12
lip

ABC MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

Mieszkanie służy zaspokojeniu podstawowych dla życia potrzeb, i niezależnie od naszego wieku, stanu cywilnego, wykształcenia czy statusu społecznego, każdy z nas potrzebuje mieć miejsce, które będzie dla niego bezpiecznym schronieniem. Niestety ceny nieruchomości na rynku prywatnym są wysokie i niewiele osób może sobie pozwolić na dokonanie zakupu mieszkania z własnych środków bądź korzystając z pomocy banku kredytując się na wiele lat. Alternatywą pozostaje wynajęcie mieszkania, jednakże i w tym przypadku ceny najmu rynkowego nie są na każdą kieszeń i wielu ludzi nie stać na skorzystanie z tej oferty.

Wszystkim, którym sytuacja finansowa nie pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na rynku prywatnym z pomocą przychodzi gmina, która w swoich obowiązkach ma za zadanie tworzyć gminny zasób mieszkaniowy. Lokale komunalne znajdujące się w mieszkaniowym  zasobie są najczęściej wynajmowane na dużo korzystniejszych warunkach niż umowy zawierane z prywatnymi właścicielami i dotyczy to nie tylko aspektu finansowego, ale przede wszystkim stabilizacji trwania stosunku najmu. 

 

Kto może ubiegać się o lokal komunalny?KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O LOKAL KOMUNALNY?

Każda gmina ma w zakresie wynajmu lokali swoje kryteria ustalone przez organ lokalny. W Piekarach Śląskich zastosowano następujące wymogi:

 • Dochody – nasza sytuacja finansowa musi uniemożliwiać nam pozyskania mieszkania na zasadach wolnorynkowych i średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny (gospodarstwa domowego) w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o otrzymanie lokalu nie przekracza 200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 175% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym w przypadku lokalu docelowego a 300% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 250% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym w przypadku lokalu do remontu. Gmina z osobami o najniższych dochodach może zawierać umowy najmu socjalnego, jeśli średni miesięczny dochód nie przekracza 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50 %
  w gospodarstwie wieloosobowym i osoba nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
 • Metraż – we wniosku wypełniamy informacje o naszej obecnej sytuacji bytowej i na jedną osobę uprawnioną nie może przypadać więcej niż 8m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie wieloosobowym i 12m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie jednoosobowym chcą pozyskać lokal docelowy.
 • Zamieszkiwanie – lokale wynajmować mogą członkowie wspólnoty samorządowej gminy Piekary Śląskie.

 

Przydział lokalu i umowa najmu

PRZYDZIAŁ LOKALU I UMOWA NAJMU

Jak będzie wyglądała procedura przydziału lokalu komunalnego i na jaki okres zawierane są umowy?

W zależności od złożonego wniosku komisja mieszkaniowa indywidualnie raz w miesiącu rozpatruje podanie. Przeprowadzany jest wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy sprawdzający faktyczną sytuację mieszkaniową. Umowy najmu komunalnego zawierane są na czas nieokreślony, natomiast umowy na najem socjalny zawiera się na czas oznaczony. Z reguły jest to okres od jednego roku do trzech lat. Umowa czasowa może być przedłużana. 

 

Kto będzie stroną umowy i komu lokal będzie przypadał w przypadku zakończenia związku partnerskiego?

W przypadku związków nieformalnych tylko jeden z partnerów może ubiegać się o najem lokalu mieszkalnego i wówczas będą brane do weryfikacji dochody wyłącznie wnioskodawcy. Partner wnioskodawcy ponosi duże ryzyko w przypadku rozpadu związku, gdyż nie będzie mu przysługiwał statut najemcy i prawa z nim związane. W przypadku związków partnerskich posiadających wspólne dziecko, osoby zamieszkujące z najemcą będą współuprawnione do zamieszkiwania w lokalu. W sytuacji zawarcia związku małżeńskiego przez dotychczasowych partnerów zgodnie z art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wskazuje, że jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

 

Jaki jest okres oczekiwania na mieszkanie komunalne?

W zależności od rodzaju mieszkania, czas oczekiwania będzie zróżnicowany. Najszybciej propozycje najmu lokalu dotyczą mieszkań do remontu. Czas oczekiwania na mieszkanie docelowe i socjalne jest znacznie dłuższy, gdyż gmina ze swojego budżetu musi wyremontować te lokale.

 

Rodzaje lokali

RODZAJE LOKALI

Czym różnią się: lokal docelowy, do remontu i lokal o najmie socjalnym?

Jeżeli nasz dochód nie kwalifikuje nas do najmu socjalnego, a jest zbyt niski, aby wyremontować lokal we własnym zakresie otrzymamy lokal docelowy. Wówczas to gmina remontuje lokal ze swojego budżetu i przekazane mieszkanie gotowe jest do zasiedlenia i najemca musi ponieść koszty jedynie umeblowania takiego lokalu i wpłacenia kaucji mieszkaniowej. 

Osoby o wyższym dochodzie zakwalifikowane do zawarcia umowy o remont lokalu mieszkalnego, we własnym zakresie muszą sfinansować inwestycje, gdzie gmina określa zakres przeprowadzenia remontu. Taki lokal wiąże się z koniecznością posiadania większych środków finansowych i zwolniony jest z obowiązku uiszczenia kaucji mieszkaniowej. 

Mieszkania o najmie socjalnym są przyznawane wyłącznie osobom bez praw do innego lokalu, które spełniają minimalne kryteria dochodowe ustalone przez gminę. Taki lokal musi nadawać się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

 

Czym jest lokal zamienny?

Jest to lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas,
o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20m2 tej powierzchni. Przyznanie lokalu zamiennego może nastąpić np. w związku z remontem lub koniecznością wyburzenia lokalu należącego do gminy a koszt pokrycia przeprowadzki spoczywa na właścicielu budynku. Korzystanie z lokalu zamiennego nie może trwać dłużej niż rok.

 

Dochody a najem mieszkania komunalnegoDOCHODY A NAJEM MIESZKANIA KOMUNALNEGO

Gmina posiada obowiązek weryfikacji dochodów, a wiąże się to z możliwością zwiększenia się wysokości opłat czynszowych w wynajmowanym lokalu komunalnym. Obowiązkowej weryfikacji podlegają najemcy, którzy wynajmują lokal na podstawie umowy zawartej po 21 kwietnia 2019 r., nie częściej niż raz na 2,5 roku. Jeżeli dochody najemcy będą przewyższały wskaźniki ustawowe, wówczas stawki płacone za lokal będą wyższe, jednak nie będzie się to wiązało z wypowiedzeniem umowy najmu. Jeżeli najemca nie złoży deklaracji lub dokumentów to czynsz zostanie podwyższony zgodnie z ustawą. 

Po wypowiedzeniu czynszu najemca może:

 • Uznać podwyżkę i płacić podwyższoną stawkę czynszu.
 • 6 miesięcy po podwyżce wystąpić do właściciela z wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości czynszu stosownie do aktualnie osiąganych dochodów. Wystąpienie jest możliwe.
 • Odmówić przyjęcia podwyżki. Skutkiem odmowy jest rozwiązanie umowy najmu w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca kalendarzowego w którym nastąpiła odmowa.
 • Zakwestionować podwyżkę na drodze postępowania sądowego.

