kwiecień 2020

30
kw.

KORONAWIRUS A IMPREZY TURYSTYCZNE

W związku ze zbliżającą się majówką oraz okresem wakacyjnym wiele osób zastanawia się, czy zostaną złagodzone obostrzenia związane z przemieszczaniem się oraz czy możliwa będzie realizacja zaplanowanych i często opłaconych wyjazdów.

Kwestia łagodzenia ograniczeń w przemieszczaniu się jest dynamiczna, na dzień dzisiejszy możemy jednak założyć, że przynajmniej w zakresie wyjazdów zagranicznych obostrzenia będą obowiązywać w trakcie „majówki”.

 

Ustawa o imprezach turystycznych przewiduje możliwość odstąpienia od imprezy turystycznej. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. W takim przypadku podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie. Taki przepis mógł być stosowany np. w sytuacji wystąpienia powodzi, czy innej klęski żywiołowej w miejscu docelowym.

Tego rodzaju uprawnienie odnosi się również wprost do sytuacji związanej z wystąpieniem pandemii. Można założyć, że obecnie niemal we wszystkich rejonach turystycznych wystąpiły nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, a to właśnie w postaci wystąpienia przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zatem sytuacja pandemii pozwala na złożenie oświadczenia o odstąpieniu przez klienta biura podróży (organizatora turystyki), które z kolei zmusza organizatora turystyki do zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej. Obecnie większość organizatorów sama informuje podróżnych o braku możliwości realizacji imprezy i rozwiązaniu umowy w związku z pandemią.

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWROTU ŚRODKÓW

Na skutek zmian wprowadzonych tzw. specustawą w obecnym okresie odstąpienie od umowy w omawianym  trybie lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej z powołaniem na brak  możliwości zrealizowania umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2 – jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki.

Przewidziane rozwiązanie skutkuje przedłużeniem terminu zwrotu środków o 180 dni, w sytuacji w której do odstąpienia doszło po dniu 13 marca 2020 r. i w związku z pandemią.

W przypadku gdy organizator turystyki, który otrzymał oświadczenie o odstąpieniu, w związku z pandemią nie dokonał zwrotu poniesionych przez podróżnego opłat lub wpłat, a termin na ich dokonanie nie upłynął przed dniem 13 marca 2020 r., rozwiązanie to stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że co prawda samo odstąpienie złożone przed 13 marca 2020 r. jest skuteczne, niemniej ustawodawca przewidział możliwość późniejszej (o 180 dni) wypłaty środków klientowi.

 

VOUCHER

Zwrócić również należy uwagę, iż w tzw. specustawie wprowadzono tzw. voucher – skorzystanie z niego zależy od woli klienta, który zawsze może wybrać zwrot środków (na który jednak będzie musiał poczekać).

Jest to rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna, wpłaconych środków. Co istotne, realizacja vouchera jest zabezpieczona przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

 

Marcin Niewiarowski – adwokat, doradca obywatelski, mediator

 

Jeśli mają Państwo wątpliwości i zastrzeżenia co do prawidłowości składanych propozycji przez organizatorów turystyki – zachęcamy do kontaktu z prawnikami i doradcami ze Stowarzyszenia „DOGMA”.

30
kw.

SPOTKANIE Z PRAWNIKIEM – MAJÓWKA W CZASIE EPIDEMII

Zbliża się długi weekend majowy, który zazwyczaj kojarzył się nam z podróżami, grillem oraz spotkaniami z rodziną i znajomymi. Czy można wyjechać na majówkę w czasie epidemii? Niektórzy porzucili plany o podróżach i spotkaniach towarzyskich, ale są też osoby, które zamierzają wykorzystać tych kilka wolnych dni. Czy jest to możliwe w czasie kwarantanny?

Na te i inne pytania odpowie pan Marek Maślanka adwokat i mediator sądowy współpracujący z naszym Stowarzyszeniem. Zachęcamy do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu „Spotkanie z prawnikiem”.

28
kw.

SIŁA WYŻSZA, CZYLI KORONAWIRUS!

Koronawirus wywrócił do góry nogami nasze życie.  Otrzymujemy sporo pytań dotyczących tego jak można uchronić firmy, odzyskać stracone dochody i pieniądze w tej sytuacji. Przede wszystkim zalecamy przeanalizowanie umów, czy zawierają zapisy dotyczące wystąpienia zdarzenia jakim jest epidemia. Może się wówczas okazać, że umowa sama przewiduje zwrot zaliczki przeznaczonej np. na wycieczkę, obniżenie czynszu, czy też możliwość szybkiego rozwiązania umowy.

