8
gru

SPADEK I DZIEDZICZENIE

Obszar dziedziczenia jest tematyką, która powinna zainteresować każdego, niezależnie od wieku, stanu zdrowia i pozycji zawodowej. Każdy z nas wcześniej czy później zetknie się z problemem dziedziczenia – czy to jako spadkobierca, czy też jako testator, czyli osoba sporządzająca testament. Zwykle zapoznajemy się z zasadami prawa spadkowego wtedy, gdy myślimy o przekazaniu majątku bliskim, a także, gdy przychodzi nam załatwiać sprawy spadkowe, gdyż stajemy się spadkobiercami.

Niech przedstawiony poniżej materiał będzie swoistego rodzaju drogowskazem przekazującym wiedzę o tym, jakie i komu przysługują prawa. Zapoznanie się z problematyką dotyczącą dziedziczenia bez wątpienia ułatwi porządkowanie trudnych spraw majątkowych.

 

PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE DZIEDZICZENIA

Spadek – ogół praw i obowiązków przechodzących na spadkobiercę (spadkobierców)

Testament – jednostronna czynność prawna zawierająca rozrządzenie przez spadkodawcę (testatora) swoim majątkiem na wypadek śmierci

Spadkodawca (testator) – osoba fizyczna, po której śmierci jej majątek przechodzi na inne osoby

Spadkobierca – podmiot, na który przechodzi ogół praw i obowiązków zmarłego (osoba fizyczna, osoba prawna)

Dziedziczenie – przejście, na skutek śmierci osoby fizycznej, ogółu praw i obowiązków na spadkobiorcę/spadkobierców

Wstępni – przodkowie, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie

Zstępni – potomkowie, tj. dzieci, wnuki, prawnuki

Dziedziczenie testamentowe – mamy z nim do czynienia, gdy spadkobierca pozostawił ważny testament.

Dziedziczenie ustawowe – mamy z nim do czynienia, gdy nie zostanie sporządzony ważny testament.

 

 

 

DZIEDZICZENIE USTAWOWE

Dziedziczenie stanowi powołanie spadkobiercy do spadku, które jest możliwe na podstawie ustawy lub na podstawie testamentu.

Dziedziczenie ustawowe zmierza do pozostawienia majątku spadkowego osobom najbliższym spadkodawcy, tj. jego małżonkowi i krewnym. Ma miejsce przede wszystkim wówczas, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu. Ponadto dziedziczenie ustawowe następuje w sytuacji, gdy:

 •  testament jest nieważny,
 •  testament został przez spadkodawcę odwołany,
 •  osoby wskazane w testamencie zostały uznane za niegodne dziedziczenia,
 •  osoby wskazane w testamencie nie przeżyły spadkodawcy,
 •  osoby wskazane w testamencie odrzuciły spadek.

 

Kto dziedziczy na podstawie ustawy?

Prawo spadkowe przewiduje krąg podmiotów uprawnionych do dziedziczenia w pierwszej kolejności (grupy spadkobierców) względem pozostałych uprawnionych wskazanych w Kodeksie cywilnym.

 

Wyróżniamy następujące grupy spadkobierców:

I grupa spadkobierców: Zstępni i małżonek

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych.

 

II grupa spadkobierców: Małżonek, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa

W przypadku braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym.

Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

 

III grupa spadkobierców: Dziadkowie, zstępni dziadków

W przypadku braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, dziedziczą oni w częściach równych. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

 

IV grupa spadkobierców: Pasierbowie

W przypadku braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

 

V grupa spadkobierców: Gmina lub Skarb Państwa

W przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. W sytuacji jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką dziedziczenia, w przygotowanym przez nas poniższym poradniku:

 

TESTAMENT I JEGO FORMY

Testament jest jedyną czynnością prawną, mocą której można rozrządzić swym majątkiem na wypadek śmierci.

Testament jest czynnością prawną:

 •  jednostronną,
 •  osobistą,
 •  nieskierowaną do konkretnego adresata,
 •  odwołalną.

 

Kto może sporządzić i odwołać testament?
Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.

