PRAWA PACJENTA (Rybnik)

Każdy Pacjent ma prawa, które zostały wyszczególnione w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849). Czas pandemii jest jednak szczególnym okresem, podczas którego, jak wskazuje art. 5 wspomnianej ustawy, prawa te mogą być ograniczone.

 

Kobieta w kitlu lekarskim, ze stetoskopem na szyi trzyma przed sobą maską do oddychania. Napis: Prawo do świadczeń zdrowotnychPRAWO DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych pacjent ma prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń (list oczekujących).

Pacjent ma prawo żądać drugiej opinii – lekarz lub pielęgniarka (położna) powinni zasięgnąć opinii innego lekarza lub pielęgniarki (położnej) lub lekarz powinien zwołać konsylium lekarskie.

 

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjent ma prawo do natychmiastowej pomocy

 

Troje lekarzy dwie kobiety i jeden mężczyzna wiozą pacjenta na łóżku przez korytarz szpitalny.

 

Pacjentka rozmawia z siwowłosym lekarzem. Napis: Prawo do informacji i tajemnicy informacjiPRAWO DO INFORMACJI I TAJEMNICY INFORMACJI

Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód
medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

Pacjent może udzielić zgody na udzielenie powyższych informacji wskazanym przez siebie osobom (nie muszą to być krewni).
Jeżeli lekarz ma zamiar odstąpić od leczenia, powinien o tym zamiarze poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem z jednoczesnym wskazaniem innego miejsca, gdzie pacjent może uzyskać świadczenia zdrowotne.

Pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach.

 

Pacjent ma również prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych,
informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego – za wyjątkiem ściśle określonych przepisami
sytuacji np. gdy zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób.

 

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami i doradcami,
aby poznać możliwe rozwiązania dotyczące praw pacjenta

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku – Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

 

Lekarz tłumaczy coś pacjentowi przy biurku z dokumentami. Napis: Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczychPRAWO DO ZGŁASZANIA NIEPOŻĄDANYCH DZIAŁAŃ
PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy/opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie
produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego.

 

 

Jasnowłosa pacjentka rozmawia z siwowłosym lekarzem.

 

Lekarz wskazuje długopisem pacjentowi miejsce do podpisania na dokumentach. Napis: Prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnychPRAWO DO WYRAŻANIA ZGODY NA UDZIELENIE
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

Dorosły pacjent, małoletni, który ukończył 16 rok życia, przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.

Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

 

Zarówno zgoda, jak i sprzeciw mogą być wyrażone ustnie, pisemnie,
a także w inny sposób, który nie budzi wątpliwości, co do intencji pacjenta.

 

Grupa lekarzy w białych i niebieskich fartuchach. Napis: Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarzaPRAWO DO ZGŁASZANIA SPRZECIWU
WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej, działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

 

Młoda lekarka w błękitnym fartuchu rozmawia z pacjentką w podeszłym wieku.

 

Stetoskop leżący na dokumentach. Napis: Prawo do dokumentacji medycznejPRAWO DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

 

Pierwsze udostępnianie dokumentacji medycznej w danym zakresie jest bezpłatne.
Dokumentacja powinna być wydana bezzwłocznie.

 

Młoda, ciemnowłosa lekarka uśmiecha się do pacjenta w podeszłym wieku. Napis: Pozostałe prawa pacjentaPOZOSTAŁE PRAWA PACJENTA

Pacjent ma również prawo do:

  • poszanowania godności i intymności (w tym do leczenia bólu oraz umierania w spokoju i godności)
  • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej; do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego ale też do odmowy kontaktu)
  • opieki duszpasterskiej
  • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 

Zapraszamy do zapoznania się z tematem praw pacjenta, w przygotowanym przez nas poniższym poradniku:

Poradnik prawny flipbook. Otworzy się w nowej karcie. Prawa pacjenta część 1. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

 

Błękitna maseczka higieniczna na błękitnym tle. Napis: Prawa pacjenta w trakcie pandemii Covid-19PRAWA PACJENTA W TRAKCIE PANDEMII COVID-19

W trakcie trwania pandemii Covid-19 niektóre prawa pacjenta podlegają ograniczeniom. Warto jednak wiedzieć, które z nich nie powinny być naruszane.  Zapraszamy do zapoznania się z materiałami poświęconymi szczególnym zagadnieniom takim jak:

  • Teleporada
  • E-recepta
  • Internetowe Konto Pacjenta
  • Ciąża i poród w trakcie pandemii
  • Szczepienia i paszport covidowy

 

Powyższe oraz inne zagadnienia związane z prawami pacjenta podczas pandemii zostały zebrane
w poradniku:

 

Poradnik prawny flipbook. Otworzy się w nowej karcie. Prawa pacjenta część 2. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA”
SĄ DO PAŃSTWA DYZPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

PORADY PRAWNE UDZIELANE SĄ RÓWNIEŻ TELEFONICZNIE. ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka RYBNIK

 

 

Komentowanie wyłączone.

Powiększ czcionki
Social