Październik 2020

14
Paź

SZKOŁY W OBLICZU KORONAWIRUSA

Do czego zobowiązani są dyrektorzy szkół w czasie pandemii koronawirusa? Jakie dodatkowe obostrzenia są przewidziane dla szkół znajdujących się w strefie żółtej lub czerwonej? Czy brak zgody rodzica na pomiar temperatury u dziecka uniemożliwi mu wstęp na teren szkoły? Czy w szkole może działać sklepik prowadzony przez osobę z zewnątrz? Czy uczniowie muszą chodzić w maseczkach? Jak należy postępować w przypadku pojawienia się symptomów choroby u ucznia? Kto powiadamia dyrektora o zakażeniu ucznia? – na te i inne pytania odpowie w naszym materiale filmowym Pani Paula Majcher-Guzika – prawnik, mediator i doradca obywatelski współpracujący ze Stowarzyszeniem „DOGMA”.

Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia koronawirusem w szkole stanowi ogromne wyzwanie jakim zostali obarczeni dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice oraz uczniowie w bieżącym roku szkolnym. Szkoła jest dużym skupiskiem ludzkim, gromadzi osoby z różnych miast. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 Karty Nauczyciela – dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do uwzględnienia w funkcjonowaniu jednostki przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Dyrektorzy szkół są zobligowani do opracowania kompleksowych regulacji dotyczących zasad bezpieczeństwa w szkole oraz wprowadzenia reżimu sanitarnego. W szkole bezwzględnie powinno się przestrzegać podstawowych zasad higieny: częstego mycia rąk, stosowania ochrony twarzy podczas kichania i kaszlu, unikania dotykania oczu, nosa i ust, regularnego czyszczenia i wietrzenia pomieszczeń, osoby trzecie przychodzące do szkoły obowiązkowo powinny zakrywać usta i nos. Na wejściu do szkoły musi zostać umieszczony numer telefonu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych. 

 

 

JEŚLI POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ LUB CHCIAŁBYŚ SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ MEDIACJI – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z PRAWNIKAMI, DORADCAMI OBYWATELSKIMI ORAZ MEDIATORAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI Z NASZYM STOWARZYSZENIEM. ZADZWOŃ I ZAPISZ SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ ORAZ MEDIACJĘ W JEDNYM Z PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO TUTAJ

13
Paź

PRAWO BUDOWLANE

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. znowelizowała Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zmiany obowiązują od 19 września 2020 r. i ich celem było przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zwiększenie stabilności decyzji podejmowanych w tym procesie, a także skuteczne nakłonienie inwestora lub właściciela do zalegalizowania samowolnie użytkowanego obiektu budowlanego.
 
Na projekt budowlany składa się:
  1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu.
  2. Projekt architektoniczno-budowlany.
  3. Projekt techniczny.
Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez naszego prawnika i doradcę obywatelskiego Panią dr Olenę Krawczyk-Antoniuk poradnikiem pt. „Prawo budowlane”.
 
 
W niniejszym poradniku przedstawiono najważniejsze zmiany, m.in.:
  • nowy podział projektu budowlanego;
  • pozwolenie na budowę;
  • odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;
  • postępowanie legalizacyjne samowoli budowlanych;
  • konsekwencje prawne nielegalnego użytkowanie;
  • ekspertyza przy zmianie sposobu użytkowania budowli;
  • uprawnienia budowlane.

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa budowlanego zapraszamy do kontaktu z prawnikami i doradcami obywatelskimi współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ 

8
Paź

MEDIACJE PRACOWNICZE

Jakie zobowiązania wobec pracowników ma pracodawca? Na czym polega dyskryminacja w miejscu pracy i czym przejawia się mobbing? Jakie rodzaje konfliktów występują w zakładzie pracy i jakie są ich przyczyny? – na te i inne pytania odpowie w naszym materiale filmowym Pani Paula Majcher-Guzik – mediator i doradca obywatelski współpracujący ze Stowarzyszeniem „DOGMA”.

