Świadczenia emerytalne w Polsce nie są wysokie i nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. W związku z tym emeryci coraz częściej decydują się na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Jest to bardzo dobry sposób nie tylko na osiąganie większych dochodów, ale również na podwyższenie wysokości emerytury. Przepisy stanowią bowiem, że emeryt, który spełni określone warunki, ma prawo starać się o przeliczenie swojego świadczenia. Dlatego warto dorabiać na emeryturze lub jeśli istnieje taka możliwość opóźnić moment przejścia na emeryturę, co może znacząco wpłynąć na wysokość pobieranej emerytury.

 

Sposobem na podniesienie przyszłej emerytury jest opóźnienie momentu opuszczenia rynku pracy. Choć dla wielu osób może wydawać się to trudną decyzją, bo przecież maja już za sobą wiele lat pracy i chętnie skorzystałyby z możliwości przejścia na emeryturę w pierwszym możliwym terminie, to jednak liczby mówią same za siebie. Każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego odczuwalnie podnosi nasze przyszłe świadczenie.

Każdy dodatkowy rok pracy zwiększa emeryturę o 8-10%, co w kolejnych latach, kiedy już zasób naszych sił do pracy będzie zdecydowanie mniejszy niemożliwym stanie się również dorabianie do uzyskiwanego już świadczenia emerytalnego.

Jeśli jednak zdecydujemy, że nadszedł moment przejścia na emeryturę a nasze świadczenie niestety okaże się niskie lub też zaistnieje potrzeba dodatkowych wydatków, na które nie starczy środków z naszej emerytury możemy podjąć zatrudnienie, lecz może okazać się, że ci emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, czyli takie, które pobierają wcześniejsze emerytury, w zależności od tego, jaki będą uzyskiwały dochód, ich emerytura może być zawieszona lub zmniejszona.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna) mogą dorabiać do swoich świadczeń bez żadnych ograniczeń, co oznacza, że nie musza się one martwić, że ZUS zwiesi lub zmniejszy wysokość ich emerytury.

Osoby, które jeszcze nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, a chcą dorabiać do emerytury, niestety muszą liczyć się z koniecznością przestrzegania obowiązujących ograniczeń. Dodatkowe zarobki mogą bowiem spowodować zawieszenie lub zmniejszenie wysokości pobieranej emerytury.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.

W zależności od wysokości naszych zarobków, które osiągniemy dorabiając na wcześniejszej emeryturze będziemy mieli do czynienia z zawieszeniem lub zmniejszeniem świadczeń emerytalnych.

Na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń emerytalnych wpływa przychód osiągany z tytułu:

 • wykonywania pracy w ramach stosunku pracy (umowa o pracę),
 • wykonywania pracy nakładczej na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów,
 • wykonywania umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy,
 • wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu, umowy o dzieło, jeżeli została zawarta z pracodawcą, z którym równocześnie pozostaje się w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje się pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje się w stosunku pracy,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
 • wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
 • odpłatnego świadczenia pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • pobierania stypendium sportowego,
 • służby pełnionej w tzw. służbach mundurowych.

 

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zmniejszenie wysokości emerytury powoduje osiągnięcie przychodu w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia.

Decydując się na dodatkową pracę, warto więc na początku każdego kwartału sprawdzić ogłoszone limity.

 

Nie tylko osoby, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać, nie obawiając się o zmniejszenie świadczenia emerytalnego. Bez ograniczeń pracę mogą podejmować:

 • osoby z prawem do emerytury częściowej;
 • osoby z prawem do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach;
 • osoby mające prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.
 •  

Komentowanie wyłączone.

Powiększ czcionki