W przypadku, jeśli w umowie nie przewidziano ochrony na wypadek epidemii, wówczas zastosowanie może znaleźć pojęcie tzw. siły wyższej. Chociaż w kodeksie brak jej definicji to uważa się, że jest to zdarzenie:

 1. o charakterze zewnętrznym – ma swoje źródło poza sferą działania osoby odpowiedzialnej za szkodę,
 2. niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia nawet przy zachowaniu najwyższej staranności,
 3. którego skutkom nie można zapobiec – a zatem zdarzenie nieuchronne.

Analiza konkretnej sytuacji i przepisów w wielu przypadkach da nam możliwość powołania się na siłę wyższą. W praktyce możemy uniknąć płacenia kar umownych, odsetek, ubiegać się o odszkodowanie czy też żądać zwrotu dokonanych wpłat. Mimo, że z art. 471 kodeksu cywilnego wynika zasada odpowiedzialności za zobowiązanie to powołując się na siłę wyższą i jej związek z wystąpieniem szkody możemy domagać się wyłączenia tej odpowiedzialności.

Dotyczy to nie tylko wspomnianych wyżej wykupionych wycieczek, czy też ich organizacji, ale również chociażby usług przewozowych, czy należności czynszowych. Zastosowanie ma również do przerwania biegu terminu przedawnienia, w przypadku gdy chodzi o ochronę naszych roszczeń, z którymi nie zdążyliśmy udać się do Sądu. 

Oczywistym jest, że obecnie trudno jeszcze mówić o wszystkich sposobach ochrony naszych praw w tym trudnym czasie. Cześć z nich zawiera tak zwana specustawa, część rozwiązań ukaże się także zapewne w najbliższym czasie. Warto już teraz wiedzieć, że są regulacje prawne, które po szczęśliwym opanowaniu sytuacji epidemiologicznej pozwolą uchronić nasze firmy i finanse wielu osób.

 

Jolanta Seredyńska-Słota – adwokat, doradca obywatelski współpracujący ze Stowarzyszeniem „DOGMA”

 

Poszukujesz porady prawnej w tym trudnym czasie? Możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość. Sprawdź gdzie możesz uzyskać darmową pomoc – wykaz punktów prowadzonych przez Stowarzyszenie “DOGMA”

 

27
kw.

SPOTKANIE Z PRAWNIKIEM – NAUCZANIE ZDALNE

Porady prawne w dobie koronawirusa? Tak, to możliwe! Nie trzeba wcale wychodzić z domu aby uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Zapraszamy na cykl spotkań online z prawnikami i doradcami ze Stowarzyszenia „DOGMA”. W pierwszym odcinku Pani Agnieszka Chudecka – prawnik, doradca obywatelski i mediator – opowie o prawach oraz obowiązkach uczniów i nauczycieli podczas zdalnego nauczania.

23
kw.

MEDIACJA ONLINE W DOBIE KORONAWIRUSA

W dobie szalejącej pandemii koronawirusa coraz częściej szukamy możliwości pozwalających na szybkie uregulowanie naszych spraw, przy jednoczesnym niewychodzeniu z domu. Mediacja pozwala rozwiązywać i regulować – również prawnie – istniejące spory i jest to możliwe przebywając nawet na drugim krańcu świata.

Należy jednak pamiętać, że warunkiem mediacji – zarówno tradycyjnej, jak i prowadzonej na odległość – jest wyrażenie na nią zgody przez obie strony konfliktu. W sytuacji, gdy tylko jedna strona wyraziła zgodę zadaniem mediatora jest ustalenie, czy druga strona również na to przystaje.

Mediacja on-line odbywa się całkowicie zdalnie przy pomocy elektronicznych środków przekazu (telefon, e-mail, komunikator internetowy) z uwzględnieniem wszelkich jej zasad tj.: dobrowolności, akceptowalności, poufności, neutralności i bezstronności mediatora.

Wśród przepisów regulujących mediacje (k.p.c. art. 183¹ – 183¹⁵) nie ma regulacji dotyczącej e-mediacji, jednak polskie przepisy nie stanowią przeszkody do stosowania mediacji zdalnej, zarówno w mediacji przedsądowej jak i sądowej. Należałoby tu również podkreślić fakt, że istotą mediacji jest odformalizowanie i możliwość dostosowania jej przebiegu do potrzeb i możliwości stron – zatem nie ma przeszkód, aby ugodę zawartą przed mediatorem, za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość zatwierdził sąd. 

