZEBUJESZ POMOCY? 

Zapraszamy do naszych punktów w Mieście KATOWICE:

 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, ul. Oblatów 24, pn-pt: 16.00 – 20.00
 2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, ul. Dębowa 16, pn-pt: 16.00 – 20.00
 3. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, ul. Warszawska 42, pn-pt: 16.00 – 20.00
 4. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, ul. Krakowska 138, pn-pt: 16.00 – 20.00
 5. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, ul. Łętowskiego 6a, pn-pt: 16.00 – 20.00
 6. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, ul. Wojewódzka 23, pn-pt 16:00-20:00.

 

 

Ilustracja z hasłem: Nie będę płacić czyli uchylanie się od płacenia alimentów“NIE BĘDĘ PŁACIĆ” – UCHYLANIE SIĘ OD PŁACENIA ALIMENTÓW

Najczęstszą formą przemocy ekonomicznej jest niepłacenie alimentów. Niealimentacja jest przestępstwem polegającym na uchylaniu się przez sprawcę od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Około miliona dzieci w Polsce nie otrzymuje alimentów ani od drugiego rodzica ani z Funduszu Alimentacyjnego. O zapewnienie dzieciom godnych warunków życia muszą dbać samodzielni rodzice – w niemal 97% są to samotne matki.

W Polsce niepłacenie alimentów jest przestępstwem, za które grozi kara:

 • grzywny
 • ograniczenia wolności
 • pozbawienia wolności

Ściganie przestępstwa niealimentacji następuje na wniosek: pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

 

 

 

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA” SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka POWIAT KATOWICE

 

MOŻESZ TEŻ SKORZYSTAĆ Z DYŻURU DLA OSÓB MAJĄCYCH PROBLEM Z PRZEMOCĄ EKONOMICZNĄ

tel. 79 88 69 599

Ilustracja z hasłem: Dyżur telefoniczny tel. 79 88 69 599 – porady dla osób mających problem dot. przemocy ekonomicznej

 

14
lis

Czarne pułapki listopadowe: Black Friday, Black Weeks, Cyber Monday – Nie złap się!

Black Weeks, CyberMonday  i Black Friday, czyli tzw. Czarny Piątek, to listopadowe dni, podczas których sklepy i sieci handlowe organizują duże wyprzedaże i promocje. Okazuje się jednak, że dni największych obniżek nie zawsze są przyjazne dla kupujących.

Jako to działa naprawdę?

 

Ilustracka z hasłem: Black Friday Jak to działa naprawdę?BLACK FRIDAY

 • Musisz to mieć!

Fakt istnienia daty wygaśnięcia ważności ofert i rabatów stwarza konieczność zakupu produktu, którego prawdopodobnie nie potrzebujesz. Tak, oczywiście możesz żyć bez tego produktu, ale czy naprawdę pozwolisz tej okazji wymknąć się z Twoich rąk?

 • Kupno= szczęście

Otrzymujemy  czas na wyobrażenie sobie, jak „cudowne” będzie życie dzięki temu przedmiotowi i przekonanie siebie, że naprawdę jest on potrzebny. Wyobrażając sobie te wszystkie pozytywne uczucia, nie ma mowy, aby odmówić sobie tej przyjemności. Nie ma innego wyjścia, jak tylko poddać się pokusom, jakie przynosi Czarny Piątek. To byłoby szaleństwo pozwolić tej szansie uciec, prawda?

 • Reset krytycznego myślenia

Zdobywanie produktów po obniżonych cenach daje przyjemność, która może osłabić nasze krytyczne myślenie, to znaczy naszą zdolność rozumowania. Eksperci wiedzą, że mózg człowieka przechodzi w „tryb kupowania” od razu po wejściu do sklepu. Od tego momentu zadaniem sprzedawców jest przekonanie klienta do wydawania pieniędzy.

 

PAMIĘTAJ! Black Friday to wydarzenie zapowiadane wcześniej, które powoduje:

 • budowanie napięcia i okazji,
 • stwarzanie wrażenia, że stać Cię na więcej,
 • zapowiadany towar wydaje się oczekiwany i wymarzony,
 • dzięki zniżkom czujemy się wyjątkowo,
 • myślimy o sobie, jak o zdobywcach,
 • to, które marki i sklepy cię skuszą, zależy od Ciebie…

 

Ilustracjz z hasłem: Pułapki na klientówPUŁAPKI NA KLIENTÓW

 • Cena czyni cuda – żonglerka cenami

czyli stwarzanie pozoru, że promocja jest atrakcyjna poprzez podnoszenie cen kilka dni wcześniej, by tuż przed słynnym świętem zakupowym je obniżyć.. Cena ta jest prawdopodobnie wciąż wysoka, ale strategia polega na tym, że konsument widzi, że cena początkowa była znacznie wyższa.

Pamiętaj!

– normą w BlackWweek są obniżki o 30-50 proc. Okazja, że jakiś produkt jest tańszy o 90 proc., jest podejrzana. Strategie marketingowe stosowane przez duże firmy dążą do pozyskania większej liczby klientów i sprzedania im dokładnie tego, czego chcą po cenie, którą wcześniej nałożyły dlatego ceny warto sprawdzić już teraz.

– polskie przepisy nakładają na handlowców obowiązek podawania ceny najniższej z 30 dni, ale trzeba brać pod uwagę, że pod koniec listopada nie każdy się do tego zastosuje.

 • Promocyjne „przynęty” czyli zachęcanie rzekomo wysoką obniżką do zakupu różnych artykułów, podczas gdy w rzeczywistości promocja dotyczy jedynie wybranych produktów. Klient widzi informację „drugi produkt za -50%”, po czym okazuje się, że chodzi wyłącznie o towary konkretnej marki, a nie cały asortyment sklepu.
 • Niejasne naliczanie rabatów zamiast deklarowanej wysokiej obniżki ceny, klient otrzymuje mniejszy upust.
 • Anulowanie opłaconych zamówień najczęściej z powodu błędu systemu.