 

Skreślenie z listy oczekujących

SKREŚLENIE Z LISTY OCZEKUJĄCYCH

Procedura dopuszcza trzykrotną odmowę przyjęcia propozycji, która będzie skutkowała odstąpieniem od realizacji wniosku osób oczekujących na mieszkanie. Jeśli w trakcie weryfikacji zwiększy nam się dochód poza ustalony próg, bądź wnioskodawca będzie miał zabezpieczone potrzeby, musi liczyć się z decyzją odmowną. Pismo odmawiające zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego, nie ma charakteru decyzji administracyjnej w związku z cym skarżący mogą dochodzić swoich praw w drodze powództwa cywilnego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym mieszkań komunalnych:

Niezbędnik prawny w wersji flipbook. ABC mieszkań komunalnych. Otworzy się w nowej karcie.

 

Lokale komunalne w Piekarach ŚląskichLOKALE KOMUNALNE W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Gdzie w Piekarach Śląskich zlokalizowane są mieszkania należące do gminy?

Miasto posiada budynki we wszystkich dzielnicach, a największe skupisko lokali znajduje się w centrum (Piekary), Szarleju, centrum (Osiedle) oraz w Brzezinach Śląskich.

 

Czy istnieje możliwość wynajmu innego lokalu niż na rynku prywatnym, jeśli nie mieszczę się w kryteriach przyznania lokalu komunalnego?

Mieszkania TBS wspierane są przez państwo i powstały z myślą o osobach posiadających średnie dochody. Czynsz został odgórnie ograniczona w ustawie, a jego wysokość nie może przekroczyć 5% wartości odtworzeniowej mieszkania w skali roku. Miasto Piekary Śląskie w chwili obecnej nie posiadają lokali mieszkalnych utworzonych na podstawie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

 

Ile lokali komunalnych posiada Gmina?

Zasób mieszkaniowy gminy Piekary Śląskie liczy ok. 4500 tys. lokali o różnym standardzie technicznym.

 

Gdy najemca umrze...

GDY NAJEMCA UMRZE…

Kto może wstąpić w stosunek najmu, gdy najemca, z którym gmina podpisała umowę najmu, umrze? Nie jest możliwe nabycie prawa najmu w drodze dziedziczenia, dlatego kodeks cywilny reguluje uprawnienia dla osób wspólnie zamieszkujących ze zmarłym.

Art. 691 k.c. wymienia krąg osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu, a są to:

 • Małżonek niebędący współnajemcą lokalu;
 • Dzieci najemcy i jego współmałżonka;
 • Inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych;
 • Osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Główną przesłanką, którą należy spełnić jest faktyczne zamieszkiwanie z najemcą do chwili jego śmierci, tylko zameldowanie w lokalu nie wywołuje skutków prawnych i nie będzie stanowiło podstawy wstąpienia w stosunek najmu.

 

Wymagana kaucja

WYMAGANA KAUCJA

Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu i jest to maksymalna stawka uregulowana w ustawie.

Kaucji nie pobiera się, jeżeli umowa:

 • dotyczy najmu lokalu zamiennego lub najmu socjalnego lokalu;
 • jest zawierana w związku z zamianą lokalu, a najemca uzyskał zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji.

Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

Prawa najemcy:

 • Podstawowym prawem najemcy mieszkania jest żądanie możliwości zamieszkiwania w wynajmowanym lokalu, czyli żądanie wydania lokalu mieszkalnego przez wynajmującego do korzystania z niego.
 • Najemca ma także prawo wymagać od wynajmującego umożliwienia korzystania z mediów takich jak energia elektryczna, woda, gaz, internet itp.
 • Prawem najemcy jest również prawo do zakończenia stosunku najmu poprzez jednostronne wypowiedzenie umowy najmu.
 • W przypadku zgody właściciela najemca może dokonywać w lokalu ulepszenia.

 

Obowiązki najemcy:

Podstawowym obowiązkiem najemcy jest dokonywanie opłat czynszowych za wynajmowany lokal. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal we właściwym stanie technicznym i higieniczno – sanitarnym, przestrzegać porządku domowego oraz dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku.

Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:

 • podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;
 • okien i drzwi;
 • wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;
 • trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą, osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;
 • pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;
 • etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;
 • przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;
 • innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez: malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
 • malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

 

Podwyżka czynszu

PODWYŻKA CZYNSZU

Gmina może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące. Podwyższanie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy. Termin ten biegnie od dnia,
w którym poprzednia podwyżka zaczęła obowiązywać. Opłaty niezależne od właściciela to opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Podwyżka w wyniku której wysokość czynszu za używanie lokalu w skali roku przekroczy 3% wartości odtworzeniowej lokalu, nie wymaga uzasadnienia przez właściciela a przekroczenie tego wskaźnika może mieć miejsce wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

 

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami i doradcami, aby poznać możliwe rozwiązania swoich trudności.
PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA” SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

PROFIL STOWARZYSZENIA DOGMA NA FACEBOOKU – POST Z INFORMACJAMI NA TEMAT ZAPISÓW DO PUNKTÓW PORADNICZYCH

 

 PROFIL STOWARZYSZENIA DOGMA NA FACEBOOKU
– POST Z INFORMACJAMI NA TEMAT ZAPISÓW DO PUNKTÓW PORADNICZYCH

 

 

Wypowiedzenie umowy najmuWYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU

Przyczyny wypowiedzenia umowy najmu

Powodów, na podstawie których Gmina może wypowiedzieć lokatorowi umowę najmu lokalu mieszkalnego jest kilka:

 • Zadłużenie – Najczęściej to brak regulowania należności za lokal i pozostawanie w zwłoce z płatnościami za okres przynajmniej 3 miesięcy stanowi przyczynę wypowiedzenia.
 • Podnajem – Jeśli bez zgody gminy najemca podnajmie osobie nieuprawnionej lokal mieszkalny musi liczyć się z wypowiedzeniem umowy.
 • Niezamieszkiwanie – W przypadku niezamieszkiwania w lokalu przez okres przynajmniej 12 miesięcy gmina przyjmuje, że dany lokator ma zaspokojone potrzeby mieszkaniowe i wypowie umowę.
 • Naruszenie zasad współżycia społecznego – Jeśli lokator zajmuje lokal w sposób sprzeczny z umową, czy dobrymi obyczajami szczególności rażąco naruszając regulamin porządku domowego.
 • Zaspokojone potrzeby mieszkaniowe – Posiadając tytuł do innego lokalu mieszkalnego, nie spełniamy przesłanek dalszego użytkowania lokalu komunalnego.

 

Czy mogę przywrócić tytuł prawny, spłacając zadłużenie za zajmowany lokal mieszkalny?

Jeśli wypowiedziano tytuł prawny w związku z zaległościami, po uregulowaniu wszystkich zaległości można wnioskować o przywrócenie.

 

Na jaki okres zapewniane jest przez gminę pomieszczenie tymczasowe?

Z byłym najemcą gmina może zawrzeć umowę najmu pomieszczenia tymczasowego na okres od miesiąca do sześciu miesięcy.

 

Co w przypadku wyroku eksmisyjnego?

CO W PRZYPADKU WYROKU EKSMISYJNEGO?

Czy mogę liczyć na zapewnienie przez gminę innego lokalu, realizując wyrok eksmisyjny?

Decyzja o przyznaniu uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego należy do uznania sądu.

