Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

STATUT

Załącznik nr 1 do uchwały nr 010/2010 z dnia  25.06.2010r.


STATUT   STOWARZYSZENIA
NA RZECZ PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
„DOGMA”


Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE


§ 1

1.    Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, zwana dalej "Stowarzyszeniem".
2.    Stowarzyszenie może używać  skrótu: Stowarzyszenie „DOGMA”.
3.    Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.
4.    Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo
o Stowarzyszeniach.
5.    Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swej działalności.
6.    Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieoznaczony.


§ 2


1.    Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz krajowych jest miasto Mikołów.
2.    Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może
prowadzić działalność także poza graniami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.
3.    Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3

Stowarzyszenie posiada logo, może używać pieczęci oraz wyróżniających je znaków graficznych.

§ 4

Nazwa i symbole wykorzystywane przez Stowarzyszenie podlegają ochronie prawnej.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:
1.    Rozwój i upowszechnienie poradnictwa obywatelskiego.
2.    Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw, wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i publicznym.
3.    Promocja zdrowia - rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz upowszechnianiu edukacji zdrowotnej, kultury fizycznej oraz sportu.
4.    Promowanie równych szans kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, zawodowym
i społecznym.
5.    Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
6.    Rozwój i upowszechnienie dialogu społecznego.
7.    Promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej zawodowej.
8.    Upowszechnianie edukacji oraz samodoskonalenia społeczeństwa w szczególności osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminowanych oraz zamieszkałych na obszarach wiejskich.
9.    Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1.    Świadczenie powszechnie dostępnego, stacjonarnego i objazdowego poradnictwa obywatelskiego oraz informacji prawnej.
2.    Informowanie obywateli o przysługujących im prawach, nałożonych na nich obowiązkach oraz możliwościach uzyskania pomocy w stosownych instytucjach szczególnie dla osób zagrożonych bezrobociem, ubóstwem, samotnych matek, osób starszych.
3.    Mobilizowanie środowisk prawniczych do pracy "pro bono" na rzecz lokalnych społeczności.
4.    Podnoszenie kwalifikacji personelu, podwyższanie i ujednolicanie standardów poradnictwa obywatelskiego i informacji prawnej.
5.    Tworzenie narzędzi do prowadzenia poradnictwa (bazy danych, aktualizowane broszury informacyjne) i stosowanie nowych technologii przekazywania informacji .
6.    Organizowanie szkoleń, warsztatów i programów edukacyjnych związanych z wzmacnianiem świadomości społecznej i obywatelskiej.
7.    Prowadzenie działalności psychoedukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej służącej zapobieganiu wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych.
8.    Wspieranie inicjatyw związanych z projektami turystycznymi mającymi na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturowej obszarów oraz wpływ na rozwój lokalny.
9.    Współpracę z instytucjami samorządowymi, związkowymi, społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi w celu realizacji zadań statutowych.
10.    Udzielanie pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia, pomoc w wyborze zawodu i uzupełnieniu kwalifikacji poprzez szkolenia.
11.    Udzielanie informacji zawodoznawczych mających wpływ na kształtowanie preferencji zawodowych młodzieży, osób zagrożonych utratą pracy bądź bezrobotnych.
12.    Promocja równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
13.    Techniczne, szkoleniowe, informacyjne, finansowe przyczynianie się do tworzenia profesjonalnego zaplecza wykonawczego, służącego do realizacji celów Stowarzyszenia
i dla zwiększenia efektywności pomocy przez nie świadczonej.
14.    Tworzenie modelowych rozwiązań, które byłyby przenoszone w szczególności w regiony o niższej aktywności społecznej.
15.    Popularyzacja działalności Stowarzyszenia w kraju i za granicą, wydawanie książek, czasopism, broszur, biuletynów, przygotowywanie prezentacji multimedialnych oraz innych materiałów promocyjnych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia
16.    Organizacja szkolenia zawodowego, kształcenia ogólnego, dokształcania, umożliwienie samokształcenia i samodoskonalenia.
17.    Organizacja wypoczynku i rehabilitacji.
18.    Występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji rządowych
i pozarządowych w zakresie działalności statutowej.
19.    Inspirowanie i popieranie wymiany doświadczeń działających organizacji w kraju i za zagranicą w zakresie profilaktyki zdrowotnej, społecznej i resocjalizacji.
20.    Wspieranie projektów prowadzonych przez inne organizacje lub instytucje
w szczególności poprzez poradnictwo, konsultacje.
21.    Udzielanie organizacyjnego wsparcia osobom, instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność w zakresie ochrony zdrowia i prowadzenia zdrowego stylu życia.
22.    Organizowanie programów badawczych, zbieranie i przetwarzanie danych, istotnych ze względu na cele Stowarzyszenia i organizacji współpracujących, tworzenie raportów
23.    Organizowanie i finansowanie akcji szkoleniowych i popularyzatorskich oraz sympozjów
i spotkań środowiskowych na tematy związane z problemami ochrony zdrowia, ekologią.
24.    Organizowanie masowych akcji i imprez w celu popularyzowania celów Stowarzyszenia oraz gromadzenie środków służących ich realizacji.
25.    Organizowanie warsztatów, szkoleń, sympozjów. Organizowanie w tym celu środków finansowych.
26.    Organizowanie krajowych i międzynarodowych spotkań i konferencji oraz szkoleń.
27.    Uczestniczenie w organizacjach międzynarodowych o podobnym charakterze.
28.    Organizacja i promocja wolontariatu.
29.    Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących promocji zdrowego trybu życia i turystyki.