 

 

GDY BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY – ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

PROFIL STOWARZYSZENIA DOGMA NA FACEBOOKU – POST Z INFORMACJAMI NA TEMAT ZAPISÓW DO PUNKTÓW PORADNICZYCH

 

 

Ilustracja z hasłem: Pytania, na które warto znać odpowiedziPYTANIA, NA KTÓRE WARTO ZNAĆ ODPOWIEDZI

Czy mam prawo do reklamacji towarów kupionych na wyprzedaży?

Produkty kupione na wyprzedaży w Black Friday (Czarny Piątek), czy  Cyber Monday można reklamować. W tych dniach sklepy stacjonarne i internetowe tak jak każdego innego, muszą respektować prawa konsumenta.

 

Czego mogę żądać przy reklamacji?

Od tego roku  zmieniły się zasady reklamacji towarów, zarówno kupionych w sklepie stacjonarnym, jak i w internecie. W wypadku pierwszej reklamacji możemy liczyć na naprawę towaru albo wymianę. Dopiero, gdy przedsiębiorca odmówi usunięcia wady albo wymiany, konsument otrzyma prawo odstąpienia od umowy.

 

Ile czasu mam na reklamację 2023?

Nowe przepisy wydłużyły okres domniemania i wynosi ono obecnie 2 lata (art. 43c ust 1 ustawy [2]). Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni kalendarzowych i dotyczy wyłącznie żądań: naprawy, wymiany lub obniżenia ceny.

 

Czy mogę zwrócić produkt?

Przyjęcie zwrotu w sklepie stacjonarnym zależy tylko od dobrej woli sprzedawcy. Przepisy zakładają bowiem, że kupując „na miejscu”, jesteśmy w stanie dokładnie sprawdzić interesujący nas produkt, przymierzyć czy wypytać o szczegóły.

 

A jeśli przy kasie cena okaże się wyższa, niż na wywieszce albo metce?

Jeśli cena przy kasie okaże się wyższa niż na wywieszce na półce lub na metce, masz prawo kupić towar w korzystniejszej dla Ciebie cenie.  Zwróć uwagę na to, czy „promocja” rzeczywiście jest atrakcyjna – czy sprzedawca sztucznie nie podwyższył ceny wyjściowej.

 

Jak najbezpieczniej zapłacić w sieci i w sklepie?

 Wybieraj wyłącznie zaufane sklepy internetowe. Nie kupuj online, korzystając z niezabezpieczonej sieci Wi-Fi. Nie podawaj wrażliwych danych dostępowych do karty płatniczej. Sprawdzaj czy połączenie ze sklepem jest zabezpieczone.

 

Dłoń trzymająca kartę płatniczą

 

Co jest bezpieczniejsze BLIK czy karta?

Wypłaty BLIK-iem bezpieczniejsze niż kartą, bo w tej transakcji nie ma danych karty. To dlatego, że oszuści działają nie tylko w internecie. Swoich praktyk próbują również przy bankomatach, wykorzystując nakładki na klawiaturę, pozyskujące kody PIN, czy specjalne wkładki umożliwiające odczyt paska magnetycznego. Przed potwierdzeniem transakcji BLIK sprawdź dwa razy, ile wynosi kwota i do kogo ona trafi. Nie klikaj w linki otrzymywane od nieznanych numerów.

 

Czy muszę sprawdzić przesyłkę przy kurierze?

Do praw odbiorcy paczki należy między innymi sprawdzenie jej zawartości w obecności kuriera. Jednak aby tak się stało, najpierw należy podpisać odbiór przesyłki – tak wynika z przepisów prawa przewozowego, gdzie można znaleźć wzmiankę o odpowiedzialności osoby, w której posiadaniu jest przesyłka. Sprawdzenia zawartości przesyłki trzeba dokonać w obecności kuriera.

 

Towar został uszkodzony w czasie przesyłki, co robić?

Przesyłka dotarła uszkodzona, należy zgłosić ten fakt kurierowi podczas odbioru przesyłki i poprosić o spisanie protokołu szkody. Protokół powinien być podpisany zarówno przez ciebie, jak i przez kuriera doręczającego przesyłkę. Można również odmówić przyjęcia przesyłki, po wcześniejszym sporządzeniu wraz z kurierem protokołu szkody, gdzie umieszcza się informację o odmowie.

 

Ilustracja z hasłem: Gdzie szukać pomocy?GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Gdy zostaliśmy oszukani podczas robienia zakupów, możemy liczyć na bezpłatną pomoc prawną. Istnieje kilka możliwości, by ją uzyskać:

Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie wodzisławskim (zgłoszenia na poradę pod numerem tel: 32 412 09 51)

  • WODZISŁAW ŚLĄSKI – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, budynek Oazy aktywności, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski (poniedziałek: 14.00-18.00 wtorek: 10.00-14.00 środa: 14.00-18.00)
  • GORZYCE – Gminne Centrum Kultury ul. M. Kopernika 8 (czwartek: 14.00-18.00 piątek: 10.00-14.00)
  •  RADLIN Wojciecha Korfantego 87 (poniedziałek, wtorek, czwartek: 13.00-17.00: 13.00-17.00, środa, piątek: 9.00-13.00)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski, III piętro, pokój 326, tel: 32 453 99 62 Strona internetowa do zapisów na porady Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Infolinia Konsumencka

w sprawach prostych bez analizy dokumentów, nr tel.: 801 440 220 oraz 22 290 89 16

Konsumenckie Centrum E-porad

w sprawach prostych oraz wymagających analizy dokumentów, adres e-mail: Adres mailowy Konsumenckiego Centrum E-porad

Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej

w sprawach prostych oraz wymagających analizy dokumentów. Kontakty dostępne pod adresem Strona internetowa Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

 

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA”
SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:
Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka POWIAT WODZISŁAWSKI

 

11
lis

Tydzień Porad Prawnych z zakresu prawa Rodzinnego i Opiekuńczego

Jakie kwestie należy przemyśleć, podejmując decyzję o rozwodzie? W jaki sposób uregulować kontakty z dzieckiem? Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej? Czym jest przestępstwo niealimentacji? Jak zostać rodziną zastępczą?

Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w treści kampanii z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego podczas Tygodnia Porad Urzędu Miasta Tychy.

 

Ilustracja z hasłem: Chcę się rozwieść i co dalej?

CHCĘ SIĘ ROZWIEŚĆ… I CO DALEJ?

Decyzja o rozwodzie jest zawsze bardzo ciężka dla każdej ze stron. W tak trudnym czasie dominują negatywne emocje wywołane rozpadem związku, dlatego tak ważna jest dobra porada prawna, która wyjaśni wątpliwości i odpowie na pytania kłębiące się w głowie:

 • Jak napisać pozew o rozwód?
 • Co robić, jeśli współmałżonek nie chce rozwodu?
 • Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego?
 • Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron?
 • Jakie pytania zadaje sąd na rozprawie rozwodowej?
 • Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć?

Dowiedz się więcej na ten temat w naszych punktach npp i npo na terenie Miasta Tychy. Nasi prawnicy i doradcy obywatelscy pomogą Ci przejść przez ten trudny etap w życiu, służąc fachową prawną pomocą i radą.

 

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

 • telefonicznie pod nr tel. 32 776-30-31 w godzinach pracy urzędu lub
 • elektronicznie poprzez email npp@umtychy.pl lub stronę https://zapisy-np.ms.gov.pl/ 
 • osobiście – w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49.

Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka TYCHY

 

Zanim podejmiesz decyzję o rozwodzie przeanalizuj takie tematy jak:

 • MIESZKANIE:
  – gdzie będziesz mieszkać (Ty i ci, którymi się opiekujesz) już po zakończeniu związku z dotychczasowym partnerem/partnerką?
 • PODUSZKA FINANSOWA:
  – rozwód może oznaczać obniżenie stopy życiowej ,warto spisać wszystkie opłaty, zastanowić się, jak sobie z nimi poradzić.
 • KOSZTY ZWIĄZANE Z ROZWODEM:
  – im trudniejsza sprawa (np. rozwód wymagający orzeczenia o winie) tym bardziej długotrwały i kosztowny będzie proces rozwodu.

 

Masz pytania, potrzebujesz porady? Zadzwoń i umów się!

PROFIL STOWARZYSZENIA DOGMA NA FACEBOOKU – POST Z INFORMACJAMI NA TEMAT ZAPISÓW DO PUNKTÓW PORADNICZYCH

 

 PROFIL STOWARZYSZENIA DOGMA NA FACEBOOKU
– POST Z INFORMACJAMI NA TEMAT ZAPISÓW DO PUNKTÓW PORADNICZYCH

 

 

Ilustracja z hasłem: Ograniczenie władzy rodzicielskiejOGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Karolina zgłosiła się do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wychowuje samotnie sześcioletniego syna, bo ojciec dziecka przebywa w więzieniu, nie płaci alimentów, a wcześniej nie interesował się synem. Obawia się go kiedy wyjdzie, bo jest nieobliczalny i konfliktowy. Wobec tego chce w przyszłości uniknąć problemów w zakresie decydowania o najważniejszych sprawach dziecka. Pyta, co ma zrobić?

Pełnia władzy rodzicielskiej umożliwia rodzicom decydowanie o edukacji, miejscu pobytu, leczeniu czy codziennych zajęciach dziecka, a także pozwala im kształtować jego światopogląd.

 

 

POWODY ODEBRANIA I OGRANICZENIA PRAW RODZIIELSKICH DZIELĄ SIĘ NA TRZY GŁÓWNE KATEGORIE:

 • A. Nadużywanie władzy rodzicielskiej
  • zmuszanie dziecka do pracy ponad jego siły, żebrania, popełniania przestępstw;
  • stosowanie przemocy fizycznej lub znęcanie się nad dzieckiem psychicznie;
  • agresja wobec dziecka lub drugiego rodzica;
  • wykorzystywanie seksualne najmłodszego;
  • demoralizacja dziecka,
  • nastawianie go wrogo do drugiego rodzica.
 • B. Rażące zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich. W tym przypadku sąd może odebrać lub ograniczyć prawa rodzicielskie ojcu bądź matce za:
  • porzucenie dziecka,
  • niepłacenie alimentów,
  • zaniedbanie obowiązku szkolnego pociechy,
  • brak zainteresowania dzieckiem,
  • nadużywanie alkoholu,
  • uzależnienie od narkotyków, hazardu.

Zarówno zaniedbania obowiązków rodzicielskich, jak i nadużycia praw rodzicielskich mogą być jednorazowymi sytuacjami, które nie muszą od razu prowadzić do radykalnej ingerencji sądu. Jeśli jednak sytuacje się powtarzają, przez co dobro dziecka jest nieustannie zagrożone, sąd może przytoczyć je właśnie jako argumenty do ograniczenia praw rodzicielskich lub ich całkowitego odebrania.

 • C. Przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Zdarza się, że rodzic jest niezdolny do prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej z powodu trwałej przeszkody, takiej jak:
  • pobyt w więzieniu,
  • poważna choroba, np. psychiczna,
  • zaginięcie rodzica,
  • długotrwały wyjazd za granicę i zerwanie kontaktów z dzieckiem.

Najsurowszą formą ingerencji sądu we władzę rodzicielską jest jej pozbawienie.

 

 

NA CZYM POLEGA OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie ma charakteru trwałego – jeśli przesłanki, na podstawie których orzekł je Sąd, przeminą, możliwe jest odzyskanie pełni praw rodzicielskich. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić:

 • z urzędu,
 • na wniosek jednego z rodziców, gdy władza rodzicielska zostaje przyznana jednemu z rodziców, a prawa rodzicielskie drugiego zostają ograniczone do określonych obowiązków i uprawnień.

 

Z czym jeszcze może wiązać ograniczenie władzy rodzicielskiej? Przede wszystkim:

 • ze skierowaniem rodziców na terapię do specjalistycznej poradni,
 • ze wsparciem kuratora,
 • ze wskazaniu decyzji, jakich rodzice nie mogą podjąć samodzielnie (np. dotyczących leczenia, edukacji, zmiany miejsca pobytu),
 • ze skierowaniem dziecka do placówki opiekuńczej lub rodziny zastępczej (w skrajnych przypadkach).

