27
Lip

URLOP MACIERZYŃSKI

Wiele osób poszukuje informacji na temat przysługujących świadczeń związanych z urlopem macierzyńskim. W potocznym rozumieniu często zasiłek i urlop macierzyński zlewają się w jedno pojęcie, w rzeczywistości zaś są one od siebie niezależne i dotyczą innych grup uprawnionych. Przede wszystkim uprawnienie do urlopu macierzyńskiego, czyli zwolnienia od świadczenia pracy, przysługuje jedynie pracownikom, tj. osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, w trakcie trwania stosunku pracy. Zawierając umowę zlecenia nie jesteśmy objęci ochroną z Kodeksu pracy, ale możemy zagwarantować sobie identyczne uprawnienia zapisami umowy, jeśli tylko zleceniodawca wyrazi na to zgodę.

Urlop macierzyński to obowiązkowy urlop, który przysługuje każdej pracownicy, która urodziła dziecko bez względu na rodzaj umowy o pracę, na podstawie której jest zatrudniona. Jest on przyznawany wszystkim pracownicom jednakowo i jest niezależny od długości stażu pracy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru czasu pracy. Urlop ten jest urlopem pełnopłatnym, a czas jego trwania jest zależny od liczby urodzonych dzieci podczas jednego porodu.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez naszego prawnika i doradcę obywatelskiego Panią Marię Buchałę, poradnikiem na temat urlopu macierzyńskiego.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej – zachęcamy do skorzystania z usług Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie, których wykaz znajduje się TUTAJ

20
Cze

ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

Kiedy rodzi się dziecko, szczególnie jeśli to pierwsze dziecko, życie rodziców zupełnie się zmienia. Wiele spraw, które dotąd można było przewidzieć i zaplanować, zdaje się czasem wymykać spod kontroli. Tym z aspektów, który ulega największej zmianie jest praca zawodowa, szczególnie w pierwszym okresie życia dziecka.

Aby wspomóc młode rodziny do systemu prawnego włączono szereg udogodnień i form wsparcia dla pracowników, będących rodzicami. Wiele osób poszukuje informacji na temat przysługujących świadczeń związanych z urlopem macierzyńskim. Zasiłek macierzyński przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim oraz urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego. Wyjątek stanowi sytuacja ustania ubezpieczenia w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez naszego prawnika poradnikiem na temat świadczeń związanych z rodzicielstwem.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej – skorzystaj z darmowej porady prawników i doradców obywatelskich ze Stowarzyszenia „DOGMA”. Więcej informacji TUTAJ

20
Maj

DOGMAPOMOC – CODZIENNIK PRAWNY

W czasie kryzysu związanego z panującą epidemią koronawirusa szczególna rola przypada organizacjom pozarządowym. Niezmiernie ważne jest nasze zaangażowanie i empatia wobec osób, które nie potrafią same poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. W tym szczególnym czasie chcemy ułatwić dostęp do pomocy prawnej i obywatelskiej, albowiem zmian jest dużo i dotyczą wielu sfer życia, m.in. zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, podatków, pracy, szkół i urzędów.

Wiele osób poszukuje informacji dotyczących załatwiania różnych spraw urzędowych i sądowych, umawiania e-wizyt lekarskich i uzyskiwania e-recept, zagrożeń dotyczących wyłudzeń pieniędzy „na koronawirusa”, uzyskiwania świadczeń oraz składania wniosków do ZUS, możliwości zawieszania spłaty kredytu, zasiłków opiekuńczych, przestojów w pracy oraz zagrożeń związanych ze zmniejszeniem, a nawet utratą dochodów.

Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom prowadzimy w ramach nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej kampanię informacyjną #dogmapomoc. Codziennie na naszym profilu na Facebooku będą Państwo mogli uzyskać wiele istotnych informacji pomocnych w odnalezieniu się w tej trudnej sytuacji. Nasz zespół to grupa profesjonalistów – radców prawnych, adwokatów, prawników, mediatorów, ekonomistów, wolontariuszy a zarazem ludzi aktywnych, zaangażowanych, odpowiedzialnych, otwartych i kreatywnych, którzy dostrzegają w tym trudnym okresie potrzebę pomocy.

Gorąco zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku!

30
Kwi

KORONAWIRUS A IMPREZY TURYSTYCZNE

W związku ze zbliżającą się majówką oraz okresem wakacyjnym wiele osób zastanawia się, czy zostaną złagodzone obostrzenia związane z przemieszczaniem się oraz czy możliwa będzie realizacja zaplanowanych i często opłaconych wyjazdów.

Kwestia łagodzenia ograniczeń w przemieszczaniu się jest dynamiczna, na dzień dzisiejszy możemy jednak założyć, że przynajmniej w zakresie wyjazdów zagranicznych obostrzenia będą obowiązywać w trakcie „majówki”.

 

Ustawa o imprezach turystycznych przewiduje możliwość odstąpienia od imprezy turystycznej. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. W takim przypadku podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie. Taki przepis mógł być stosowany np. w sytuacji wystąpienia powodzi, czy innej klęski żywiołowej w miejscu docelowym.

Tego rodzaju uprawnienie odnosi się również wprost do sytuacji związanej z wystąpieniem pandemii. Można założyć, że obecnie niemal we wszystkich rejonach turystycznych wystąpiły nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, a to właśnie w postaci wystąpienia przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zatem sytuacja pandemii pozwala na złożenie oświadczenia o odstąpieniu przez klienta biura podróży (organizatora turystyki), które z kolei zmusza organizatora turystyki do zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej. Obecnie większość organizatorów sama informuje podróżnych o braku możliwości realizacji imprezy i rozwiązaniu umowy w związku z pandemią.

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWROTU ŚRODKÓW

Na skutek zmian wprowadzonych tzw. specustawą w obecnym okresie odstąpienie od umowy w omawianym  trybie lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej z powołaniem na brak  możliwości zrealizowania umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2 – jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki.

Przewidziane rozwiązanie skutkuje przedłużeniem terminu zwrotu środków o 180 dni, w sytuacji w której do odstąpienia doszło po dniu 13 marca 2020 r. i w związku z pandemią.

W przypadku gdy organizator turystyki, który otrzymał oświadczenie o odstąpieniu, w związku z pandemią nie dokonał zwrotu poniesionych przez podróżnego opłat lub wpłat, a termin na ich dokonanie nie upłynął przed dniem 13 marca 2020 r., rozwiązanie to stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że co prawda samo odstąpienie złożone przed 13 marca 2020 r. jest skuteczne, niemniej ustawodawca przewidział możliwość późniejszej (o 180 dni) wypłaty środków klientowi.

 

VOUCHER

Zwrócić również należy uwagę, iż w tzw. specustawie wprowadzono tzw. voucher – skorzystanie z niego zależy od woli klienta, który zawsze może wybrać zwrot środków (na który jednak będzie musiał poczekać).

Jest to rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna, wpłaconych środków. Co istotne, realizacja vouchera jest zabezpieczona przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

 

Marcin Niewiarowski – adwokat, doradca obywatelski, mediator

 

Jeśli mają Państwo wątpliwości i zastrzeżenia co do prawidłowości składanych propozycji przez organizatorów turystyki – zachęcamy do kontaktu z prawnikami i doradcami ze Stowarzyszenia „DOGMA”.

Powiększ czcionki