§ 7

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może także:
1.    Prowadzić działalność wydawniczą.
2.    Prowadzić badania naukowe.
3.    Opracowywać, administrować i zarządzać programami lub projektami innych organizacji lub instytucji.

§ 8

Do realizacji zadań statutowych Zarząd Stowarzyszenia może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora oraz Dyrektora Programowego Stowarzyszenia.


§ 9

Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

§10

Dyrektor Programowy wykonuje swoje obowiązki na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
1.    Zwyczajnych,
2.    Wspierających,
3.    Honorowych.

§ 12

Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w drodze uchwały, na pisemny wniosek kandydata, zaś odmawia przyjęcia osobie nie spełniającej warunków określonych w statucie, odmowa zostaje sporządzona na piśmie.

§ 13

1.     Członkowie założyciele wraz z zarejestrowaniem Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi.
2.    Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
        1)  czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
        2)  prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów stowarzyszenia
        3)  prawo korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
3.    Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
        1)  brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
        2)  przestrzegać postanowień Statutu , Regulaminu oraz Uchwał władz Stowarzyszenia. Postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,
        3)  regularnie płacić składki członkowskie.
4.     Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bez względu na miejsce zamieszkania czy obywatelstwo, która zadeklaruje pomoc finansową czy rzeczową dla Stowarzyszenia i będzie ją realizować.
5.     Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd w drodze uchwały.

§ 14

1.    Członkiem wspierającym może być osoba prawna, tak krajowa jak i zagraniczna, bądź osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bez względu na miejsce zamieszkania czy obywatelstwo, która zadeklaruje pomoc finansową czy rzeczową dla Stowarzyszenia i będzie ją realizować.
2.    Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały.
3.    Do obowiązków członków wspierających należy wywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy oraz działanie dla dobra Stowarzyszenia.

§15

1.    Osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla Stowarzyszenia Zarząd, w drodze uchwały, może przyznać członkostwo honorowe.
2.    Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem wnoszenia składek członkowskich.

§16

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
1.    Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
2.    Śmierci lub utraty osobowości prawnej.
3.    Pozbawienia praw publicznych.
4.    Skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki rocznej dłużej niż 6 miesięcy.
5.    Wykluczenie ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu:
        a) naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów, a w szczególności nie uczestniczenie w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 1  rok.
        b) działania na szkodę Stowarzyszenia


Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§17

Władzami Stowarzyszenia są :
1.     Walne Zebranie Członków,
2.     Zarząd,
3.     Komisja Rewizyjna.

§18

1.    Kadencja władz wymienionych w §17 pkt. 1 trwa cztery lata.
2.    Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru. Nie można łączyć funkcji pochodzących z wyboru.
3.    Na najbliższym Walnym Zebraniu Członków dokonuje się uzupełnienia członków władz Stowarzyszenia drogą wyboru.
4.    Kadencja tak wybranych władz trwa do ukończenia kadencji członków władz wybranych pierwotnie
5.    Walne Zebranie Członków z ważnych powodów może zawiesić w czynnościach lub odwołać poszczególnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6.    Wyboru władz Stowarzyszenia dokonuje w trybie głosowania jawnego Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


§19

Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania.

§ 20

W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 30 minut później następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych na sali. Dotyczy to także głosowań w sprawie wyboru członków władz Stowarzyszenia.

§ 21

1.    W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest w drodze głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
2.   W razie równowagi głosów, w przypadku jawnego głosowania, rozstrzyga głos przewodniczącego.


Walne Zebranie Członków


§22

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.


§23

1.    Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej raz w roku. Zebranie takie jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.
2.    Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd, podając te dane do wiadomości członkom przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
3.    Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.

§24

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej lub wniosku co najmniej 1/3 członków zwyczajnych lub własnej uchwały w ciągu do jednego miesiąca od wpłynięcia wniosku lub uchwały Komisji Rewizyjnej.

§25

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni i honorowi zaś z głosem doradczym członkowie wspierający.