 

 

Ilustracja z hasłem: Ustalenie opiekuna prawnego

USTALENIE OPIEKUNA PRAWNEGO

Czy wiesz, że aby stać się dla kogoś opiekunem prawnym, należy złożyć wniosek do sądu opiekuńczego. Opiekuna prawnego może mieć osoba, która jest niezdolna do samodzielnego dbania o własne interesy (np. osobiste, majątkowe). Opiekunem może zostać – według kolejności – małżonek, następnie osoba krewna lub inna osoba bliska.

Nieletniej mamie, która urodziła dziecko przed ukończeniem 18. roku życia, nie przysługuje władza rodzicielska. Nawet jeśli sama opiekuje się dzieckiem, nie może go reprezentować (np. u lekarza), ponieważ nie ma tzw. pełnej zdolności do czynności prawnych. Opiekunem prawnym jej dziecka zostanie zapewne któreś z jej rodziców. Następuje to w wyniku orzeczenia sądu rodzinnego. Jeżeli bliscy nie mogą lub nie chcą zostać opiekunem prawnym wówczas dziecko reprezentuje kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

 

 

Ilustracja z hasłem: Rodzina zastępczaRODZINA ZASTĘPCZA

Rodzina zastępcza to jedna z form pomocy dzieciom, które z pewnych przyczyn nie mogą przebywać pod opieką rodziców biologicznych. Ludzie, którzy nie są rodzicami dziecka, opiekują się nim, dając mu szansę na wzrastanie w warunkach zbliżonych do naturalnych. W byciu rodzicem zastępczym przydaje się otwartość na potrzeby i problemy dziecka, empatia i umiejętność poszukiwania przyczyn pojawiających się u niego zachowań, cierpliwość, konsekwencja, umiejętność słuchania, zorganizowanie. Ważne jest okazywanie miłości, aby dziecko czuło się zaakceptowane oraz cierpliwość i troska w wypełnianiu codziennych obowiązków domowych.

Dla Agnieszki i Rafała droga do rodzicielstwa zastępczego wcale nie była prosta. Nie ukrywają też, że na początku, gdy dopiero szkolili się na rodziców zastępczych, najbardziej obawiali się relacji z rodziną biologiczną dzieci, które do nich trafią.

– Wiedzieliśmy, że to jest wpisane w rodzicielstwo zastępcze, ale nasze obawy się nie potwierdziły. Chcemy wspierać chłopców i ich mamę w podtrzymywaniu więzi. To ważne, żeby oni mieli kontakt z własną historią – opowiadają.

 

JAK ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?

 • 1. Zapoznanie się z Ustawą
  • Sprawdź jakie przepisy obowiązują kandydatów na rodziny zastępcze i upewnij się, czy spełniasz wszystkie warunki Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
   pieczy zastępczej.
  • Porozmawiaj z bliskimi. Decyzje takie jak ta nie należą do łatwych i powinny być podejmowane w zgodzie ze wszystkimi domownikami.
 • 2.  Kontakt z ośrodkiem
  • Organizatorami pieczy zastępczej są najczęściej instytucje takie jak MOPS czy PCPR. Znajdź ośrodek najbliżej swojej miejscowości.
  • Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest pisemny wniosek kandydatów złożony do organizatora pieczy zastępczej (PCPR/MOPS/MOPR). Pierwszym etapem jest dostarczenie odpowiednich dokumentów i zaświadczeń lekarskich.
 • 3. Odbycie bezpłatnego szkolenia w miejscu wskazanym przez organizatora pieczy zastępczej, które trwa około 3 miesiące.

Masz pytania, chcesz się dowiedzieć więcej? Nasi prawnicy służą pomocą!

 

 

Ilustracja z hasłem: Jak uregulować kontakty z dziećmi?JAK UREGULOWAĆ KONTAKTY Z DZIEĆMI?

 • Czy wiesz, że w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym znajduje się zapis, że rodzice i ich dziecko mają prawo, a nawet obowiązek utrzymywać ze sobą kontakty? Dotyczy to wszystkich relacji rodzic-dziecko, niezależnie czy rodzice dziecka byli czy są w związku małżeńskim.
 • Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nadal ma prawo do spotkań z dzieckiem, nawet jeśli dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy rodzinie zastępczej.
 • Z drugiej strony sąd może ograniczyć albo całkowicie zakazać kontaktów z dzieckiem, jeśli tego wymaga dobro dziecka.
 • Rodzic mający utrudniony kontakt z dzieckiem może złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.
 • Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje także rodzeństwu, dziadkom i  powinowatym, którzy sprawowali opiekę nad dzieckiem przez dłuższy czas. Te osoby też mogą złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, w którym należy określić jak one mają wyglądać.

Samo uregulowanie kontaktów z dzieckiem może nastąpić na wiele sposobów:

 • porozumienie między rodzicami,
 • postanowienie sądu (sprawa o ustalenie kontaktów),
 • wyrok sądu,
 • ugoda sądowa,
 • ugoda zawarta przed mediatorem.

 

Ilustracja z hasłem: Obowiązek alimentacyjny

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY

Czy wiesz, że słowo „alimenty” pochodzi od łacińskiego czasownika „alere” i oznacza „karmić”, „żywić”? Obecnie alimenty to świadczenie jednej osoby (zobowiązanego do płacenia alimentów) na rzecz drugiej osoby (alimentowanego), które ma charakter okresowy i jego celem jest zapewnienie bieżących potrzeb alimentowanego. Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeb także środków wychowania. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.

 • Jak złożyć wniosek o alimenty?
 • Jak uchylić obowiązek alimentacyjny?
 • Czy trzeba płacić alimenty na dorosłe dziecko?

W przypadku podobnych pytań oraz potrzeby uzyskania porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego zachęcamy do skorzystania z usług punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie. 