Obligatoryjnie najem socjalny otrzymują:

 • kobiety w ciąży,
 • małoletni,
 • osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ubezwłasnowolnieni oraz osoby sprawujące nad nimi opiekę i wspólnie z nim zamieszkujące,
 • obłożnie chorzy,
 • emeryci lub renciści spełniający kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
 • osoby posiadające status bezrobotnego,
 • osoby spełniające przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

Sąd może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu lub swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie współlokatorom. W przypadku,
gdy powodem opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie lub wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego, wówczas sąd zwolniony z orzekania o lokalu socjalnym.

 

Jaki obowiązek ma gmina w przypadku prawa do lokalu socjalnego zasądzonego wyrokiem sądu?

Orzekając o  uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, eksmisja wówczas jest wstrzymywana.

 

Co warto wiedzieć, wykupując mieszkanie komunalne?

CO WARTO WIEDZIEĆ, WYKUPUJĄC MIESZKANIE KOMUNALNE?

Każda gmina uchwala indywidualne warunki na jakich można nabyć lokal mieszkalny w którym się zamieszkuje. Wykup mieszkania komunalnego jest opłacalny finansowo, bo najemca płaci tylko część wartości mieszkania otrzymując od gminy bonifikatę przy jego zakupie. W zależności od miasta, lokalizacji, daty oddania budynku do użytku, jego stanu technicznego oraz wysokości bonifikaty mieszkanie komunalne można wykupić nawet za mniej niż połowę ceny rynkowej. Poza wieloma zaletami możliwości wykupu mieszkania od gminy, musimy pamiętać, że stając się właścicielem lokalu obowiązują nas inne zasady gospodarowania swoim mieniem. Dotychczas płacimy gminie czynsz najmu, który jest ustalany przez dane miasto. Ma to swoje plusy, bo nic poza zapłatą czynszu nas nie obciąża, a inne koszty pokrywane są przez właściciela czyli gminę.

Inaczej będzie wyglądał koszt utrzymania lokalu po wykupie. Za utrzymanie lokalu i części wspólnych zarządca budynku, pobiera opłaty eksploatacyjne i remontowe ustalane uchwałą wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku potrzeby wykonania dużego remontu, jeśli wspólnota nie posiada środków na funduszu remontowym, każdy z właścicieli proporcjonalnie do swojego udziału będzie ponosił dodatkowy koszt. Wówczas głównym aktem prawnym regulującym podstawowe prawa i obowiązku będzie ustawa o własności lokali. Dodatkowo musimy pamiętać, że sprzedaż nieruchomości w ciągu pięciu lat od momentu jej nabycia wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku dochodowego oraz utratą bonifikaty.

 

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka PIEKARY ŚLĄSKIE

Masz problem, czujesz się bezradny, nie wiesz od czego zacząć? Masz pytania, wątpliwości?
Obawiasz się o swoje prawa?

Do dyspozycji jest nasza infolinia: 798869559. Po prostu zadzwoń!

 

 

25
sty

TYDZIEŃ BEZ DŁUGÓW 14-20 LISTOPADA 2022 (Piekary Śląskie)

Konsumpcyjny tryb życia większości z nas powoduje, że nabywamy coraz to nowe dobra materialne. Niejednokrotnie zdarza się tak, że do nabycia określonego dobra musimy zaciągnąć pożyczkę czy kredyt. W wielu przypadkach decyzja o pożyczce czy kredycie kończy się powstaniem długu, sprawą w sądzie czy w końcu egzekucją komorniczą.

Istnieje jednak wiele sposobów ułatwiających radzenie sobie z długami. W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego “DOGMA” edukacji prawnej, przedstawiamy Państwu kilka propozycji i rozwiązań ułatwiających planowanie budżetu oraz wydatków gospodarstwa domowego, jak również sposoby radzenia sobie z powstałymi już zadłużeniami. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku.

 

Logo Dogma Pomoc i napis: 17 listopada Dzień bez długów17 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bez Długów. Z problemem zadłużenia borykają się miliony Polaków. Święto ma na celu uświadomić wszystkim, jak ważne jest dążenie do pozbycia się zaległości finansowych. Statystyki pokazują, że większość z zadłużonych nie ma pojęcia, jak wyjść z długów.

W ramach Dnia Bez Długów uruchomiona zostaje specjalna infolinia dla osób zadłużonych. Dzwoniąc pod numer tel. 505 008 647 w godz. 8.00 – 12.00, będzie można uzyskać bezpłatną poradę specjalisty ws. zadłużeń.

Jeśli obawiasz się, że ktoś chce Cię oszukać, jeśli masz wątpliwości przy zawieraniu umowy kredytowej lub obawiasz się, że nie spłacisz swoich zobowiązań finansowych – nasi eksperci doradzą Ci jak wyjść z opresji. Możesz skorzystać z darmowej porady, która wskaże Ci kierunek działania, uzupełni wiedzę i da nadzieję na poprawę sytuacji.

 

Prawnicy, doradcy obywatelscy oraz mediatorzy ze Stowarzyszenia „DOGMA” świadczą darmową pomoc prawną w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Porady prawne udzielane są również telefonicznie. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną:

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku. Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

 

Dłonie osoby trzymającej rachunki i obliczającej coś na kalkulatorze. Napis: Planowanie budżetu domowego

Planowanie budżetu domowego

Planowanie budżetu domowego i związanych z nim wydatków to pierwszy krok, który pozwoli uniknąć nam w przyszłości zadłużenia czy to mieszkaniowego, alimentacyjnego czy związanego z zaciągniętym kredytem bądź pożyczką.

Jeśli w sposób właściwy i precyzyjny spiszemy sobie na kartce, jakie są nasze stałe, miesięczne wydatki (czynsz, opłaty za wodę, gaz, prąd, abonamenty RTV czy za telefon, alimenty etc.), będziemy mogli zaplanować również inne zakupy czy inwestycje.

Decydując się wówczas na kredyt czy pożyczkę, będziemy wiedzieć, na jak wysoką ratę możemy sobie pozwolić, by nie naruszyła ona naszego domowego budżetu.

Pamiętajmy, najważniejsze są koszty związane z naszym utrzymaniem, a wszystko to, co nam zostało wyznaczy nam nasze możliwości w kontekście kolejnych wydatków np. remontowych, zakupu nowego samochodu etc.

Jeśli macie Państwo wątpliwości albo nie wiecie, w jaki sposób rozplanować sobie domowy budżet, skorzystajcie z pomocy naszych prawników, doradców obywatelskich czy mediatorów, którzy pomogą wam w sporządzeniu takiego planu i dokładnie wytłumaczą na co trzeba uważać.

 

Młoda kobieta otoczona chmurą rozsypujących się banknotów. Napis: Czym kierować się przy zaciągnięciu pożyczki bądź kredytu?Czym kierować się przy zaciągnięciu pożyczki bądź kredytu?

Jeśli mamy do dyspozycji wolne środki, które pozostają po opłaceniu koniecznych wydatków związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego i jednocześnie stoimy przed decyzją, czy np. przeprowadzić remont bądź zmienić samochód, ale nie mamy na ten moment wystarczającej ilości pieniędzy, wówczas z pomocą przychodzi wiele firm pożyczkowych i pojawia się lawina ofert kredytowych.

Nie wszystkie firmy są jednak naszymi sprzymierzeńcami!

Aby skorzystać z możliwości pożyczki czy kredytu konsumenckiego, warto UPEWNIĆ SIĘ, że firma, do której udajemy się po pieniądze to nie PARABANK. Dobrze jest sprawdzić w internecie opinie o firmie, poczytać czy nie są to oszuści i pamiętać, że skorzystanie ze wsparcia takiej firmy może narazić nas i naszą rodzinę na wielkie straty finansowe.