§26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.    Uchwalanie programów działania Stowarzyszenia.
2.    Zmiana Statutu Stowarzyszenia.
3.    Rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansów oraz sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zgłoszonych wniosków przez te władze oraz podejmowanie w tym zakresie uchwał.
4.    Ustalanie wpisowego i wysokości składki członkowskiej,
5.    Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielanie absolutorium Zarządowi.
6.    Wybór oraz odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
7.    Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich.
8.    Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i o przeznaczeniu majątku.

Zarząd

§26

1.    Zarząd składa się z 1 -5 liczby członków, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
2.    Do Zarządu mogą być powołani członkowie zwyczajni i honorowi.
3.    Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.
4.    Członkowie Zarządu są powoływani na cztery lata i mandaty ich wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków sprawozdawczo-wyborczego.
5.    Walne Zebranie Członków z ważnych powodów może zawiesić w czynnościach lub odwołać poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.

§28

1.  Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli upoważnieni są:
     a)    prezes Zarządu jednoosobowo
     b)    dwóch członków Zarządu działających łącznie
2.  Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Stowarzyszenia określając zakres ich umocowania.
3.  Udzielone pełnomocnictwa ewidencjonowane są w rejestrze pełnomocnictw prowadzonym przez  sekretariat Prezesa Zarządu.
4.    Uchwałą Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony może zostać Główny Księgowy, Dyrektor Biura, Dyrektor Programowy  lub inny członek Stowarzyszenia.

§29

Do kompetencji Zarządu należy:
1.    Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2.    Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
3.    Wybór delegatów do organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem.
4.    Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
5.    Przystępowanie Stowarzyszenia do innych organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym zakresie i charakterze działania.
6.    Skreślanie i wykluczanie członków.
7.    Nadawanie godności członka honorowego.
8.    Powoływanie w miarę potrzeb fachowych organów takie jak: komisje, zespoły do realizacji celów Stowarzyszenia.
9.    Opracowywanie planów działania Stowarzyszenia, w tym plany realizacji jego budżetu.
10.    Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.
11.    Powoływanie punktów informacyjnych, poradniczych i edukacyjnych i uchwalanie ich regulaminu działania.
12.    Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Stowarzyszenia.
13.    Upoważnianie członków Stowarzyszenia do wykonywania czynności prawnych w zakresie stosunku pracy.
14.    Powoływanie Dyrektora Biura oraz Dyrektora Programowego oraz akceptacja regulaminów ich pracy.
15.    Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich oraz wytycznych działalności programowo-statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia.
16.    Załatwianie spraw niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków.

§30

1.    Zarząd realizuje zadania w formie decyzji i uchwał podejmowanych na posiedzeniach, odbywających się w miarę potrzeb.
2.    Uchwały zapadają większością głosów.
3.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub przez niego upoważniony członek zarządu z podaniem przewidywanego porządku obrad.
4.    Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły.

§31

1.    Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia, wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Członek zostaje o niej poinformowany w ciągu dwóch tygodni od chwili jej podjęcia. Członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Członków na najbliższym posiedzeniu.
2.    Uchwała Zarządu w pozostałych przypadkach utraty członkostwa jest ostateczna.


Komisja Rewizyjna

§32

1.    Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 liczby członków, zależnie od uchwały Walnego Zebrania Członków, a jej kadencja trwa cztery lata, rozpoczynając się i kończąc jak kadencja Zarządu.
2.    Na pierwszym swym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają jej Przewodniczącego
i Zastępcę.

§33

Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania przez:
1.    Prowadzenia kontroli finansowej Stowarzyszenia.
2.    Składania sprawozdań Walnemu Zebraniu ze swej działalności.
3.    Występowania z wnioskami pokontrolnymi.
4.    Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5.    Wnioskowania o udzielenie, lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

§34

Komisja Rewizyjna obowiązana jest do dokonywania czynności rewizyjnych przynajmniej raz w roku.

§35

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

Przepisy wspólne dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
§36

1.    Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej .
2.    Nie można wykorzystywać funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej do uzyskiwania nieuzasadnionych korzyści materialnych lub osobistych w rozumieniu art. 20 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA


§37

1.     Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są nabywane w trakcie prowadzenia działalności aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych, nieruchomości i ruchomości oraz prawa i fundusze.
2.     Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1)    Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego.
2)    Wpływy z działalności statutowej.
3)    Środki nabyte przez Stowarzyszenie w inny sposób, w szczególności pochodzące z
       a)    grantów, czyli umów o przekazanie środków z obowiązkiem rozliczenia;
       b)    dotacji, subwencji i darowizn;
       c)    spadków i zapisów;
       d)    odsetek od środków pieniężnych Stowarzyszenia;
       e)    dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych;
       f)    z praw majątkowych przekazanych Stowarzyszeniu odpłatnie lub nieodpłatnie oraz dochody z użytkowania tych praw.


Rozdział VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§38

1.     Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie po upływie pół godziny - bez względu na ilość obecnych członków, większością 2/3 głosów.
2.     W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.