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ LUB MEDIACJĘ:

 • telefonicznie pod nr tel. 32 776-30-31 w godzinach pracy urzędu lub
 • elektronicznie poprzez email npp@umtychy.pl lub stronę https://zapisy-np.ms.gov.pl/ 
 • osobiście – w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49.

Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka TYCHY

 

Ilustracja z hasłem: Przestępstwo niealimentacjiPRZESTĘPSTWO NIEALIMENTACJI

Do popełnienia przestępstwa niealimentacji może dojść wtedy, gdy:

 • sprawca uchyla się od obowiązku alimentacyjnego
 • wysokość tego obowiązku została ustalona w wyroku, ugodzie lub innej umowie
 • zaległość w płatności alimentów odpowiada co najmniej trzykrotności pojedynczego obowiązku lub opóźnienie z zapłatą świadczenia wynosi 3 miesiące (w przypadku obowiązku niecyklicznego).

W Polsce niepłacenie alimentów jest przestępstwem, za które grozi kara:

 • kara grzywny
 • kara ograniczenia wolności
 • kara pozbawienia wolności

Ściganie przestępstwa niealimentacji następuje na wniosek: pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Zapamiętaj!
Niepłacenie alimentów w Polsce może prowadzić do sankcji karnych, w tym ograniczenia wolności czy nawet więzienia. Dłużnik alimentacyjny może stracić także prawo jazdy jako formę egzekucji zaległości.

 

 

 

9
lis

Kampania przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Stowarzyszenie DOGMA we współpracy z Fundacją po DRUGIE i innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

W tym roku chcemy zwrócić uwagę na to, że #10sekund to wystarczający czas, żeby kogoś skrzywdzić, pominąć, nie dostrzec. Jak „Niekochane dzieci” w naszej kampanii. O tym mówią krótkie podkasty. Ile można zrobić w ciągu #10sekund, żeby powstrzymać przemoc? Po pierwsze nie odchodź. Nie odwracaj wzroku. Bądź uważny.

 

Plakat Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży pod hasłem 10 sekund. Napisy na pomarańczowym tle: 10 sekund to wystarczający czas, żeby kogoś skrzywdzić, pominąć, nie dostrzec. Co możesz zrobić w 10 sekund, by powstrzymać przemoc? Nie odchodź, nie odwracaj wzroku, bądź uważny/uważna, obserwuj i reaguj adekwatnie do sytuacji. Logo Fundacji Po drugie, Kampanii 19 dni, 25 lat Mazowsze, Mazowsze dla organizacji pozarządowych, Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej. Trzy ilustracje przedstawiające zegar. Edycja 2023. 10 lat Kampanii 19 dni w Polsce.

 

Ilustracja z hasłem: Zaniedbanie emocjonalne zostawia ślad na całe życieNIEKOCHANE DZIECI

Rodzice, którzy nie zauważają, nie doceniają lub nie odpowiadają na emocje dziecka przekazują dziecku mocny przekaz, że jego uczucia są nie ważne. Dziecko w takiej sytuacji przestaje czuć, „zamraża” swoje emocje, aby nie stały się one „problemem” dla rodziców. Dzieci są krzywdzone:

 • milczeniem,
 • wyładowywaniem złości,
 • ignorowaniem uczuć,
 • krytyką i osadzaniem

Taka sytuacja zostawia w psychice ślady, które powodują, że w dorosłym życiu, trudno mieć dostęp do swoich emocji: emocji, które powinny kierować, prowadzić, informować, wzbogacać; emocji, które powinny mówić, co jest ważne dla danej osoby i dlaczego. W wielu rodzinach rodzice po prostu nie zauważają, że ich dziecko ma swoje emocje i uczucia, nie potwierdzają ich i nie pytają o nie. Zaniedbanie emocjonalne zostawia ślad na całe życie.

 

 

MILCZENIE

 

 

Ilustracja z hasłem: Żadnego dobrego słowa, ciągłe uwagi i pretensjeNADMIERNA KRYTYKA I OSĄDZANIE

Andrzej w dzieciństwie słyszał od rodziców mało pozytywnych słów na swój temat. Ciągle tylko jakieś narzekania, zwracanie uwagi: coś źle zrobił, czegoś nie dopełnił, zapomniał o czymś. Dzień zaczynał się napominaniem i kończył się negatywnymi informacjami. I tak od rana do wieczora i od wieczora do rana. Anię krytykował chyba od początku znajomości. Najpierw tego nie dostrzegała. Po ślubie stało się to nagminne i okropnie uciążliwe. Żadnego dobrego słowa, ciągłe uwagi i pretensje. Krytykował ją na każdym kroku. A to źle sprzątnęła. Pieczeń zbyt wysuszyła. Kupiła niegustowne spodnie. Tak jak w jego domu rodzinnym i tak samo jak rodzice traktowali jego samego.

Pamiętaj:

 • Dziecko krytykowane uczy się potępiać.
 • Dziecko otoczone agresją uczy się wrogości.
 • Dziecko żyjące w strachu uczy się lękliwości.
 • Dziecko doświadczające litości uczy się użalać nad sobą.
 • Dziecko otoczone zazdrością uczy się zawiści.

I odwrotnie:

 • Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa uczy się wierzyć w siebie.
 • Dziecko akceptowane uczy się kochać.
 • Dziecko darzone uznaniem uczy się, że dobrze mieć cel.
 • Dziecko otoczone aprobatą uczy się lubić siebie.
 • Dziecko otoczone przyjaźnią uczy się radości życia.

 

 

WYŁADOWYWANIE ZŁOŚCI

 

 

GDY BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY – ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

PROFIL STOWARZYSZENIA DOGMA NA FACEBOOKU – POST Z INFORMACJAMI NA TEMAT ZAPISÓW DO PUNKTÓW PORADNICZYCH

 

 

ZAKAZ OKAZYWANIA UCZUĆ

 

 

IIlustracja z hasłem: Problemy, którymi nie powinniśmy obarczać naszych dzieciPODSUMOWANIE

Krzywdzenie ma różne oblicza: milczenie, wyładowywanie złości, nadmierna krytyka, ale również wplątywanie dziecka w swoje kłopoty.

