Prawa i wolności obywatelskie zawarte są w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Wolności obywatelskie to wolności, które chronią jednostkę przed państwem. Wolności obywatelskie stanowią ograniczenia władzy państwowej tak, aby nie mogła ona naruszyć godności ludzkiej oraz ingerować w życie obywateli.


Istnienie wolności obywatelskich w państwie stanowi często jeden z wyznaczników odróżnienia państw demokratycznych od autorytarnych. Do wolności obywatelskich możemy zaliczyć: nietykalność osobistą, nienaruszalność własności, mienia i korespondencji, wolność sumienia, wyznania, słowa, druku i zgromadzeń, prawo do sprawiedliwego procesu.

 

Prawa obywatelaPRAWA OBYWATELA

Najważniejsze prawa obywatelskie, zagwarantowane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, odnoszą się do trzech obszarów:

 1. wolności osobistej i politycznej;
 2. dostępu do kultury;
 3. sfery ekonomicznej.

Art. 38 Konstytucji „Prawo do życia” Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Art. 45 Konstytucji „Prawo do rzetelnego procesu sądowego”

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Art. 62 Konstytucji „Prawa wyborcze bierne” 

1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

 

Więcej na temat praw i wolności obywatelskich można znaleźć w poniższym nagraniu:

 

Tabelka 1 PDF z prawami i wolnościami zawartymi w Konstytucji RP

Tabelka 2 PDF z prawami i wolnościami zawartymi w Konstytucji RP

Tabelka 3 PDF z prawami i wolnościami zawartymi w Konstytucji RPTabelka 4 PDF z prawami i wolnościami zawartymi w Konstytucji RP

 

Środki ochrony praw obywatelskichŚRODKI OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH

W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zostały wskazane środki ochrony praw i wolności, jakie przysługują obywatelom. W Polsce gwarancji ochrony praw i wolności człowieka strzegą powołane w tym celu instytucje państwowe takie jak: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich. Sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i prawa pracy są rozpatrywane przez sądy powszechne.

Do środków ochrony praw obywatela należą:

 • Prawo do sądu;
 • Prawo do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • Inne środki ochrony.

Każdy obywatel ma prawo dochodzić swoich praw i wolności przed właściwymi sądami powszechnymi!

 

Obowiązki obywatelskie

OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE

Według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkiem każdego obywatela jest:

 • wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne;
 • przestrzeganie prawa Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązek ten dotyczy nie tylko obywateli,
 • ale każdego, kto przebywa na terytorium Polski;
 • ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, które określają ustawy;
 • obrona Ojczyzny;
 • dbanie o stan środowiska swojego kraju – każdy ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.

Obowiązki obywateli mogą zostać poszerzone w przypadku stanu wojennego lub klęski żywiołowej.

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA” SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI
W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku – Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

 

Rzecznik Praw ObywatelskichRZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich może:

 • żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych,
 • żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu;
 • zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu
  administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi;
 • wystąpić z wnioskiem o ukaranie, a także o uchylenie prawomocnego rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 • wnieść kasację lub rewizję nadzwyczajną od prawomocnego orzeczenia.

Pomoc od Rzecznika Praw Obywatelskich można uzyskać:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres ul. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa),
 • osobiście w biurach Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzonych w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej – ePUAP,
 • za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie Rzecznika,
 • w języku migowym.

 

Zapraszamy do przeczytania poradnika, w którym poruszone są najistotniejsze kwestie dotyczące praw i obowiązków obywatelskich:

 

Poradnik prawny flipbook. Otworzy się w nowej karcie. Prawa i obowiązki obywatelskie. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

 

GDY BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY – ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW
POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka POWIAT OŚWIĘCIMSKI

 

 

Komentowanie wyłączone.

Powiększ czcionki
Social