Parabanki, jako że nie wymagają zbyt wielu dokumentów do udzielenia pożyczki, są interesującą formą wsparcia finansowego. Niestety, podmioty te naliczają później potężne koszty związane z udzieloną pożyczką np. w wysokości 200-300% zaciągniętej kwoty pieniędzy, dodatkowo zdarzają się sytuacje, że pracownicy takiej firmy nachodzą dłużników w domu.

Dlatego decydując się na pożyczkę, należy sprawdzić firmy, które udzielają takiego świadczenia, a jeśli nie mamy jak tego zrobić, wtedy możemy zwrócić się do prawników, doradców obywatelskich czy mediatorów Stowarzyszenia DOGMA o pomoc i udzielenie kilku wskazówek, czym się kierować i na co zwrócić uwagę biorąc pożyczkę.

 

Kobieta przecinająca nożyczkami kartę kredytową. Napis: Jak radzić sobie z zadłużeniem?Jak radzić sobie z zadłużeniem?

W wielu przypadkach zgłaszają się do nas klienci, którzy popadli już w zadłużenie. Niektórzy nie zapłacili np. ostatnich trzech rat, niektórzy są już na etapie sądowym, a wobec innych toczy się już egzekucja komornicza.

NIE MA SYTUACJI BEZ WYJŚCIA

Jeśli nie możemy zapłacić kolejnych rat, rozpocznijmy rozmowę np. z bankiem czy firmą dostarczającą energię. Postarajmy się wypracować z firmą ugodę co do spłaty zaległości i płatności kolejnych rat. Być może firma zdecyduje się na zmianę umowę i jej warunków.

Będąc na etapie sądowym także mamy możliwość ugodowego porozumienia się z firmą, która nas pozwała. Oprócz tego mamy możliwość złożenia w sądzie wniosku o przyznanie pełnomocnika z urzędu, zwolnienia z kosztów sądowych czy złożenia w sądzie wniosku o nieobciążanie kosztami postępowania w sytuacji przegrania sprawy.

Również podczas trwającej już egzekucji komorniczej, możemy porozumieć się z wierzycielem i doprowadzić np. do zawieszenia egzekucji.

Jeśli nie będziesz wiedział, jak takie wnioski napisać albo jak prowadzić negocjacje z wierzycielem, skorzystaj z pomocy naszych prawników, doradców obywatelskich, czy mediatorów.

 

Jeśli nie wiedzą Państwo, jak prowadzić negocjacje w wierzycielem lub napisać odpowiedni wniosek, zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami i doradcami,

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku – Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

 

Kobieta i mężczyzna siedzą na kanapie i pochylają się z troską nad dokumentami leżącymi na stoliku. Napis: Upadłość konsumenckaUpadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to przede wszystkim postępowanie sądowe skierowane wyłącznie dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności. Umożliwiona została jedynie tym, którzy są niewypłacalni, a jej głównym celem jest oddłużenie z całego lub części zadłużenia, których konsument nie będzie w stanie spłacić.

Jeśli zatem mamy kilka, różnorodnych czy nawet jednorodnych zadłużeń, straciliśmy pracę np. na skutek zachorowania, czy innych przyczyn, nie stać nas na utrzymanie domu a co dopiero na spłacenie długu, to zawsze możemy skorzystać z możliwości upadłości konsumenckiej.

Na początku trzeba przygotować wszystkie dokumenty, z których wynika zadłużenie, przygotować listę własnych wydatków, opisać jakie ma się w domu składniki majątku i określić ich wartość (np. samochód, tv, meble etc.). Następnie należy sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości.

Sąd który orzeknie Twoją upadłość konsumencką wyznaczy syndyka, z którym będziesz wspólnie ustalał dalszy plan działania, spłaty zadłużenia, być może umorzenia części długów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem, w którym opisaliśmy bardziej szczegółowo temat upadłości konsumenckiej:

Poradnik w wersji flipbook. Antywindykacja

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA” SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka PIEKARY ŚLĄSKIE

 

12
gru

SPADEK I DZIEDZICZENIE (Piekary Śląskie)

Obszar dziedziczenia jest tematyką, która powinna zainteresować każdego, niezależnie od wieku, stanu zdrowia i pozycji zawodowej. Każdy z nas wcześniej czy później zetknie się z problemem dziedziczenia – czy to jako spadkobierca, czy też jako testator, czyli osoba sporządzająca testament. Zwykle zapoznajemy się z zasadami prawa spadkowego wtedy, gdy myślimy o przekazaniu majątku bliskim, a także, gdy przychodzi nam załatwiać sprawy spadkowe, gdyż stajemy się spadkobiercami.

Niech przedstawiony poniżej materiał będzie swoistego rodzaju drogowskazem przekazującym wiedzę o tym, jakie i komu przysługują prawa. Zapoznanie się z problematyką dotyczącą dziedziczenia bez wątpienia ułatwi porządkowanie trudnych spraw majątkowych.

 

Siwowłosy mężczyzna siedzący przy biurku i przeglądający kalendarz. Napis: Podstawowe pojęcia dotyczące dziedziczenia

PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE DZIEDZICZENIA

Spadek – ogół praw i obowiązków przechodzących na spadkobiercę (spadkobierców)

Testament – jednostronna czynność prawna zawierająca rozrządzenie przez spadkodawcę (testatora) swoim majątkiem na wypadek śmierci

Spadkodawca (testator) – osoba fizyczna, po której śmierci jej majątek przechodzi na inne osoby

Spadkobierca – podmiot, na który przechodzi ogół praw i obowiązków zmarłego (osoba fizyczna, osoba prawna)

Dziedziczenie – przejście, na skutek śmierci osoby fizycznej, ogółu praw i obowiązków na spadkobiorcę/spadkobierców

Wstępni – przodkowie, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie

Zstępni – potomkowie, tj. dzieci, wnuki, prawnuki

Dziedziczenie testamentowe – mamy z nim do czynienia, gdy spadkobierca pozostawił ważny testament.

Dziedziczenie ustawowe – mamy z nim do czynienia, gdy nie zostanie sporządzony ważny testament.

 

Ilustrowany schemat przedstawiający worek z tytułem: Masa spadkowa/ Po lewej stronie znajdują się rzeczy, które wchodzą w jej skład: gotówka, samochód, dom. Po prawej stronie znajdują się rzeczy, które się do niej nie zaliczają: długi i kredyty.

 

 

Starszy, siwowłosy mężczyzna w jasnej koszuli rozmawia z ciemnowłosym mężczyzną w granatowym garniturze, który podpisuje dokumenty związane z testamentem. Napis: Dziedziczenie ustawowe

DZIEDZICZENIE USTAWOWE

Dziedziczenie stanowi powołanie spadkobiercy do spadku, które jest możliwe na podstawie ustawy lub na podstawie testamentu.

Dziedziczenie ustawowe zmierza do pozostawienia majątku spadkowego osobom najbliższym spadkodawcy, tj. jego małżonkowi i krewnym. Ma miejsce przede wszystkim wówczas, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu. Ponadto dziedziczenie ustawowe następuje w sytuacji, gdy:

 •  testament jest nieważny,
 •  testament został przez spadkodawcę odwołany,
 •  osoby wskazane w testamencie zostały uznane za niegodne dziedziczenia,
 •  osoby wskazane w testamencie nie przeżyły spadkodawcy,
 •  osoby wskazane w testamencie odrzuciły spadek.