W zakładzie pracy często spotykamy się z konfliktem pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W środowisku pracowniczym może dochodzić do wielu dysonansów z uwagi na dużą liczbę osób. Częstość występowania sytuacji konfliktogennych jest zaprzeczeniem zasady współdziałania i współpracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W razie wystąpienia sporu pracownik oraz pracodawca powinni dążyć do jego ugodowego zakończenia.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa pracy lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i zapisz się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ 

6
Paź

ZASPAKAJANIE POTRZEB RODZINY W ŚWIETLE KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

Oboje małżonkowie są zobowiązani do utrzymywania rodziny, mogą jednak dokonać pomiędzy sobą podziału pracy w gospodarstwie domowym i pracy zarobkowej. Obowiązki mają być równe, ale niekoniecznie jednakowe. Zatem osobiste starania o wychowanie dzieci i prowadzenie domu mogą czynić zadość obowiązkowi utrzymania rodziny i być zrównane z uzyskiwaniem dochodów z pracy zawodowej. Sytuację każdej rodziny należy jednak ocenić indywidualnie.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na małżonków w chwili zawarcia małżeństwa szereg obowiązków. Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez naszego prawnika i doradcę obywatelskiego Panią Marię Buchałę, poradnikiem pt. „Zaspakajanie potrzeb rodziny w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”. W niniejszym poradniku skupimy się na instytucji przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, w przypadku małżeństw oraz alimentów dla par pozostających w związkach nieformalnych.

 

 

W PRZYPADKU PYTAŃ ORAZ POTRZEBY UZYSKANIA PORADY PRAWNEJ Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PROWADZONYCH PRZEZ NASZE STOWARZYSZENIE, KTÓRYCH WYKAZ ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

5
Paź

DZIEDZICZENIE USTAWOWE

Jakie mamy rodzaje dziedziczenia w polskim prawie? Na czym polega dziedziczenie ustawowe? Kto dziedziczy na podstawie ustawy? Czym jest zachowek? – na te i inne pytania odpowie w naszym materiale filmowym Pan Konrad Dziuba – prawnik, mediator i doradca obywatelski współpracujący ze Stowarzyszeniem „DOGMA”.

Obszar dziedziczenia jest tematyką, która powinna zainteresować każdego, niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy też pozycji zawodowej. Każdy z nas, wcześniej czy później, zetknie się z problemem dziedziczenia – czy to jako spadkobierca, czy też jako testator, czyli osoba sporządzająca testament. Zwykle zapoznajemy się z zasadami prawa spadkowego wtedy, gdy myślimy o przekazaniu majątku dzieciom, a także, gdy przychodzi nam załatwiać sprawy spadkowe, gdyż stajemy się spadkobiercami.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa spadkowego zapraszamy do kontaktu z prawnikami i doradcami obywatelskimi współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i zapisz się na darmową poradę prawną w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ 

1
Paź

Z ŻYCIA WZIĘTE… CZYLI O PRZEMOCY DOMOWEJ

Alina od śmierci męża mieszka z Krzyśkiem, który uchodzi za wspaniałego syna. Dba o nią, przynosi leki, zakupy, załatwia formalności. Ale kiedy ma trudności w pracy, stresujące zlecenia, potrafi uprzykrzyć jej życie. Chamsko się do niej odnosi, ubliża, świadomie nie pozwala skorzystać z kuchni czy zamyka łazienkę na klucz. Mimo, że Alina chowa zawsze jakąś bułkę, aby nie zemdlała z głodu, o swoich przeżyciach nie mówi nikomu. Kto by jej uwierzył? W duszy marzy o spokojnym miejscu w domu opieki. Może tam nikt by jej nie popychał i nie poniżał.

Przemoc domowa to według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 pkt 2 Ustawy). Patrząc na przemoc domową, jako na określone zjawisko społeczne, warto podkreślić, iż jej cechą charakterystyczną jest próba zdominowania fizycznego lub psychicznego drugiej osoby.

Czym jest zjawisko przemocy domowej? Jakie są charakterystyczne cechy przemocy domowej? Jak rozwija się przemoc? Dlaczego bardzo często ofiara nie ucieka od oprawcy i nie szuka pomocy? Jakie są skutki przemocy domowej? Gdzie szukać pomocy? – zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez Panią Justynę Zapotoczny-Pelak – mediatora i doradcę obywatelskiego współpracującego z naszym Stowarzyszeniem – poradnikiem prawnym pt. „Przemoc domowa”.

 

 

JEŚLI POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO I PRAWA RODZINNEGO LUB CHCIAŁBYŚ SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ MEDIACJI – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z PRAWNIKAMI, DORADCAMI OBYWATELSKIMI ORAZ MEDIATORAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI Z NASZYM STOWARZYSZENIEM. ZADZWOŃ I ZAPISZ SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ ORAZ MEDIACJĘ W JEDNYM Z PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO TUTAJ

Powiększ czcionki