Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Mobilny prawnik

Mobilny Prawnik

PROJEKT pt. „MOBILNY PRAWNIK”
Fundusze Norweskie EOG

Planowany termin realizacji: 01.04.2014r. – 30.04 .2016r.
Obszar realizacji projektu: woj. śląskie

Lider: Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”
Partner I: Ośrodek  dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie Borowej Wsi
Partner II: Mikołowski Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
Partner III: Stowarzyszenie Św. Józefa "Jesteśmy" z siedzibą w Mikołowie prowadzące Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Współpraca:
Caritas Archidiecezji Katowickiej
Górnośląska Główna Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego

Założenia projektu:
Celem projektu jest utworzenie Mobilnego Biura Pomocy Prawnej dla osób narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, którym stan zdrowia uniemożliwia dotarcie do miejsca świadczenia porady prawnej.

Adresaci projektu:
głównie osoby niepełnosprawne, dotknięte chorobą, które ze względu na stan zdrowia nie mają możliwości wyjścia z domu lub placówki, osoby starsze, osoby niesamodzielne, ciężko chore, np. ze zdiagnozowanym nowotworem, udarem, stwardnieniem rozsianym, zapaleniem wątroby, osoby hospitalizowane, po nieszczęśliwych wypadkach i wymagające specjalistycznego leczenia, m.in. chemioterapii.
Wśród tych, którzy otrzymają pomoc, będą również osoby zgłaszające się bezpośrednio do Punktu Porad Mobilnych oraz ich rodziny, które sprawują stałą opiekę i nie mają często czasu wyjść z domu.

Docelowym terenem wsparcia będzie woj. śląskie.
8 podregionów:

 1. Rybnicki,
 2. Tyski,
 3. Bielski,
 4. Katowicki,
 5. Gliwicki,
 6. Sosnowiecki,
 7. Bytomski,
 8. Częstochowski

Na terenie woj. śląskiego zostanie wytypowany co najmniej jeden podmiot na każdy podregion, którego zadaniem będzie prowadzenie rekrutacji wśród swoich podopiecznych oraz przekazywanie informacji do utworzonego w ramach niniejszego projektu systemu komunikacyjnego on line.

DZIAŁANIA:

 • Podjęcie partnerskiej współpracy w 8 podregionach woj. śląskiego z instytucjami i organizacjami: Oddziały Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo Lecznicze, Caritas, Domy Pomocy Społecznej – podpisanie Listów Intencyjnych
 • Powołanie Zespołu Doradców – os. wydelegowane przez partnerów i współpracujące placówki, które zostaną objęte cyklem spotkań i szkoleń
 • Opracowanie systemu komunikacji pomiędzy zespołem projektowym, prawnikami, współpracującymi podmiotami.
  System będzie działać na platformie internetowej. Służyć on będzie do szybkiego przesyłania informacji na temat pojawiających się potrzeb w zakresie organizacji pomocy prawnej w danym miejscu i terminie.
 • Udzielanie indywidualnych porad obywatelskich i prawnych dla podopiecznych współpracujących palcówek przez zespół profesjonalnych doradców obywatelskich i prawnych. Udzielanie porad będzie polegało na omówieniu regulacji prawnych dotyczących spraw przedstawionych przez beneficjenta oraz możliwych sposobów postępowania w tych sprawach i ich konsekwencji a w razie potrzeby sporządzeniu wspólnie z beneficjentem planu działania. 
 • przeprowadzenie Otwartych Dni Poradnictwa podczas których prawnicy będą udzielali porad „pro bono”
 • bieżące prowadzenie badań ilościowych i jakościowych oraz wypracowywanie rekomendacji i zebranie ich w formie Raportu końcowego
 • przeprowadzenie Konferencji podsumowującej, której celem będzie prezentacja opracowanego Raportu z badań wraz ze wskazaniem potrzebnych form i metod pomocy

Zapraszamy do pobrania prezentacji:

 • na temat projektu TUTAJ
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w poradnictwie TUTAJ