Problemy, którymi nie powinniśmy obarczać naszych dzieci

Pamiętaj, że jeśli jakaś sytuacja jest dla ciebie trudna, dla dziecka będzie jeszcze trudniejsza. Nie krzywdź więc swojej pociechy i nie obarczaj swoimi problemami. Oto te, którymi nie można obarczać dzieci:

 1. Rozwód – to bardzo trudny czas zarówno dla małżonków, jak i ich wspólnych dzieci. Dziecko musi zostać zapewnione, że mimo rozwodu rodziców, jest wciąż kochane przez mamę i tatę, a rozwód nie ma wpływu na relacje dzieci – rodzice. Nieodpowiedzialnym zachowaniem jest mówienie źle o partnerze przy dziecku, obwinianie jednego z małżonków za rozwód czy też próbowanie „przeciągnięcia dziecka” na jedną ze stron.
 2. Obciążanie dziecka problemami poważnymi i tymi dnia codziennego – degradacja w pracy, ważna wizyta u lekarza, problemy zdrowotne – tego typu sprawy są bardzo ważne. Twoje dziecko może o nich wiedzieć, ale nie powinno być sytuacji, w której poczuje się za ciebie odpowiedzialne. Pamiętaj, że to ty jesteś rodzicem i osobą dorosłą, więc to ty musisz radzić sobie ze swoimi problemami.
 3. Nie traktuj dziecka jak przyjaciółki albo psychologa, któremu możesz powiedzieć wszystko – dziecko nie powinno wiedzieć wszystkiego. Jeśli przeżywasz trudny czas w życiu, zadbaj o to, aby dziecko nie ucierpiało. Kłótnie z partnerem, zdrada, problemy w pracy – dziecko nie powinno być tego świadkiem.
 4. Rozwiązywanie problemów – nie zmuszaj dziecka do tego, aby musiało razem z tobą analizować trudne sytuacje i szukać wspólnie rozwiązania problemu.

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA”
SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:
Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka POWIAT WODZISŁAWSKI

 

7
lis

TYDZIEŃ MEDIACJI

Rozstrzyganie konfliktów w oparciu o tradycyjny system sądownictwa powszechnego niesie ze sobą wiele trudnych emocji. Dlatego wtedy, gdy jest to możliwe, warto wziąć pod uwagę skorzystanie z alternatywnych form rozwiązywania sporów. Jedną z nich są mediacje. 

 

Mediacja i jej moc prawnaMEDIACJA I JEJ MOC PRAWNA

Mediacja to próba doprowadzenia do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu przy udziale mediatora, który wspiera przebieg rozmów i pomaga w wypracowaniu porozumienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z mediacji można skorzystać przed złożeniem sprawy do Sądu i wtedy mamy do czynienia z mediacją pozasądową lub w trakcie trwania postępowania sądowego i wtedy jest to mediacja sądowa.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd ma moc prawną na równi z ugodą zawartą bezpośrednio przed Sądem i stanowi tytuł egzekucyjny, który podlega wykonaniu w drodze egzekucji komorniczej.

 

 

Cele i zalety mediacji

CELE I ZALETY MEDIACJI

Celami mediacji są:

 • stworzenie stronom warunków do wypracowania wzajemnego porozumienia
 • podjęcie próby zakończenia konfliktu w sposób ugodowy
 • realizacja zasady win/win, każda ze stron konfliktu czuje się wygrana
 • złagodzenie i wygaszenie sporu
 • budowa wzajemnej relacji opartej na zaufaniu

 

 

Zaletami rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje są:

 • odformalizowana procedura
 • szybkość postępowania
 • budowanie lub odbudowa relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym zaufaniu
 • osiągnięcie wzajemnie wypracowanego porozumienia
 • rozwiązywanie konfliktu na miarę potrzeb stron
 • zapewnienie równości stronom sporu
 • umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się i prezentację swoich racji
 • brak jest przegranych, obowiązuje zasada WIN/WIN
 • poufność

 

 

 

Koszty mediacjiKOSZTY MEDIACJI

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mediacja jest usługą świadczoną BEZPŁATNIE, dla osób które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przy udziale Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej jest dla konsumentów NIEODPŁATNE. Regulamin może przewidywać pobieranie od konsumentów opłat, jeżeli ich łączna wysokość nie utrudnia znacząco konsumentowi dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

 

Kto może zostać mediatorem?

KTO MOŻE ZOSTAĆ MEDIATOREM?

Mediator jest moderatorem dyskusji pomiędzy zwaśnionymi stronami, który usuwa występujące bariery komunikacji, aby strony doszły do wzajemnie akceptowalnego porozumienia. Mediatora nie można powołać na świadka w przypadku nie dojścia stron do porozumienia i konieczności wytoczenia powództwa. Mediatorem może zostać zgodnie z art. 183 kodeksu postępowania cywilnego osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.

 • Mediator posiada fachową, profesjonalną wiedzę ukierunkowaną na pomoc w rozwiązywaniu sporów i konfliktów.
 • Ma wiedzę teoretyczną i praktyczną, która stanowi narzędzie do zażegnania konfliktu pomiędzy stronami.
 • Mediator nie posiada władzy podejmowania decyzji za strony konfliktu, nie może narzucić im własnego zdania lub rozwiązania problemu. Pomaga stronom we wzajemnym wysłuchaniu się, przedstawieniu argumentów oraz odnalezieniu wspólnych interesów i wypracowaniu możliwych rozwiązań.
 • Mediator musi zachować wszystko, o czym dowiedział się w trakcie mediacji, w tajemnicy. Nie ma prawa udostępniać informacji z przebiegu mediacji innym osobom, chyba, że strony obopólnie wyrażą na to zgodę.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa mediator zobowiązany jest do przestrzegania zasady POUFNOŚCI, BEZSTRONNOŚCI, NEUTRALNOŚCI oraz DOBROWOLNOŚCI.