Testament można odwołać poprzez:

 •  sporządzenie nowego testamentu,
 •  zniszczenie testamentu lub pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność,
 •  dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

 

Wyróżniamy następujące formy testamentu:

I. Testamenty zwykłe:
 • holograficzny (własnoręczny) – spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą,
 • notarialny – testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego,
 • allograficzny – spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.
II. Testamenty szczególne:
 • ustny – jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków,
 • podróżny – podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków,
 • wojskowy – ograniczony do żołnierzy Sił Zbrojnych pełniących czynną służbę wojskową, pracowników cywilnych zatrudnionych w Siłach Zbrojnych oraz osób cywilnych towarzyszących Siłom Zbrojnym.

 

Należy zwrócić uwagę, że testamenty szczególne tracą moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu.

 

Celem uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dziedziczenia testamentowego

zapraszamy do zapoznania się z poniższym materiałem:

 

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami i doradcami,
aby poznać swoje prawa związane z dziedziczeniem

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ TUTAJ

 

ZACHOWEK 

Instytucja zachowku, uregulowana została w przepisach art. 991 – 1011 Kodeksu cywilnego. Przewiduje ona ustawową ochronę interesów majątkowych osób najbliższych spadkodawcy przed
krzywdzącym je rozrządzeniem przez niego majątkiem na wypadek śmierci.

Osobami najbliższymi spadkodawcy uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy.

Zwrócić jednak należy uwagę, że powyższe nie oznacza, że każda z wymienionych kategorii podmiotowych będzie uprawniona do zachowku w każdym czasie. Prawo do zachowku przysługuje zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy jedynie wtedy, gdyby w danym konkretnym wypadku byli powołani do spadku z ustawy. O kolejności powołania w tym zakresie decydują zaś przepisy o ustawowym porządku dziedziczenia

 

Zachowek ma na celu celu ochronę interesów majątkowych najbliższej rodziny, która straciła możliwość dziedziczenia należnej z ustawy części spadku, w wyniku powołania do spadkobrania tylko niektórych osób z grona spadkobierców ustawowych lub osób trzecich.

 

Ile wynosi zachowek?
Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.

W sytuacji, jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku (w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, powołania do spadku, bądź zapisu), przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

 

Czy roszczenie o zapłatę zachowku ulega przedawnieniu?
Roszczenie o zapłatę zachowku, z upływem czasu ulega przedawnieniu. Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku wynosi 5 lat. Zwrócić należy uwagę na dwa sposoby liczenia początku tego terminu, w zależności od tego, czy spadkodawca sporządził testament, czy nie.

W przypadku, gdy testamentu nie było, termin przedawnienia należy liczyć od dnia otwarcia spadku (tj. od śmierci spadkodawcy). W przypadku, gdy spadkodawca sporządził testament, termin pięcioletni liczy się od chwili ogłoszenia testamentu.

 

 

WYDZIEDZICZENIE I NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA

Niegodność dziedziczenia opiera się na założeniu, że w pewnych sytuacjach względy natury etycznej
przemawiają za pozbawieniem określonej osoby możliwości dziedziczenia po określonym spadkodawcy.

Przepis art. 928 § 1 Kodeksu cywilnego wyznacza trzy przyczyny uznania przez sąd spadkobiercy za
niegodnego:

 • dopuszczenie się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy,
 • nakłonienie podstępem lub groźbą spadkodawcy do sporządzenia lub odwołania testamentu albo przeszkodzenie spadkodawcy podstępem lub groźbą w dokonaniu jednej z tych czynności,
 • umyślne ukrycie lub zniszczenie testamentu spadkodawcy, jego podrobienie lub przerobienie albo świadome skorzystanie z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

 

Uznanie za niegodnego dziedziczenia wyłącza spadkobiercę od dziedziczenia, tak jakby nie dożył chwili otwarcia spadku. Osobą uprawnioną do wystąpienia z powództwem o uznanie osoby za niegodną dziedziczenia jest każdy, kto ma w tym interes.

 

Czy testator może pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców uprawnienia do zachowku?