 

Kto dziedziczy na podstawie ustawy?

Prawo spadkowe przewiduje krąg podmiotów uprawnionych do dziedziczenia w pierwszej kolejności (grupy spadkobierców) względem pozostałych uprawnionych wskazanych w Kodeksie cywilnym.

 

Wyróżniamy następujące grupy spadkobierców:

I grupa spadkobierców: Zstępni i małżonek

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych.

 

II grupa spadkobierców: Małżonek, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa

W przypadku braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym.

Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

 

III grupa spadkobierców: Dziadkowie, zstępni dziadków

W przypadku braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, dziedziczą oni w częściach równych. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

 

IV grupa spadkobierców: Pasierbowie

W przypadku braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

 

V grupa spadkobierców: Gmina lub Skarb Państwa

W przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. W sytuacji jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką dziedziczenia, w przygotowanym przez nas poniższym poradniku:

Poradnik prawny flipbook. Otworzy się w nowej karcie. Spadek testament zachowek. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

 

Dłonie człowieka piszącego coś w notesie na drewnianym stole. Napis: Testament i jego formy

TESTAMENT I JEGO FORMY

Testament jest jedyną czynnością prawną, mocą której można rozrządzić swym majątkiem na wypadek śmierci.

Testament jest czynnością prawną:

 •  jednostronną,
 •  osobistą,
 •  nieskierowaną do konkretnego adresata,
 •  odwołalną.

 

Kto może sporządzić i odwołać testament?

Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.

Testament można odwołać poprzez:

 •  sporządzenie nowego testamentu,
 •  zniszczenie testamentu lub pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność,
 •  dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

 

Wyróżniamy następujące formy testamentu:

I. Testamenty zwykłe:
 • holograficzny (własnoręczny) – spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą,
 • notarialny – testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego,
 • allograficzny – spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.
II. Testamenty szczególne:
 • ustny – jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków,
 • podróżny – podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków,
 • wojskowy – ograniczony do żołnierzy Sił Zbrojnych pełniących czynną służbę wojskową, pracowników cywilnych zatrudnionych w Siłach Zbrojnych oraz osób cywilnych towarzyszących Siłom Zbrojnym.

 

Należy zwrócić uwagę, że testamenty szczególne tracą moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu.

 

Celem uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dziedziczenia testamentowego

zapraszamy do zapoznania się z poniższym materiałem:

 

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami i doradcami,
aby poznać swoje prawa związane z dziedziczeniem

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku – Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

 

Stos dwuzłotówek. Napis: Zachowek

ZACHOWEK 

Instytucja zachowku, uregulowana została w przepisach art. 991 – 1011 Kodeksu cywilnego. Przewiduje ona ustawową ochronę interesów majątkowych osób najbliższych spadkodawcy przed
krzywdzącym je rozrządzeniem przez niego majątkiem na wypadek śmierci.

Osobami najbliższymi spadkodawcy uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy.

Zwrócić jednak należy uwagę, że powyższe nie oznacza, że każda z wymienionych kategorii podmiotowych będzie uprawniona do zachowku w każdym czasie. Prawo do zachowku przysługuje zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy jedynie wtedy, gdyby w danym konkretnym wypadku byli powołani do spadku z ustawy. O kolejności powołania w tym zakresie decydują zaś przepisy o ustawowym porządku dziedziczenia

 

Zachowek ma na celu celu ochronę interesów majątkowych najbliższej rodziny, która straciła możliwość dziedziczenia należnej z ustawy części spadku, w wyniku powołania do spadkobrania tylko niektórych osób z grona spadkobierców ustawowych lub osób trzecich.

 

Ile wynosi zachowek?

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.

W sytuacji, jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku (w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, powołania do spadku, bądź zapisu), przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

 

Czy roszczenie o zapłatę zachowku ulega przedawnieniu?

Roszczenie o zapłatę zachowku, z upływem czasu ulega przedawnieniu. Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku wynosi 5 lat. Zwrócić należy uwagę na dwa sposoby liczenia początku tego terminu, w zależności od tego, czy spadkodawca sporządził testament, czy nie.

W przypadku, gdy testamentu nie było, termin przedawnienia należy liczyć od dnia otwarcia spadku (tj. od śmierci spadkodawcy). W przypadku, gdy spadkodawca sporządził testament, termin pięcioletni liczy się od chwili ogłoszenia testamentu.

 

Ulotka prawna PDF. Zachowek - kiedy się należy i jako go otrzymać?

 

Mężczyzna stoki przy biurku obok maszyny do pisania i patrzy w okno. Napis: Wydziedziczenie i niegodność dziedziczenia

WYDZIEDZICZENIE I NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA

Niegodność dziedziczenia opiera się na założeniu, że w pewnych sytuacjach względy natury etycznej
przemawiają za pozbawieniem określonej osoby możliwości dziedziczenia po określonym spadkodawcy.

Przepis art. 928 § 1 Kodeksu cywilnego wyznacza trzy przyczyny uznania przez sąd spadkobiercy za
niegodnego:

 • dopuszczenie się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy,
 • nakłonienie podstępem lub groźbą spadkodawcy do sporządzenia lub odwołania testamentu albo przeszkodzenie spadkodawcy podstępem lub groźbą w dokonaniu jednej z tych czynności,
 • umyślne ukrycie lub zniszczenie testamentu spadkodawcy, jego podrobienie lub przerobienie albo świadome skorzystanie z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

 

Uznanie za niegodnego dziedziczenia wyłącza spadkobiercę od dziedziczenia, tak jakby nie dożył chwili otwarcia spadku. Osobą uprawnioną do wystąpienia z powództwem o uznanie osoby za niegodną dziedziczenia jest każdy, kto ma w tym interes.

 

Czy testator może pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców uprawnienia do zachowku?

Testator poprzez wyrażenie woli wydziedziczenia konkretnej osoby ma możliwość pozbawienia zstępnych, małżonka i rodziców uprawnienia do zachowku. Wówczas testator musi podać przyczynę wydziedziczenia, powinna ona jasno wynikać z treści testamentu.

 

Jakie mogą być podstawy wydziedziczenia?

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawniony do zachowku:

 1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
 2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,
 3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami i doradcami, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące dziedziczenia.

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA”
SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka PIEKARY ŚLĄSKIE

 

 

15
paź

TYDZIEŃ MEDIACJI 18-22 PAŹDZIERNIKA (Piekary Śląskie)

Rozstrzyganie konfliktów w oparciu o tradycyjny system sądownictwa powszechnego niesie ze sobą wiele trudnych emocji. Dlatego wtedy, gdy jest to możliwe warto wziąć pod uwagę skorzystanie z alternatywnych form rozwiązywania sporów czyli ADR (ang. Alternative Dispute Resolution). Jedną z nich są mediacje. 

 

Męska ręka blokuje przewracające się, stojące w kręgu drewniane klocki domino. Napis: Czym jest mediacja?CZYM JEST MEDIACJA?

Mediacja to próba doprowadzenia do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu przy udziale mediatora, który wspiera przebieg rozmów i pomaga w wypracowaniu porozumienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z mediacji można skorzystać przed złożeniem sprawy do Sądu i wtedy mamy do czynienia z mediacją pozasądową lub w trakcie trwania postępowania sądowego i wtedy jest to mediacja sądowa.

