KORONAWIRUS A IMPREZY TURYSTYCZNE

W związku ze zbliżającą się majówką oraz okresem wakacyjnym wiele osób zastanawia się, czy zostaną złagodzone obostrzenia związane z przemieszczaniem się oraz czy możliwa będzie realizacja zaplanowanych i często opłaconych wyjazdów.

Kwestia łagodzenia ograniczeń w przemieszczaniu się jest dynamiczna, na dzień dzisiejszy możemy jednak założyć, że przynajmniej w zakresie wyjazdów zagranicznych obostrzenia będą obowiązywać w trakcie „majówki”.

 

Ustawa o imprezach turystycznych przewiduje możliwość odstąpienia od imprezy turystycznej. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. W takim przypadku podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie. Taki przepis mógł być stosowany np. w sytuacji wystąpienia powodzi, czy innej klęski żywiołowej w miejscu docelowym.

Tego rodzaju uprawnienie odnosi się również wprost do sytuacji związanej z wystąpieniem pandemii. Można założyć, że obecnie niemal we wszystkich rejonach turystycznych wystąpiły nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, a to właśnie w postaci wystąpienia przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zatem sytuacja pandemii pozwala na złożenie oświadczenia o odstąpieniu przez klienta biura podróży (organizatora turystyki), które z kolei zmusza organizatora turystyki do zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej. Obecnie większość organizatorów sama informuje podróżnych o braku możliwości realizacji imprezy i rozwiązaniu umowy w związku z pandemią.

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWROTU ŚRODKÓW

Na skutek zmian wprowadzonych tzw. specustawą w obecnym okresie odstąpienie od umowy w omawianym  trybie lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej z powołaniem na brak  możliwości zrealizowania umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2 – jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki.

Przewidziane rozwiązanie skutkuje przedłużeniem terminu zwrotu środków o 180 dni, w sytuacji w której do odstąpienia doszło po dniu 13 marca 2020 r. i w związku z pandemią.

W przypadku gdy organizator turystyki, który otrzymał oświadczenie o odstąpieniu, w związku z pandemią nie dokonał zwrotu poniesionych przez podróżnego opłat lub wpłat, a termin na ich dokonanie nie upłynął przed dniem 13 marca 2020 r., rozwiązanie to stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że co prawda samo odstąpienie złożone przed 13 marca 2020 r. jest skuteczne, niemniej ustawodawca przewidział możliwość późniejszej (o 180 dni) wypłaty środków klientowi.

 

VOUCHER

Zwrócić również należy uwagę, iż w tzw. specustawie wprowadzono tzw. voucher – skorzystanie z niego zależy od woli klienta, który zawsze może wybrać zwrot środków (na który jednak będzie musiał poczekać).

Jest to rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna, wpłaconych środków. Co istotne, realizacja vouchera jest zabezpieczona przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

 

Marcin Niewiarowski – adwokat, doradca obywatelski, mediator

 

Jeśli mają Państwo wątpliwości i zastrzeżenia co do prawidłowości składanych propozycji przez organizatorów turystyki – zachęcamy do kontaktu z prawnikami i doradcami ze Stowarzyszenia „DOGMA”.

Komentowanie wyłączone.

Powiększ czcionki