Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Od stycznia bezpłatne porady

Od 1 stycznia w całej Polsce ruszyły punkty darmowej pomocy prawnej.
Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Dogma, rozpoczęło świadczenie pomocy prawnej łącznie w 23 punktach w trzech województwach:

śląskim: w miastach na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Jaworznie, Tychach, Rybniku,
w powiatach: mikołowskim, pszczyńskim, rybnickim,  będzińskim

małopolskim: powiecie chrzanowskim w gminach: Alwernia, Babice, Libiąż

dolnośląskim: w powiecie bolesławieckim w gminach: Osiecznica i Gromadka

Stowarzyszenie nieprzerwanie od 2008 roku prowadzi stacjonarne Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w Mikołowie oraz mobilne punkty pomocy prawnej na terenie całego woj. śląskiego.

Stowarzyszenie posiada wykwalifikowaną kadrę łącznie 35 współpracujących prawników, radców prawnych i adwokatów aby zagwarantować najwyższą jakość wykonania zadania w oparciu o sprawdzone dobre praktyki i modele współpracy z samorządem.
Od 8 lat w woj. śląskim Stowarzyszenie obserwuje jak dramatyczne mogą być dla obywateli konsekwencje nieznajomości procedur, podstawowych praw, nieumiejętność poruszania się w gąszczu przepisów oraz brak wsparcia ze strony właściwych instytucji.

Pomoc dotychczas była  udzielana osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu ubóstwa, długotrwałej choroby, utraty pracy, zagrożenia jej utratą, nadmiernego zadłużenia, również osobom niepełnosprawnym, niezaradnym w sprawach rodzinno-wychowawczych czy też w sytuacjach kryzysowych. Grupą szczególnie narażoną i potrzebującą wsparcia są osoby starsze.


Obecnie ustawa zawęziła tę krąg wskazując, że mogą to być osoby, które ukończyły 65 rok życia, lub nie mają jeszcze 26 lat, korzystają z Karty Dużej Rodziny, otrzymują świadczenie z pomocy społecznej, są weteranami, kombatantami albo zostali poszkodowani w wyniku np. klęski żywiołowe.

Jest bardzo duża grupa osób, która do tej pory korzystała z pomocy a obecnie nie jest nią objęta.

Poza systemem znalazły się osoby, których faktycznie nie stać na prawnika i mogą wkrótce znaleźć się wśród osób wykluczonych i klientów pomocy społecznej. Są to np. bezrobotni, niepełnosprawni, osoby długotrwale lub ciężko chorzy, osoby doświadczające przemocy w rodzinie, sieroty, bezdomni, bezradni w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, mający trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, uzależnieni, ofiary przestępstw i ich rodziny, osoby ubogie, które nie pobierają świadczeń z pomocy społecznej lub nie spełniają kryterium wiekowego – osoby powyżej 26 lat i poniżej 65 roku życia
Dlatego jako Stowarzyszenie, które od lat  prowadzi bezpłatne poradnictwo prawne będzie zabiegać o poszerzenie dostępu do poradnictwa.

Podczas pierwszego roku funkcjonowania ustawy ważne będzie dokładne monitorowanie i ewaluacja świadczenia pomocy prawnej.

Stowarzyszenie DOGMA od kilku lat aktywnie uczestniczy w pracach Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych skupiającej organizacje świadczące bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie z całej Polski. Współpraca organizacji poradniczych w roku 2016 polegać będzie na monitorowaniu stanu wdrażania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze całego kraju.  Zaplanowane są  spotkania, na których nastąpi wymiana informacji i doświadczeń organizacji prowadzących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Zebrane informacje i analizy przekazane będą do Ministerstwa Sprawiedliwości, które będzie dysponowało  kompleksowymi danymi do oceny systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w skali kraju aby w przyszłości dopasować ustawę do rzeczywistych potrzeb obywateli.

Poradnictwem zajmują się nie tylko korporacje prawnicze ale też organizacje pozarządowe:
Organizacje pozarządowe, od co najmniej od 20 lat zapewniały dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego, wypracowywały skuteczne sposoby komunikacji z klientem, standardy i procedury świadczenia pomocy. To stowarzyszenia mają długoletnie doświadczenie
w prowadzeniu poradnictwa prawnego, zwłaszcza osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem. Należy zdawać sobie sprawę, że odpowiednie podejście do osoby wykluczonej społecznie, której udzielana jest porada, jest kluczowe dla efektywności tej porady. Wszyscy prawnicy stowarzyszenia przechodzą odpowiednie szkolenia i są przygotowani do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Bezpłatne poradnictwo prawne  jest bardzo potrzebne:
Poszerzenie dostępu do bezpłatnego poradnictwa prawnego pozwala przełamywać wiele barier: brak podstawowej wiedzy i świadomości prawej, bariery komunikacyjne, często strach i wstyd. U osób starszych dodatkowo są to kłopoty ze zdrowiem, mniejsza mobilność, a tym samym ograniczona możliwość kontaktu z instytucją czy organizacją świadczącą porady, obawy związane z kosztami poradnictwa.

Porady prawne udzielane osobom na wstępnym przedsądowym etapie ich problemów zapobiegają dalszej ich eskalacji i marginalizacji społecznej osób, których te problemy dotyczą. 

Waga problemu jest ogromna gdyż osoby (starsze, bezrobotni, uzależnieni, niepełnosprawni itd.) zaniedbują rozwiązanie jakiejś sprawy i w konsekwencji wpadają do kategorii wykluczenia społecznego.

Chcielibyśmy ograniczyć skłonność obywateli do zwracania się do punktów pomocy prawnej dopiero w momencie gdy problem jest już w krańcowym stadium i bardzo trudno go przezwyciężyć. Temu właśnie ma służyć. Rolą naszego Stowarzyszenia nie jest wsparcie
w rozumieniu „przyjdź, a zrobię to za Ciebie”, lecz „przyjdź, a pokażę Ci różne możliwości działania”.

Powstanie krajowego systemu bezpłatnego wsparcia jest krokiem w dobrą stronę, bowiem zapewnia szerszy dostęp do usług prawnych.
Profesjonalna pomoc prawna będzie łatwiej dostępna dla uprawnionych osób i to najbliżej ich miejsca zamieszkania oraz zniwelowana zostanie bariera finansowa do korzystania z dobrej usługi prawnej.

A czy ostatecznie będzie to zapowiadane „prawo dla każdego”? czas pokaże.