 

Celami mediacji są:

 • stworzenie stronom warunków do wypracowania wzajemnego porozumienia
 • podjęcie próby zakończenia konfliktu w sposób ugodowy
 • realizacja zasady win/win, każda ze stron konfliktu czuje się wygrana
 • złagodzenie i wygaszenie sporu
 • budowa wzajemnej relacji opartej na zaufaniu

 

 

Mężczyzna i kobieta ustalają coś przy biurku z dokumentami oraz symbolami prawniczymi: młotkiem sędziowskim i wagą Temidy. Napis: Moc prawna mediacjiMOC PRAWNA MEDIACJI

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd ma moc prawną na równi z ugodą zawartą bezpośrednio przed Sądem.

Ugoda mediacyjna zatwierdzona przez Sąd stanowi tytuł egzekucyjny, który podlega wykonaniu w drodze egzekucji komorniczej. Ugoda zawarta w mediacji powinna być zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego, nie powinna zmierzać do obejścia prawa, być zrozumiała i nie zawierać sprzeczności.

 

Para młodych ludzi, kobieta i mężczyzna słuchają z uwagą kobiety - ekspertki. Napis: Jakie sprawy mogą zostać poddane mediacji?JAKIE SPRAWY MOGĄ ZOSTAĆ PODDANE MEDIACJI?

Do przykładowych spraw, jakie mogą zostać rozstrzygnięte w wyniku mediacji należą spory:

 • rodzinne
 • sąsiedzkie
 • cywilne
 • karne
 • odszkodowawcze
 • wynikające z prawa pracy

 

Młoda, ubrana na czarno, uśmiechnięta kobieta bierze udział w spotkaniu biznesowym. Napis: Kto może zostać mediatorem?KTO MOŻE ZOSTAĆ MEDIATOREM?

Mediatorem może zostać zgodnie z art. 183 kodeksu postępowania cywilnego osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.

Mediator posiada fachową, profesjonalną wiedzę ukierunkowaną na pomoc w rozwiązywaniu sporów i konfliktów. Ma wiedzę teoretyczną i praktyczną, która stanowi narzędzie do zażegnania konfliktu pomiędzy stronami. Mediator nie posiada władzy podejmowania decyzji za strony konfliktu, nie może narzucić im własnego zdania lub rozwiązania problemu. Pomaga stronom we wzajemnym wysłuchaniu się, przedstawieniu argumentów oraz odnalezieniu wspólnych interesów i wypracowaniu możliwych rozwiązań.

 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa mediator zobowiązany jest do przestrzegania zasady POUFNOŚCI, BEZSTRONNOŚCI, NEUTRALNOŚCI oraz DOBROWOLNOŚCI.

Mediator jest moderatorem dyskusji pomiędzy zwaśnionymi stronami, który usuwa występujące bariery komunikacji, aby strony doszły do wzajemnie akceptowalnego porozumienia. Mediatora nie można powołać na świadka w przypadku nie dojścia stron do porozumienia i konieczności wytoczenia powództwa. 

 

Mediator musi zachować wszystko, o czym dowiedział się w trakcie mediacji, w tajemnicy. Nie ma prawa udostępniać informacji z przebiegu mediacji innym osobom, chyba, że strony obopólnie wyrażą na to zgodę.

 

Zapraszamy do przeczytania poradnika, w którym poruszone są m.in. najistotniejsze kwestie dotyczące mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania konfliktów:

Poradnik prawny flipbook. Otworzy się w nowej karcie. Negocjacje i mediacje jako formy pozasądowego rozwiązywania konfliktu. Poniżej znajduje się link z plikiem PDF.

 

Cztery dłonie w geście OK. Napis: Zalety mediacji.

ZALETY MEDIACJI

Korzystnymi stronami rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje są:

 • odformalizowana procedura
 • szybkość postępowania
 • budowanie lub odbudowa relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym zaufaniu
 • osiągnięcie wzajemnie wypracowanego porozumienia
 • rozwiązywanie konfliktu na miarę potrzeb stron
 • zapewnienie równości stronom sporu
 • umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się i prezentację swoich racji
 • brak jest przegranych, obowiązuje zasada WIN/WIN
 • poufność

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA”
SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Starszy, siwowłosy mężczyzna siedzi przy biurku i przegląda kalendarz. Napis: Mediacja w sprawach spadkowych.

MEDIACJA W SPRAWACH SPADKOWYCH 

Przedmiotem mediacji w sprawach spadkowych mogą być:

 • sprawy o zapłatę zachowku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o ustalenie masy spadkowej
 • sprawy o realizację poleceń i zapisów zawartych w testamencie

 

 

Więcej na temat mediacji w sprawach spadkowych można przeczytać w poradniku:

Poradnik prawny flipbook. Otworzy się w nowej karcie. Mediacja w sprawach spadkowych. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

 

Młoda dziewczyna doradza w zakupach parze: kobiecie i mężczyźnie przy gablocie z biżuterią. Napis: Mediacja w sprawach konsumenckich

MEDIACJA W SPRAWACH KONSUMENCKICH 

Przedmiotem mediacji w sprawach konsumenckich mogą być:

 • sprawy o obniżenie ceny zakupionego towaru
 • sprawy o wymianę wadliwego towaru
 • sprawy o zwrot pieniędzy za zakup towaru
 • sprawy o reklamację nieprawidłowo wykonanej usługi
 • sprawy związane z niemożnością dojścia umowy do skutku
 • spory związane z postanowieniami zawartymi w umowie sprzedaży, umowach o świadczenie usług: telekomunikacyjnych, turystycznych, przewozowych i pocztowych, energetycznych, edukacyjnych

Mediacje dotyczące spraw konsumenckich mogą być prowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

 

Więcej na temat mediacji w sprawach konsumenckich można przeczytać w poradniku:

 

Poradnik prawny flipbook. Otworzy się w nowej karcie. Mediacja w sprawach konsumenckich. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

 

 

Stos dwuzłotówek. Napis: Koszty mediacjiKOSZTY MEDIACJI 

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mediacja jest usługą świadczoną BEZPŁATNIE, dla osób które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przy udziale Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej jest dla konsumentów NIEODPŁATNE. Regulamin może przewidywać pobieranie od konsumentów opłat, jeżeli ich łączna wysokość nie utrudnia znacząco konsumentowi dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

GDY BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY – ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW
POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku – Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

 

 

8
paź

MEDIACJE PRACOWNICZE

Jakie zobowiązania wobec pracowników ma pracodawca? Na czym polega dyskryminacja w miejscu pracy i czym przejawia się mobbing? Jakie rodzaje konfliktów występują w zakładzie pracy i jakie są ich przyczyny? – na te i inne pytania odpowie w naszym materiale filmowym Pani Paula Majcher-Guzik – mediator i doradca obywatelski współpracujący ze Stowarzyszeniem “DOGMA”.

W zakładzie pracy często spotykamy się z konfliktem pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W środowisku pracowniczym może dochodzić do wielu dysonansów z uwagi na dużą liczbę osób. Częstość występowania sytuacji konfliktogennych jest zaprzeczeniem zasady współdziałania i współpracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W razie wystąpienia sporu pracownik oraz pracodawca powinni dążyć do jego ugodowego zakończenia.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa pracy lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i zapisz się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ 

26
maj

Wakacje w dobie koronawirusa

Czy można zrezygnować z wycieczki lub zmienić jej termin? Jak uzyskać zwrot gotówki za wyjazd odwołany z powodu koronawirusa? Co bardziej się opłaca – zmiana terminu czy zwrot gotówki? W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie otrzymujemy wiele pytań dotyczących zarezerwowanych lub wykupionych wycieczek w okresie wakacyjnym.

Ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa nie zablokują jednak możliwości podróżowania po kraju i po świecie. Nie musimy więc rezygnować ze wszystkich wakacyjnych planów.

Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego, w którym adwokat Marek Maślanka opowie o prawnych aspektach organizacji imprez turystycznych oraz uprawnieniach biur podróży i ich klientów.

Jeśli mają Państwo wątpliwości i zastrzeżenia co do prawidłowości składanych propozycji przez organizatorów turystyki – zachęcamy do kontaktu z prawnikami i doradcami ze Stowarzyszenia „DOGMA”. Zapisz się na darmową poradę prawną w swojej miejscowości TUTAJ

11
maj

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WZIĘCIA KREDYTU?

Myślisz o wzięciu kredytu? Na co uważać, gdy już się na niego zdecydujemy? Przedstawiamy kilka uwag o tym, co należy wziąć pod uwagę rozważając ofertę kredytu lub pożyczki i jak ocenić czy rzeczywiście jest ona dla nas korzystna i odpowiednia.

Pożyczaj od zaufanych instytucji – najlepiej banków, których regulacje i praktyki są najbardziej poddawane kontroli wyspecjalizowanych instytucji nadzoru. Ich działalność przynajmniej co do zasady jest najbardziej transparentna, a w przypadku sporu mamy pewność, że będziemy mieli gdzie skierować naszą korespondencję i od kogo dochodzić naszych roszczeń.

 

Przeanalizuj obiektywne wskaźniki, które pomogą porównać oferty i zorientować się w rzeczywistych kosztach proponowanego kredytu/pożyczki.

Najważniejsze z nich to:

RRSO – czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Dzięki niej, w łatwy sposób porównasz, który kredyt jest tańszy. Każdy bank musi ją wyliczać zgodnie z tym samym wzorem i zasadami określonymi w ustawie o kredycie konsumenckim. Na tej podstawie możesz porównywać różne oferty kredytów w bankach lub innych instytucjach finansowych.

RRSO bierze pod uwagę oprocentowanie kredytu oraz inne koszty, jak opłaty i prowizje.

Uwaga!

Im niższe RRSO, tym lepiej – porównaj kilka ofert z kilku banków na ten sam okres i dla tej samej kwoty, aby wybrać najtańszą. Kieruj się RRSO a nie nominalnym oprocentowaniem – być może okaże się, że zamiast obiecanych 10 % po dodaniu nawet 20 % prowizji czy ubezpieczenia RRSO wzrośnie do ponad 30% w skali roku!

 

Całkowity koszt kredytu – czyli ile faktycznie będziesz musiał zwrócić oprócz pożyczonej kwoty kredytu. Jeśli np. pożyczasz 10.000 zł, a całkowity koszt kredytu wynosi 2.150 zł (np. odsetki, prowizja za udzielenie kredytu, opłata związana z ubezpieczeniem spłaty kredytu, jeśli z niego skorzystasz itp.), to oznacza, że łącznie oddasz 12.150 zł.

CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU = PROWIZJA + ODSETKI OD KREDYTU + UBEZPIECZENIE SPŁATY

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim bank jest zobowiązany do wyliczenia całkowitego kosztu kredytu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie:

 •  zakłada, że oprocentowanie Twojego kredytu przez cały okres spłaty będzie takie jak w dniu zawarcia umowy,
 • nie uwzględnia żadnych zmian wpływających później na jego koszt np. wcześniejszej spłaty (nadpłaty kredytu przed terminem) czy zaprzestania spłaty kredytu na czas,
 • zakłada również konkretne daty, co do czasu wypłaty i spłaty kredyt.

Uwaga!

Biorąc powyższe pod uwagę, faktyczny całkowity koszt kredytu, który poniesiesz, może być się różnić od tego wyliczonego na dzień zawarcia umowy.

 

Całkowita kwota kredytu, czyli ile otrzymasz „na rękę”. Banki wyliczają ją zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. Zgodnie z ustawą, o kredycie konsumenckim jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które banki udostępniają konsumentom na podstawie umowy o kredyt.

CAŁKOWITA KWOTA KREDYTU = KWOTA KREDYTU – OPŁATY/PROWIZJE DOLICZONE DO KREDYTU

Uwaga!

Zaciągając kredyt w kwocie 10.000 zł. „na rękę” możesz otrzymać np. tylko 8.500 zł gdyż kwota kredytu często zawiera kredytowane przez bank opłaty i prowizje, a całkowita kwota kredytu to tylko środki przekazane do swobodnej dyspozycji.

 

Całkowita kwota do zapłaty jest sumą całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu. Obowiązek jej wyliczenia wynika z ustawy o kredycie konsumenckim.

CAŁKOWITA KWOTA do ZAPŁATY = CAŁKOWITA KWOTA KREDYTU + CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU

Uwaga!

Im bardziej całkowita kwota do zapłaty jest zbliżona do całkowitej kwoty kredytu tym oferta jest korzystniejsza

 

Okres spłaty – im dłuższy okres, tym niższa rata, ale wyższy całkowity koszt kredytu. Decydując się na dłuższy czas kredytowania, warto zapytać bank o warunki skorzystania z wcześniejszej spłaty kredytu lub wakacji kredytowych. Kredytodawca może zastrzec w umowie prowizję za wcześniejszą spłatę, chociaż banki odchodzą już od takich praktyk.

 

Wakacje kredytowe – to możliwość oferowana przez część instytucji polegająca na zawieszeniu spłaty rat na pewien czas. Klient może zawiesić spłatę całej raty, samego kapitału bądź wyłącznie odsetek.

Największą redukcję kosztów odczują osoby, które zawieszą pełną ratę kapitałowo-odsetkową, ale te osoby poniosą również największe koszty związane z zawieszeniem. Należy pamiętać, że w niektórych bankach spłata zostaje odroczona w czasie, ale na podstawie zawartego aneksu odsetki należne za okres zawieszenia spłaty dodawane są do całkowitej kwoty kredytu i od tej sumy banki obliczają kolejne odsetki – może to powodować nawet dwukrotne naliczenie odsetek. Jest to opcja zdecydowanie najdroższa, ale dająca też największą ulgę w przypadku utraty źródła dochodu

Dla osób, które niedawno zaczęły spłacać kredyt, większą ulgą od zawieszenia kapitału może być zawieszenie spłaty samych odsetek. W przypadku zastosowania równych rat spłaty zadłużenia (a to najczęstszy przypadek) w pierwszej części okresu kredytowania istotny udział w racie mają odsetki. Im dłużej spłacamy kredyt, ta proporcja zaczyna się zmieniać na korzyść kapitału. Warto zajrzeć do harmonogramu spłaty kredytu i sprawdzić, jaki jest aktualny stosunek odsetek do spłacanego kapitału w kolejnych ratach.

Uwaga!

Korzystanie z wakacji kredytowych może przynieść ulgę zwykle od 1 do 3 miesięcy (czasami do 6 miesięcy), ale musisz się liczyć z konsekwencjami. Zawieszenie rat nie zwalnia bowiem z płatności, a tylko przesuwa je w czasie. W efekcie przyszłe raty mogą proporcjonalnie wzrosnąć o niezapłaconą część. Alternatywą jest wydłużenie okresu spłaty kredytu, a zatem też zwiększenie czasu naliczania odsetek. Trzeba poważnie rozważyć, czy korzystanie z wakacji kredytowych na pewno jest niezbędne, bo wiąże się zawsze z dodatkowymi kosztami.