 

Mediacja – na czym właściwie polega? 

Mediacja to ingerencja w konflikt niezależnej, bezstronnej osoby trzeciej, która towarzyszy skonfliktowanym osobom w szukaniu porozumienia. Mediator pomaga w określeniu interesów i kwestii do dyskusji, jest uważnym obserwatorem potrafiącym wychwycić istotne różnice i tak przeformułować tok prowadzonych rozmów, aby nadać im bardziej dynamiczny przebieg, prowadzący do jednego rozwiązania zaspokajającego interesy każdej ze stron.

Praca mediatora nie polega na rozstrzyganiu sporu, a na pogodzeniu interesów spierających się osób. Nie chodzi o to aby ustalać kto ma rację, chodzi o to aby uczestnicy znaleźli takie rozwiązanie, na które wspólnie mogą przystać. Celem jest więc doprowadzenie do pojednania i porozumienia.

Próba podjęcia mediacji nie oznacza jednak, że jej uczestnicy są zmuszeni do osiągnięcia porozumienia. Jeżeli w toku mediacji okaże się, że taka forma którejś ze stron nie odpowiada, może zerwać mediacje na każdym jej etapie i to bez konieczności podawania przyczyny, zachowując przy tym poufność. Dodatkowym atutem jest fakt, że jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody w drodze mediacji, nie można powoływać się na jakiekolwiek ustalenia poczynione w czasie jej trwania.

 

Przykładowe sprawy rozwiązywane w mediacji:

 •  wysokość alimentów,
 • miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie,
 • sprawy związane z opieką nad dziećmi, rodzicami, osobami wymagającymi naszej pomocy,
 • spory małżeńskie,
 • podział majątku,
 • sprawy spadkowe,
 • sprawy o zapłatę,
 • spory budowlane,
 • spory pracownicze,
 • spory dotyczące praw autorskich,
 • spory dotyczące zakresu lub realizacji zawartych umów.

 

Magda Dzieciuchowicz – mediator i doradca obywatelski w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Katowicach w budynku MOPS przy ul. Łętowskiego 6a oraz w puncie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Tychach w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym “Balbina Centrum” przy ul. Barona 30

 

Sprawdź jak zapisać się na bezpłatną poradę lub mediację! 

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku. Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

 Archiwalna ulotka na temat porad telefonicznych 1.

Archiwalna ulotka na temat porad telefonicznych 2

17
kw.

NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE PRZEZ TELEFON

Poszukujesz porady prawnej w tym trudnym czasie? Możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość. 

Zapraszamy do skorzystania z usług prawników i doradców obywatelskich współpracujących z naszym Stowarzyszeniem.

Koniecznie sprawdź w jaki sposób umówić się na poradę prawną w czasie epidemii! 

6
kw.

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Tarcza antykryzysowa została podpisana przez Prezydenta 31 marca 2020 r. Jej celem jest m.in. ochrona przedsiębiorców i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa COVID-19. Jest to system rozwiązań, które mają pomóc przedsiębiorcom przetrwać tę trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuację i uchronić pracowników przed utratą pracy. Sprawdź, jakie rozwiązania wprowadził rząd w ramach tarczy antykryzysowej. 

 

1. Zwolnienie z zapłaty składek ZUS – dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy w dniu 29.02.2020 roku zatrudniali do 9 osób.

 • Państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj 2020 roku) pokrycie składek ZUS. Przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.
 • Zwolnienie dotyczy podmiotów założonych przed 01.02.2020 r.
 • Skorzystać może każdy – nie ma konieczności udowodnienia nawet spadku obrotów. Jedyny wyjątek – osoba samozatrudniona, opłacająca składki sama za siebie – tu występuje limit przychodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku – 15 681 zł.
 • By skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS w ramach tzw. tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia stosownego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.
 • Wniosek można składać od 1 kwietnia 2020 do 30 czerwca 2020, do tego czasu możemy nie płacić składek ZUS za marzec, kwiecień i maj. 

 

2. Świadczenie postojowe – dotyczy zleceniobiorcy, osoby świadczącej usługi na podstawie umów cywilnoprawnych o ile nie podlega ubezpieczeniu społecznemu z innych tytułów.