 

 

 

GDY BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY – ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

PROFIL STOWARZYSZENIA DOGMA NA FACEBOOKU – POST Z INFORMACJAMI NA TEMAT ZAPISÓW DO PUNKTÓW PORADNICZYCH

 

Mediacja w sprawach konsumenckich

MEDIACJA W SPRAWACH KONSUMENCKICH

Przedmiotem mediacji w sprawach konsumenckich mogą być:

 • sprawy o obniżenie ceny zakupionego towaru
 • sprawy o wymianę wadliwego towaru
 • sprawy o zwrot pieniędzy za zakup towaru
 • sprawy o reklamację nieprawidłowo wykonanej usługi
 • sprawy związane z niemożnością dojścia umowy do skutku
 • spory związane z postanowieniami zawartymi w umowie sprzedaży, umowach o świadczenie usług: telekomunikacyjnych, turystycznych, przewozowych i pocztowych, energetycznych, edukacyjnych

Mediacje dotyczące spraw konsumenckich mogą być prowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

 

 

Mediacja w sprawach spadkowychMEDIACJA W SPRAWACH SPADKOWYCH

Przedmiotem mediacji w sprawach spadkowych mogą być:

 • sprawy o zapłatę zachowku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o ustalenie masy spadkowej
 • sprawy o realizację poleceń i zapisów zawartych w testamencie

 

 

 

 

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA”
SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:
Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka POWIAT OŚWIĘCIMSKI

 

3
lis

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole w tym Cybernękaniu 2022

3 listopada to Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole w tym Cybernękania. Został ustanowiony przez Konferencję Generalną UNESCO i jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, że wszelkie formy przemocy w szkole stanowią naruszenie praw dzieci i młodzieży do edukacji, zdrowia oraz poczucia bezpieczeństwa.

Konsekwencje przemocy i zastraszania w szkole w tym cybernękania są dalekosiężne. Obejmują dzieci i młodzież, która ma trudności z koncentracją na zajęciach, opuszczaniem zajęć, unikaniem zajęć szkolnych, trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym, samookaleczenia i samobójstwa.

Dziewczyna wyśmiewana przez znajomych

Pamiętajmy, że Ważna jest każda reakcja na przemoc. Nie bójmy się mówić, reagować, zgłaszać osobom do których czujemy zaufanie. Warto pamiętać również o ważnych telefonach, gdzie również możemy uzyskać pomoc:

 • Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli 800 080 222
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
 • Ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania 800 120 226
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania 801 199 990
 • Anonimowa policyjna linia specjalna 800 120 148
 • Razem Pokonać Przemoc , bezpłatna linia 800 559 975
 • Pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia w Internecie bezpłatny nr 800 100 100
 • Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia psychologicznego, doświadczających i będących świadkami przemocy 116 111

Załamana dziewczyna wpatrująca się w telefon

Przydatne linki:
http://www.szkolabezprzemocy.pl/
https://dyzurnet.pl/
https://fdds.pl/
https://www.saferinternet.pl/
http://www.przemocwszkole.org.pl/przemoc_w_szkole.php
https://www.ore.edu.pl/2015/03/agresja-i-przemoc-2/
https://www.niebieskalinia.pl/
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/gdzie-szukac-pomocy
https://800100100.pl/

Chłopak wyśmiewany przez grupę kolegów

“Wieczne straszenie poza szkołą czy w trakcie przerw. Pobicia i obietnice śmierci towarzyszyły mi codziennie. Strach przed pójściem do szkoły, ucieczki, myśli samobójcze. Nikt mi wtedy nie umiał pomóc… „ -wspomina swoje szkolne lata dorosły już Darek. „Jestem dorosłym człowiekiem, mam rodzinę, dziecko, wybudowałem dom. Czy wyszedłem na ludzi? Oczywiście, że nie. Od dziecka skrywam tajemnicę, o której nie mówię”

19
paź

TYDZIEŃ MEDIACJI 17-21 PAŹDZIERNIKA 2022

Rozstrzyganie konfliktów w oparciu o tradycyjny system sądownictwa powszechnego niesie ze sobą wiele trudnych emocji. Dlatego wtedy, gdy jest to możliwe warto wziąć pod uwagę skorzystanie z alternatywnych form rozwiązywania sporów czyli ADR (ang. Alternative Dispute Resolution). Jedną z nich są mediacje. 

 

Męska ręka blokuje przewracające się, stojące w kręgu drewniane klocki domino. Napis: Czym jest mediacja?CZYM JEST MEDIACJA?

Mediacja to próba doprowadzenia do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu przy udziale mediatora, który wspiera przebieg rozmów i pomaga w wypracowaniu porozumienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z mediacji można skorzystać przed złożeniem sprawy do Sądu i wtedy mamy do czynienia z mediacją pozasądową lub w trakcie trwania postępowania sądowego i wtedy jest to mediacja sądowa.

Celami mediacji są:

 • stworzenie stronom warunków do wypracowania wzajemnego porozumienia
 • podjęcie próby zakończenia konfliktu w sposób ugodowy
 • realizacja zasady win/win, każda ze stron konfliktu czuje się wygrana
 • złagodzenie i wygaszenie sporu
 • budowa wzajemnej relacji opartej na zaufaniu

 

Więcej informacji na temat mediacji w sprawach rodzinnych  można przeczytać  poniżej:Broszura PDF Mediacja rodzinna, czyli co?

Mężczyna i kobieta ustalają coś przy biurku z dokumentami oraz symbolami prawniczymi: młotkiem sędziowskim i wagą Temidy. Napis: Moc prawna mediacjiMOC PRAWNA MEDIACJI

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd ma moc prawną na równi z ugodą zawartą bezpośrednio przed Sądem.

Ugoda mediacyjna zatwierdzona przez Sąd stanowi tytuł egzekucyjny, który podlega wykonaniu w drodze egzekucji komorniczej. Ugoda zawarta w mediacji powinna być zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego, nie powinna zmierzać do obejścia prawa, być zrozumiała i nie zawierać sprzeczności.