Testator poprzez wyrażenie woli wydziedziczenia konkretnej osoby ma możliwość pozbawienia zstępnych, małżonka i rodziców uprawnienia do zachowku. Wówczas testator musi podać przyczynę wydziedziczenia, powinna ona jasno wynikać z treści testamentu.

 

Jakie mogą być podstawy wydziedziczenia?

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawniony do zachowku:

 1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
 2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,
 3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami i doradcami, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące dziedziczenia.

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY
ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA”
SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ TUTAJ

 

 

24
lis

BĄDŹ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM (powiat pszczyński)

W dzisiejszych czasach przynajmniej kilkukrotnie w ciągu miesiąca (nie licząc drobnych zakupów spożywczych) dokonujemy zakupów w ramach tzw. sprzedaży konsumenckiej. Może to być myszka do komputera, rower, samochód, nawet mieszkanie od dewelopera. Wiąże się z tym szereg uprawnień, niestety nie zawsze jesteśmy ich świadomi – wykorzystują ten fakt także sprzedający, którzy mimo ustawowego obowiązku nie respektują naszych praw, szukają często wątłych przesłanek do odrzucenia roszczenia. Jak się przed tym zabezpieczyć? Czy istnieje sposób dochodzenia swoich praw inny niż często iluzoryczna droga sądowa?

 

KIM JEST KONSUMENT?

Konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej  bezpośrednio z jej  działalnością gospodarczą/zawodową – np. gdy Pani Kasia kupi dziecku laptopa – jest konsumentem, nie będzie nim jednak, gdy kupi laptopa dla firmy, którą prowadzi i okazjonalnie pozwoli dziecku z niego korzystać. Konsumentem jest się tylko w sytuacji dokonywania zakupu od przedsiębiorcy (także od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). Wtedy też kupujący może korzystać z uprawnień przysługujących konsumentom. W pozostałych przypadkach, np. gdy zakup jest dokonany od osoby fizycznej, prawa te nie przysługują.

Uznanie za KONSUMENTA ma istotne znaczenie w świetle prawa, gdyż od posiadania tego statusu zależy, jakie przepisy zostaną zastosowane do oceny całej transakcji. Coraz częściej dokonujemy zakupów online. To wygodna i bezpieczna (szczególnie w dobie pandemii) forma nabywania interesujących nas towarów i usług. Kupujemy w sieci coraz więcej, oszczędzając czas oraz często pieniądze. Zniechęcać do zakupów internetowych może brak możliwości bezpośredniego obejrzenia, dotknięcia bądź przymierzenia rzeczy.

 

 

PRAWA KONSUMENTA W INTERNECIE

Kupując w Internecie masz więcej praw niż przy zakupach tradycyjnych !!! Jednym z takich praw, gdy zawieramy umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy jest „prawo do namysłu” – mamy 14 dni na odstąpienie od umowy i rezygnację z zakupu, który nie spełnił naszych oczekiwań. W tym czasie konsument musi poinformować o swej decyzji przedsiębiorcę. Nie trzeba przy tym podawać powodu odstąpienia od umowy.

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Pamiętajmy, że w niektórych przypadkach prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Dzieje się tak w przypadku umów, które ze względu na swój specyficzny charakter ograniczają a nawet zabraniają odstąpienia od umowy. Szczegółowy wykaz tych umów znajdziemy w art. 38 ustawy o prawach  konsumentów.

 

 

 

 

 

RĘKOJMIA I GWARANCJA

Co zrobić, gdy otrzymany produkt po czasie okaże się wadliwy lub usługa została źle
wykonana. Otóż możemy skorzystać z reklamacji. Reklamacji możemy dokonać na dwa
sposoby: korzystając z rękojmi bądź gwarancji. Większość z nas pewnie zna oba te terminy, dlatego warto wiedzieć, jakie są między nimi różnice.