 • Przychód z tytułu umowy zlecenie w poprzednim miesiącu nie mógł przekroczyć kwoty 15 595,74 zł.
 • Świadczenie ma charakter jednorazowy.
 • Wysokość świadczenia 2080 zł (chyba że wartość umowy zlecenia była niższa to do jej wysokości). Świadczenie zwolnione z ZUS i podatków, wolne od zajęcia.
 • Dotyczy umów zleceń zawartych przed 01.02.2020 r.

Więcej informacji o wsparciu ZUS znajdziesz TUTAJ
Informacje udzielane są także pod nr telefonów: 22 290 87 02 oraz 22 290 87 03

 

3. Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy:

 • Dofinansowanie do wynagrodzeń (o ile nie było takiego z puli budżetu państwa) wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Nie można łączyć z dofinansowaniem z FGŚP, tylko dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, po ogłoszeniu naboru. Ubiegać mogą się podmioty u których nastąpił spadek obrotów od 50%-90%.
 • Dofinansowanie kosztów prowadzonej działalności włącznie dla samozatrudnionych, dofinansowanie wynosi max 90% minimalnego wynagrodzenia przy spadku obrotów o co najmniej 80%, okres wypłaty do 3 miesięcy (z możliwością przedłużenia przez Radę Ministrów). Warunek niezaleganie w podatkach i ZUS.
 • Pożyczka dla prowadzonej działalności gospodarczej, z możliwością jej umorzenia, pod warunkiem utrzymania stanu zatrudnienia.  Dotyczy mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.  Pożyczka w kwocie max 5000 zł. 

 

4. Wsparcie „zasiłkowe”:

 • Zasiłek opiekuńczy dla osób opiekujących się dziećmi do lat 8 – w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, przedszkola lub żłobka, w wersji przedłużonej o kolejne 14 dni.
 • Zasiłek chorobowy dla osób na kwarantannie.

 

5. Pozostałe formy pomocy:

 • Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
 • Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych.
 • Wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych.
 • Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców.
 • Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 roku. 

 

Więcej informacji na temat wsparcia dla pracodawców i pracowników w ramach Tarczy antykryzysowej znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej TUTAJ

1
kw.

KORONAWIRUS – GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI I WSPARCIA?

Na stronach internetowych urzędów gmin oraz powiatów znajdziecie państwo najważniejsze i aktualne informacje dotyczące zagrożenia koronawirusem. Zachęcamy do śledzenia bieżącej sytuacji epidemicznej na terenie państwa miejsca zamieszkania:

 •  przewidywanej przez samorząd pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Twojej gminy,
 • ewentualnego zniesienia opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania w Twojej gminie,
 • sposobów uzyskania pomocy w robieniu zakupów dla osób objętych kwarantanną, niepełnosprawnych, starszych, samotnych,
 • wsparcia w obecnej sytuacji dla niesłyszących,
 • nowych zasadach transportu publicznego na terenie gminy czy powiatu,
 • kształcenia dzieci i młodzieży na odległość,
 • możliwości zostania wolontariuszem we współpracy z danym ośrodkiem pomocy społecznej.

 

Poniżej wykaz stron internetowych miast i powiatów, z którymi współpracuje Stowarzyszenie „DOGMA”:

Powiat Będziński Powiat Mikołowski Powiat Rybnicki
Gliwice Mysłowice Siemianowice Śląskie
Powiat Gliwicki Powiat Oświęcimski Sosnowiec
Jastrzębie-Zdrój Piekary Śląskie Powiat Tarnogórski
Jaworzno Powiat Pszczyński Tychy
Powiat Lubliniecki Powiat Raciborski Powiat Zawierciański
Katowice Rybnik Żory

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami i zaleceniami na stronie Ministerstwa – TUTAJ

 

Podejrzewasz u siebie koronowirusa? Zachowaj spokój i dowiedź się, co zrobić:

800 190 590 – całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie

Więcej informacji na stronie NFZ

 

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej świadczonej przez Stowarzyszenie „DOGMA”. Zapisz się na poradę telefoniczną w swoim urzędzie. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziesz TUTAJ 

 

Potrzebujesz wsparcia psychologicznego w związku z kwarantanną lub leczeniem #Covid19?

800 100 102 – infolinia Wojsk Obrony Terytorialnej

Więcej informacji na stronie WOT

 

Poszukujesz informacji m.in. dotyczących zasiłku opiekuńczego dla opiekunów oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji, ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej itp.? Skontaktuj się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:

22 560 16 00 – infolinia ZUS

Więcej informacji na stronie ZUS

Powiększ czcionki
Social