 

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem dotyczącym mediacji rodzinnych:

 

Para młodych ludzi, kobieta i mężczyzna słuchają z uwagą kobiety - ekspertki. Napis: Jakie sprawy mogą zostać poddane mediacji?JAKIE SPRAWY MOGĄ ZOSTAĆ PODDANE MEDIACJI?

Do przykładowych spraw, jakie mogą zostać rozstrzygnięte w wyniku mediacji należą spory:

 • rodzinne
 • sąsiedzkie
 • cywilne
 • karne
 • odszkodowawcze
 • wynikające z prawa pracy

 

Zapraszamy do obejrzenia animacji dotyczącej mediacji pracowniczych:

 

Młoda, ubrana na czarno, uśmiechnięta kobieta bierze udział w spotkaniu biznesowym. Napis: Kto może zostać mediatorem?KTO MOŻE ZOSTAĆ MEDIATOREM?

Mediatorem może zostać zgodnie z art. 183 kodeksu postępowania cywilnego osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.

Mediator posiada fachową, profesjonalną wiedzę ukierunkowaną na pomoc w rozwiązywaniu sporów i konfliktów. Ma wiedzę teoretyczną i praktyczną, która stanowi narzędzie do zażegnania konfliktu pomiędzy stronami. Mediator nie posiada władzy podejmowania decyzji za strony konfliktu, nie może narzucić im własnego zdania lub rozwiązania problemu. Pomaga stronom we wzajemnym wysłuchaniu się, przedstawieniu argumentów oraz odnalezieniu wspólnych interesów i wypracowaniu możliwych rozwiązań.

 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa mediator zobowiązany jest do przestrzegania zasady POUFNOŚCI, BEZSTRONNOŚCI, NEUTRALNOŚCI oraz DOBROWOLNOŚCI.

Mediator jest moderatorem dyskusji pomiędzy zwaśnionymi stronami, który usuwa występujące bariery komunikacji, aby strony doszły do wzajemnie akceptowalnego porozumienia. Mediatora nie można powołać na świadka w przypadku nie dojścia stron do porozumienia i konieczności wytoczenia powództwa. 

 

Mediator musi zachować wszystko, o czym dowiedział się w trakcie mediacji, w tajemnicy. Nie ma prawa udostępniać informacji z przebiegu mediacji innym osobom, chyba, że strony obopólnie wyrażą na to zgodę.

 

Zapraszamy do przeczytania broszury, w którym poruszone są m.in. najistotniejsze kwestie dotyczące mediacji rodzinnych związanych z dziećmi:

Broszura PDF Mediacje rodzinne Dzieci

Cztery dłonie w geście OK. Napis: Zalety mediacji.

ZALETY MEDIACJI

Korzystnymi stronami rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje są:

 • odformalizowana procedura
 • szybkość postępowania
 • budowanie lub odbudowa relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym zaufaniu
 • osiągnięcie wzajemnie wypracowanego porozumienia
 • rozwiązywanie konfliktu na miarę potrzeb stron
 • zapewnienie równości stronom sporu
 • umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się i prezentację swoich racji
 • brak jest przegranych, obowiązuje zasada WIN/WIN
 • poufność

 

Mediacje mogą być stosowane także jako pomoc w rozwiązaniu problemów rówieśniczych wśród dzieci i młodzieży.
Więcej na ten temat można przeczytać w poradniku:

Poradnik PDF Mediacje rówieśnicze

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA”
SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka Powiat Wodzisławski

 

 

Starszy, siwowłosy mężczyzna siedzi przy biurku i przegląda kalendarz. Napis: Mediacja w sprawach spadkowych.

MEDIACJA W SPRAWACH SPADKOWYCH 

Przedmiotem mediacji w sprawach spadkowych mogą być:

 • sprawy o zapłatę zachowku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o ustalenie masy spadkowej
 • sprawy o realizację poleceń i zapisów zawartych w testamencie

 

 

Młoda dziewczyna doradza w zakupach parze: kobiecie i mężczyźnie przy gablocie z biżuterią. Napis: Mediacja w sprawach konsumenckich

MEDIACJA W SPRAWACH KONSUMENCKICH 

Przedmiotem mediacji w sprawach konsumenckich mogą być:

 • sprawy o obniżenie ceny zakupionego towaru
 • sprawy o wymianę wadliwego towaru
 • sprawy o zwrot pieniędzy za zakup towaru
 • sprawy o reklamację nieprawidłowo wykonanej usługi
 • sprawy związane z niemożnością dojścia umowy do skutku
 • spory związane z postanowieniami zawartymi w umowie sprzedaży, umowach o świadczenie usług: telekomunikacyjnych, turystycznych, przewozowych i pocztowych, energetycznych, edukacyjnych

Mediacje dotyczące spraw konsumenckich mogą być prowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

 

Stos dwuzłotówek. Napis: Koszty mediacjiKOSZTY MEDIACJI 

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mediacja jest usługą świadczoną BEZPŁATNIE, dla osób które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przy udziale Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej jest dla konsumentów NIEODPŁATNE. Regulamin może przewidywać pobieranie od konsumentów opłat, jeżeli ich łączna wysokość nie utrudnia znacząco konsumentowi dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

Mediacje mogą być pomocne również w trakcie procesu rozwodowego. Więcej informacji na temat prezentuje poniższa broszura:

Broszura PDF Mediacje rodzinne Rozwód

GDY BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY – ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW
POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku – Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

 

 

27
lip

Polsko-ukraiński Piknik Integracyjny w Katowicach

Zapraszamy serdecznie na polsko-ukraiński Piknik Rodzinny w Katowicach, który odbędzie się już w najbliższą sobotę 30 lipca w godz. 12.00-17.00 na Placu Sławika i Antalla, w Parku Powstańców Śląskich oraz na terenie Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15.
 
Szczególnie zachęcamy do odwiedzenia stoiska Stowarzyszenia DOGMA, gdzie dostępne będą materiały upowszechniające nieodpłatną pomoc prawną, obywatelską i mediację.
 
Więcej informacji na plakatach:
 
Plakat w języku polskim dotyczący polsko-ukraińskiego Pikniku Rodzinnego w Katowicach
 
Powiększ czcionki
Social