 

 

 

 

Zapraszamy do przeczytania poradnika, z którego można dowiedzieć się m.in.:

 • jak sprawdzić, czy sprzedawca jest wiarygodny
 • kiedy i na jakich warunkach można odstąpić od umowy, a w jakich przypadkach nie jest to możliwe
 • jaka jest różnica między gwarancją a rękojmią

 

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY
ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA”
SĄ DO PAŃSTWA DYZPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

PORADY PRAWNE UDZIELANE SĄ RÓWNIEŻ TELEFONICZNIE.
ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ TUTAJ

 

15
gru

MEDIACJA W SPRAWIE O PODZIAŁ MAJĄTKU

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego automatycznie powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (chyba że przed ślubem podpisali intercyzę). Wszystko, czego dorobią się w trakcie trwania małżeństwa, zarówno wspólnie, jak i samodzielnie – zalicza się do wspólnego majątku. Gdy dochodzi do rozwodu, wspólność majątkowa automatycznie ustaje, a małżonkowie mogą wnosić o podział majątku zgromadzonego w czasie trwania małżeństwa.

Dlaczego warto skorzystać z mediacji w sprawach o podział majątku? Jakie są korzyści mediacji? Jaka jest różnica między mediacją przedsądową (umowną) a mediacją sądową? – na te i inne pytania odpowie Pani Magda Dzieciuchowicz – mediator i doradca obywatelski współpracujący ze Stowarzyszeniem „DOGMA”.

W postępowaniu mediacyjnym poza kwestiami związanymi z podziałem majątku wspólnego można ustalić także inne istotne sprawy, o których w innym wypadku orzeknie sąd, np.: alimenty, określenie sposobu korzystania z mieszkania, przyznanie mieszkania jednemu z małżonków, wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i kontakty z małoletnimi dziećmi, alimenty na rzecz dzieci lub małżonka oraz sporządzenie planu wychowawczego (porozumienie rodzicielskie).

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

30
paź

MOBBING W MIEJSCU PRACY

Czym jest mobbing? Kto może być mobberem w miejscu pracy? Jakie zachowania można uznać za mobbing? Jakie szkody u ofiary wywołuje mobbing? Gdzie osoba mobbingowana może szukać pomocy prawnej? Sąd czy mediacja? – na te i inne pytania odpowie w naszym materiale filmowym Pan Konrad Dziuba – prawnik, mediator i doradca obywatelski współpracujący ze Stowarzyszeniem „DOGMA”.

Zjawisko mobbingu jest coraz powszechniejsze w miejscu pracy. Jest ono bez wątpienia jednym z poważniejszych rodzajów patologii organizacji. Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegająca na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Uważa się, że punktem wyjścia do powstania mobbingu jest konflikt o charakterze personalnym w środowisku pracy.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa pracy lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

17
sie

PRACA ZDALNA

Pandemia koronawirusa zmieniła naszą rzeczywistość także w zakresie prawa pracy. Jedną z większych zmian jest wprowadzenie pracy zdalnej, czyli pracy wykonywanej poza miejscem jej stałego wykonywania. Pracę zdalną wprowadza się na polecenie pracodawcy i przed jej wprowadzeniem pracodawca powinien ustalić, u których pracowników możliwe jest wykonywanie pracy zdalnej. W wielu przypadkach nie jest ona możliwa – dotyczy to np. sprzedawcy w sklepie, czy pracowników produkcji.

W jakim miejscu można wykonywać pracę zdalną? W jaki sposób pracodawca może skierować pracownika do pracy zdalnej i w jakiej formie powinno być wydane takie polecenie? Czy pracownik może odmówić świadczenia pracy zdalnej? Na jaki czas pracodawca może skierować pracownika do pracy zdalnej? Jakie są zalety i wady pracy zdalnej? – na te i inne pytania odpowie w naszym materiale filmowym Pani Anna Jefimow-Czerwonka – doradca obywatelski i mediator współpracująca ze Stowarzyszeniem „DOGMA”.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa pracy – zapraszamy do skorzystania z pomocy prawników, doradców obywatelskich oraz mediatorów współpracujących z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i zapisz się na darmową poradę prawną w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

3
sie

WAKACJE ZAGRANICZNE W DOBIE KORONAWIRUSA

Tegoroczny sezon urlopowy jest inny niż zwykle. Pandemia wprowadziła spore zamieszanie we wszystkich dziedzinach życia. Nie wszystkie kraje otworzyły się na turystów. Dokąd można podróżować na zagraniczne wakacje? Gdzie mogą wypoczywać Polacy? W jaki sposób funkcjonują loty międzynarodowe i międzynarodowy ruch kolejowy? Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w najbardziej popularnych krajach, takich jak: Grecja, Bułgaria, Chorwacja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Turcja czy Egipt? – na te i inne pytania odpowie Pan Mariusz Tamowski – radca prawny, doradca obywatelski i mediator, współpracujący z naszym Stowarzyszeniem.