 

Promocje bankowe – bądź czujny! Często zdarza się, że efektowne opakowanie kryje towar kiepskiej jakości. Podobnie z „superatrakcyjnymi” produktami bankowymi – są one często skonstruowane tak, by albo ukryć to, że ich celem jest zmaksymalizowanie zysku i obejście ustawy antylichwiarskiej lub reklama, która ma przyciągnąć klienta do banku, a tam dopiero na miejscu dowie się (lub nie) o prawdziwych warunkach super oferty. Nie zawsze tak jest – ale chwytliwe nazwy kredytu czy pożyczki to często opakowanie zwykłego, standardowego produktu by uczynić go droższym, hasła takie jak: „raty bez odsetek”, „pożyczka bez zaświadczeń”, „0%” itp. – powinny wyostrzyć uwagę i tym bardziej skłonić do przeczytania wszystkich „*”, informacji napisanych drobną czcionką, na marginesie głównego tekstu – paradoksalnie one zawierają najistotniejsze informacje i celowo nie są eksponowane.

 

Oprocentowanie – jest jednym z najbardziej istotnych parametrów kredytu gotówkowego. To ten czynnik ma największy wpływ na to, ile będziemy musieli zapłacić kredytodawcy za pożyczenie nam pieniędzy. Oprocentowanie zobowiązania może być stałe lub zmienne – od nas zależy, które rozwiązanie wybierzemy.

Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem daje nam większe bezpieczeństwo. Przy takim zobowiązaniu nasza rata nie podlega ryzyku zmiany stopy procentowej. To po prostu kredyt gotówkowy, który nie zaskoczy nas większymi kosztami, gdyby doszło do podwyższenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Ale bezpieczeństwo i niezmienna wysokość raty kosztują.

Kredyt gotówkowy ze zmiennym oprocentowaniem pozbawiony jest takiej ochrony – ale w większości przypadków jest tańszym zobowiązaniem – przynajmniej do czasu, aż Rada Polityki Pieniężnej nie podniesie stopy procentowej. To ważna kwestia, bo na wysokość oprocentowania składają się dwa czynniki: stopa referencyjna i marża banku. O wysokości stopy decyduje RPP, natomiast marża zazwyczaj nie ulega już zmianie po podpisaniu umowy.

Czy opłaca się zaciągnąć kredyt gotówkowy oparty o stałą stopę procentową? To zależy od kilku rzeczy. Jeśli chcesz zaciągnąć kredyt gotówkowy na krótki okres, to ryzyko zmiany stopy referencyjnej jest niewielkie. Rzecz w tym, że jest ona już rekordowo niska. Zatem, jeśli miałoby dojść do jakiejś korekty, to raczej w górę. Dla ostrożnego klienta to jeszcze jeden powód do wyboru w najbliższym okresie i na krótki termin (1 do 2 lat) kredytu gotówkowego ze stałym oprocentowaniem. Ale wystarczy perspektywa spłaty przez kilka lat i oprocentowanie zmienne ponownie może okazać się atrakcyjniejsze.

 

Sprawdź czy warunkiem uzyskania kredytu nie jest zakup innych produktów bankowych np. konta osobistego, karty kredytowej itp. Przeanalizuj, czy są one ci potrzebne, koszty ich obsługi mogą być znacznie droższe niż zaciągnięcie standardowego kredytu gotówkowego bez żadnych transakcji „wiązanych”. Co więcej, korzystanie z tych produktów może nakładać kolejne obowiązki, np. regularne zasilanie rachunku ROR wskazaną minimalną kwotą, wykonanie pewnej liczby transakcji kartą lub transakcji o określonej wartości itd. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków skutkuje zwykle bardzo niekorzystnymi konsekwencjami dla klienta, przykładowo – wzrostem oprocentowania kredytu, podwyższeniem opłat za konto, które reklamowano jako darmowe, opłatą miesięczną za „bezpłatną” kartę płatniczą.

Unikaj takich „okazji”, dlatego zawsze dokładnie czytaj umowę kredytu – jeśli jej nie rozumiesz, dopytaj o wszystkie zagadnienia, nim złożysz podpis, ale pamiętaj nie ufaj bezgranicznie sprzedawcy kredytu – mogą oni wykorzystywać niedopowiedzenia przemilczać niewygodne informacje bądź po prostu celowo mijać się z prawdą, by uzyskać prowizję od sprzedanego kredytu, wykonać plan sprzedaży gwarantujący dodatkowe bonusy finansowe.

Ponadto nie wszyscy są rzeczywistymi specjalistami w tej dziedzinie i wiedza niektórych jest bardzo powierzchowna i ograniczona. Posługiwanie się kilkoma specjalistycznymi zwrotami nie świadczy o profesjonalizmie, a już na pewno nie o obiektywizmie w ocenie proponowanego produktu.

Ufaj, ale sprawdzaj – porównaj informacje od sprzedawcy z treścią umowy kredytowej, regulaminem produktu, który powinieneś otrzymać. Sprawdź opinie o produkcie, o firmie w Internecie. Skorzystaj z ogólnodostępnych porównywarek, rankingów internetowych. Skieruj swoje zapytanie do instytucji i oczekuj odpowiedzi w formie e-maila lub na piśmie.

I pamiętaj o możliwości odstąpienia od umowy. Masz takie prawo do 14 dni od daty zawarcia umowy kredytu (dotyczy kredytów konsumenckich i hipotecznych, a więc zdecydowanej większości kredytów dla osób fizycznych). Czas na odstąpienie to czas na dokładne zapoznanie się z treścią umowy i regulaminem, gdy nie było na to sposobności przed, ani nie ma czasu przy zawieraniu umowy. Wykorzystaj ten czas i upewnij się czy rzeczywiście otrzymałeś to, co chciałeś, czego oczekiwałeś i czy wszystko jest tak jak zapewniał sprzedawca.

 

Potrzebujesz porady prawnej? Chcesz wiedzieć więcej na temat kredytów i pożyczek? Zapraszamy do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej prowadzonych przez Stowarzyszenie „DOGMA”. Nasi prawnicy i doradcy pomogą ci rozwiązać każdy problem!

 

Mariusz Blachura – doradca obywatelski, specjalista ds. kredytów

7
maj

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PORADY PRZEZ TELEFON?

Nasi prawnicy i doradcy obywatelscy udzielający porad przez telefon bądź za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość, dołożą wszelkich starań, aby pomóc Państwu w rozwiązaniu problemu, z którym się Państwo zgłosicie.

By mogli to jednak jak najlepiej uczynić, warto rzetelnie przygotować się do rozmowy. Dla ułatwienia sprawy przedstawimy najważniejsze kwestie, które pozwolą Państwu na sprawne uzyskanie pomocy.

2
maj

TELEFONICZNE PORADY PRAWNE W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Mieszkasz w Piekarach Śląskich lub w okolicy i potrzebujesz porady prawnej? Możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość. 

Zapraszamy do kontaktu z prawnikami i doradcami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem, którzy udzielają porad w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanym w budynku Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 92.

Koniecznie sprawdź w jaki sposób umówić się na poradę prawną w czasie epidemii! 

Powiększ czcionki
Social