 

Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego!

23
lip

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

W następstwie wprowadzenia w Polsce w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii uchwalono pakiet ustaw zwanych Tarczą antykryzysową. Zakładano, że złagodzi ona skutki epidemii dla polskiej gospodarki. Jej deklarowanym celem jest ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i umożliwienie im zachowanie płynności finansowej w firmach.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym poradnikiem przez naszego prawnika Panią dr Olenę Krawczyk-Antoniuk na temat wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej. 

Część 1:
 1. Możliwość zawieszenia warunków umownych.
 2. Zawieszenie domniemania doręczenia.
 3. Wysłanie na przymusowy urlop wypoczynkowy.
 4. Problem świadczenia pracy w trakcie kwarantanny.
 5. Doprecyzowanie pracy zdalnej.
 6. Bardziej elastyczny czas pracy.
 7. Możliwość określenia dodatkowego dnia wolnego.
 8. Dodatkowa opieka nad zdrowym dzieckiem.
 9. Szkolenia BHP pracowników.
 10. Badania lekarskie pracowników.
 11. Powiększenie kwoty wolnej od egzekucji.

Część 2:
 1. Dodatek solidarnościowy. 
 2. Zmiany w zwolnieniach od podatku. 
 3. Przedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności / niezdolności do pracy / świadczeniu rehabilitacyjnym.
 4. Zgłaszanie do ZUS umów o dzieło. 
 5. Przesunięcie Pracowniczych Planów Kapitałowych. 
 6. Możliwość zawieszenia niektórych obowiązków dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) w okresie COVID-19. 
 7. Zakaz konkurencji.
 8. Złagodzenie zakazu handlu w niedzielę. 

Część 3:
 1. Dofinansowanie przestoju i obniżonego etatu. 
 2. Zwolnienie ze składek ZUS: wnioski tylko do dnia 30 czerwca 2020 r.
 3. Wypłata świadczenia gwarantowanego z ZUS w wysokości 2 080 zł brutto.
 4. Ulgi w opłacaniu składek. 
 5. Nowa matryca stawek VAT. 
 6. Przesunięcie terminu stosowania kas fiskalnych on-line. 
 7. JPK_ VAT. 
 8. Mikropożyczki dla firm – wniosek do 1 lipca 2020 r. 
 9. Dotacje na kapitał obrotowy. 
 10. Faktyczny obraz pomocy dla firm. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej możesz skorzystać z usług Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie, których wykaz znajduje się TUTAJ

12
cze

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ W DOBIE KORONAWIRUSA

Przestępczość komputerowa od początku towarzyszyła rozwojowi nowoczesnych technologii. W obliczu wciąż rosnącej liczby użytkowników Internetu, cyberprzestępczość staje się coraz większym zagrożeniem. Podstawą bezpiecznego korzystania z komputera, telefonu czy tabletu jest świadomość zagrożeń i wiedza, jak się przed nimi chronić.

Cyberprzestępstwa to zbiorcze określenie wszelkiej działalności przestępczej odbywającej się za pomocą komputerów lub w Internecie. Przestępcy stosują różne metody i narzędzia, takie jak wyłudzanie danych (phishing), wirusy czy złośliwe oprogramowania. Ich celem jest kradzież danych osobowych, wyłudzenie pieniędzy, kradzież tożsamości, szantaż, defraudowanie pieniędzy oraz nękanie lub zastraszanie użytkowników. Nieświadome pobranie złośliwego oprogramowania na komputer może spowodować jego spowolnienie lub pojawianie się komunikatów o błędach. Phishing zwykle polega na otrzymaniu e-mail z nieznanego źródła, w którym ktoś próbuje wyłudzić od nas hasła i dane osobowe.

Od kilku lat najpowszechniejszym zagrożeniem jest działalność „zwykłych” oszustów, którzy sukcesywnie przenoszą się do Internetu. Niestety coraz częściej trafiając w sieci na wyjątkowo atrakcyjną ofertę sprzedaży, spotykamy się właśnie z próbą wyłudzenia, a opłacony przez nas towar nigdy nie zostanie do nas dostarczony. Co ciekawe, w swoich działaniach, przestępcy coraz częściej wykorzystują przekierowania umieszczane na stronach realnie istniejących portali aukcyjnych.

Jeżeli padłeś ofiarą internetowego oszustwa koniecznie powinieneś skontaktować się ze swoim bankiem i najbliższą jednostką Policji. Walka z cyberprzestępczością to przede wszystkim zadanie policji oraz krajowych instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań umów się na poradę prawną z prawnikiem lub doradcą współpracującym z naszym Stowarzyszeniem. Aktualne numery telefonów, pod którymi można umówić się na bezpłatną poradę prawną znajdują się na stronach urzędów miast i powiatów oraz TUTAJ

 

PORADNIK PRAWNY

22
maj

DARMOWA POMOC PRAWNA DLA SAMOZATRUDNIONYCH

W ramach naszej internetowej kampanii społecznej #dogmapomoc chcielibyśmy Państwa poinformować o istotnych zmianach, jakie Tarcza Antykryzysowa 3.0 wprowadza w systemie nieodpłatnej pomoc prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zmiany w tym zakresie wprowadza ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875). Większość nowych przepisów weszła w życie 16 maja 2020 r.

Nowe przepisy ułatwiają uzyskanie wsparcia przez osoby, które w czasie pandemii COVID-19 potrzebują pomocy prawnej. Uzyskanie pomocy zostało w istotny sposób odformalizowane i nie wymaga już wizyty w punkcie świadczenia pomocy – może odbyć się zdalnie, przez telefon, komunikatory internetowe czy e-mail.

Obecnie osoba ubiegająca się o pomoc prawną nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy.

Wchodzące w życie przepisy pozwolą także na objęcie pomocą jednoosobowych firm, niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku. To istotne, bo samozatrudnieni, jak wynika z danych ZUS, to bardzo liczna grupa przedsiębiorców – ponad półtora miliona osób, czyli niemal 62% wszystkich płatników składek.

Z uwagi na gąszcz przepisów, przez które samozatrudnieni muszą się przedzierać w kolejnych tarczach antykryzysowych oraz dotyczące ich liczne wątpliwości interpretacyjne – bezpłatna pomoc prawna jest im szczególnie potrzebna.

Pogorszenie się sytuacji gospodarczej w czasie epidemii powoduje, że część przedsiębiorców musi zawiesić lub nawet zakończyć działalność. Dlatego nieodpłatna pomoc prawna pomoże takim przedsiębiorcom podjąć właściwe decyzje w tym trudnym okresie i być może ocali prowadzone przez nich firmy.

Jedynym warunkiem skorzystania z poradnictwa przez jednoosobowego przedsiębiorcę jest złożenie przez niego dodatkowo oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, o czym mówi art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z zapisami Tarczy Antykryzysowej 3.0 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego – przepisu nakładającego ten warunek nie stosuje się.

Nie ważne zatem czy utrzymujesz się z umów zleceń czy też jesteś jednoosobowym przedsiębiorcą – pamiętaj, że w tym trudnym dla wielu czasie możesz skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jak również wsparcia finansowego przewidzianego dla osób, których dotknęły negatywne skutki pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Zapraszamy do skorzystania z usług prawników i doradców obywatelskich współpracujących z naszym Stowarzyszeniem.

Przypominamy również, że aktualne telefony, pod którymi można umówić się na bezpłatną poradę znajdują się na stronach urzędów miast i powiatów oraz TUTAJ i na naszym profilu na Facebooku

 

Mariusz Tamowski – radca prawny, doradca obywatelski, mediator

Powiększ czcionki